بررسی رابطه‌ بین الگوی ترجیحات فکری کارکنان و آمادگی آنها برای تغییر سازمانی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت دانشگاه آزاد مشهد

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد mba دانشگاه مالک اشتر

چکیده

هدف اصلی پژوهش حاضر این است که چارچوبی مفهومی را در باره رابطه‌ میان ترجیحات فکری کارکنان بر مبنای مدل ند هرمان[1] و میزان آمادگی آنها برای تغییر سازمانی تدوین، ارزیابی و نمونه‌سازی نماید. بدین‌منظور سازمان صنایع دریایی خراسان رضوی به‌عنوان مطالعه موردی انتخاب و با استفاده از پرسشنامه‌های استاندارد مربوطه برای تغییر بر مبنای روش تحقیق کمی به ارزیابی متغیرهای تحقیق و نمونه‌سازی فرضیه‌های پژوهش پرداخته شد. برای ارزیابی روابط علی و معلولی نمونه مفهومی، آزمون‌های آماری مجذور خی[2]، تحلیل واریانس[3]، آزمون‌های تعقیبی[4] و درنهایت نمونه‌سازی معادلات ساختاری[5] با استفاده از نرم‌افزارهای اس.پی.اس.اس.[6] و لیزرل[7] انجام گرفت. خروجی‌های این آزمون‌ها نشان می‌دهد به‌طورکلی ترحیجات ذهنی کارکنان رابطه معنی‌داری با میزان آمادگی آنها برای تغییر سازمانی دارد و از طرفی اولویت‌بندی میزان این تأثیرگذاری به این نحو می‌باشد که ترجیحات گروه D بیشترین تأثیرگذاری مثبت را بر میزان آمادگی افراد برای تغییر دارد، درحالی که ترجیحات گروه A تأثیر معنی‌داری نداشته و ترجیحات گروه B و گروه C تأثیر منفی بر آمادگی برای تغییر دارند.[1]. Ned Herrmann


[2]. Chi-Square


[3]. ANOVA


[4]. Post-Hoc Tests


[5]. Structural Equation Modeling


[6]. SPSS


[7]. Lisrel

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study of the Relationship between Employees’ Thought Preferences and Their Readiness for Change

نویسندگان [English]

  • Ahmad Vatankhah 1
  • iman zohoorian 2
چکیده [English]

T
This research is intended to design, evaluate, andprototype a model for investigating the relationship between employees’ thought preferences and their readiness for change according to Ned Herrmann. Marine Industry Organization of Khorasan Razavi was selected for the case study. Standard questionnaires regarding change were applied for the assessment of the variables and prototyping through a quantitative survey. Conceptual sample, Chi-Square, ANOVA, Post-Hoc Tests, and Structural Equation Modeling in SPSS and LISREL softwares were used to evaluate the causative relationship. The results indicated that the mental preferences are significantly related to the readiness of the employees for organizational changes. Group D preferences were positively more effective. Group A preferences were not significantly effective, and group B and C showed negative effects.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Thought Preferences
  • Ned Herrmann Model
  • Organizational Changes
  • Employees
  • Readiness for Organizational Changes

افجه­ای، علی‌اکبر و رضایی ابیانه، ندا (1392)، رابطه‌ میان یادگیری سازمانی و آمادگی کارکنان برای تغییر در شرکت‌های بیمه، فصلنامه‌ علمی- پژوهشی مطالعات مدیریت (بهبود و تحول)، سال بیست و سوم، ش 70، صص 231-247.

جوانمرد، حبیب‌الله و محمدیان، فاطمه (1388)، شاخص‌های مؤثر در سنجش سرمایه انسانی. فصلنامه‌ پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی دانشگاه جامع امام حسین(ع)، سال دوم، ش 1، صص 67-86.

حیدری، حامد؛ معمارزاده طهران، غلام­رضا و پورصادق، ناصر (1393)، رویکرد برتری سازمان در تعامل با محیط: ارتقای نیروی انسانی برای محیط کار جدید، فصلنامه‌ پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی دانشگاه جامع امام حسین(ع)، سال ششم، ش 1، صص 105-128.

خانکا، اس اس (1389)، رفتار سازمانی،شمس مورکانی، غلام­رضا، تهران: آییژ.

رحمان سرشت، حسین و مقدم، علی­رضا (1386)، نقش مدل‌های ذهنی در فرایند تغییر سازمانی، دانش مدیریت، سال 20، ش 78، صص 3-24.

لامزدین، ادوارد و لامزدین، مونیکا (1386). حل خلاق مسئله. ارباب شیرانی، بهروز و نصر آزادانی، بهروز، اصفهان، ارکان دانش.

مقیمی، سیدمحمد؛ قلی‌پور، آرین و جواهری‌زاده، ابراهیم (1393)، شناسایی و رتبه‌بندی شاخص‌های کارکنان کلیدی در راستای مدیریت استعدادهای سازمانی، فصلنامه‌ پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی دانشگاه جامع امام حسین(ع)، سال ششم، ش 3، صص 165-191.

موسی پور، نعمت الله و زهرا جمالی پاقلعه (1384)، مقاومت کارکنان در برابر تغییرات و نقش مدیریت در کاهش آن، ماهنامه‌ روش، ش 94، صص 22-24.

نصیری، موسی (1382)، انگیزش برای تغییر، توسعه مدیریت، ش 48، صص 35-37.

Abrahamson, E. (2000). Change Without Pain, Harvard Business Review, Vol. 78, No. 4, pp. 75-9.

Armenakis, Achilles A, & Arthur G Bedeian (1999). Organisational Change: A Review of Theory and Research in the 1990s. Journal of Management 25, No. 3, pp. 293-315.

Armenakis, Achilles A, & Stanley G Harris (2002). Crafting a Change Message to Create Transformational Readiness.  Journal of Organizational Change Management 15, No. 2, pp. 169-183.

Barnett, W. P. and Carroll, G. R. (1995). Modeling Internal Organizational Change, Annual Review of Sociology, Vol. 21 No. 1, pp. 217.

Clayton, P. & Kimbrell, J. (2007). Thinking Preferences as Diagnostic and Learning Tools for ManaGerial Styles and Predictors of Auditor Success, Managerial Finance, Vol. 33 No. 12, pp. 921-934.

Dalton, C. D. & Gottlieb, L. N., (2003). The Concept of Readiness to Change. Journal of Advanced Nursing, Vol. 42, No. 2, pp. 108–117.

Herrman, N. (1996). The Whole Brain Business Book. New York: McGraw-Hill.

Kotter, John P. (1996). Leading Change. Boston: Harvard Business School Press.

Kriegel, Robert, and David Brandt. Mastering Change Handouts. n.d. http://www.billsynnotandassociates.com.au/centre-of-excellence/organisational-change-management-cd/your-readiness-to-change.html.

Lines, R. (2005), The Structure and Function of Attitudes Towards Organizational Change, Human Resource Development Review, Vol. 4 No. 1, pp. 8-32.

Linstone, Harold A. & Ian I Mitroff (1994). The Challenge of the 21st Century. State University of New York Press.

Ornstein, R. (1978). The Split and the Whole Brain, Human Nature, Vol. 1, pp. 76-83.

Rusly, Fariza H. & James L. Corner (2012), Positioning Change Readiness in Knowledge Management Research. Journal of Knowledge Management, Vol. 16, pp. 329-355.

Shah, N. (2011). A study of the Relationship between Organizational Justice and Employee Readiness for Change, Journal of Enterprise Information Management, Vol. 24 No. 3, pp. 224-236.

______________. A Study of the Relationship between Organisational Justice and Employee Readiness for Change. Journal of Enterprise Information Management 24, No. 3, pp. 224-236.

Sperry, R. (1964). The Great Cerebral Commissure, The Scientific American, pp. 42-52.

Weber, Paula S. & James E Weber. Changes in Employee Perceptions During Organizational Change. Leadership & Organization Development Journal 22, No. 6 (2001): 291–300.