بررسی تأثیر رفتار رهبری اخلاقی بر آوای کارکنان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه مدیریت دولتی پردیس فارابی دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکترای مدیریت منابع انسانی دانشگاه فردوسی مشهد

3 دانشجوی دکترای مدیریت رفتار سازمانی دانشگاه فردوسی مشهد

4 دانشجوی دکترای مدیریت رسانه دانشگاه امام رضا (ع)

چکیده

رهبری اخلاقی، یکی از رویکردهایی است که در دهه‌های پایانی قرن بیستم میلادی، به طور جدی در ادبیات رهبری و مدیریت وارد شده است. هدف از این پژوهش، بررسی تأثیر رفتار رهبری اخلاقی بر آوای کارکنان دانشگاه فردوسی مشهد می‌باشد. روش پژوهش، توصیفی از نوع تحلیلی- ‌پژوهشی و جامعه‌ آماری این تحقیق کلیه کارکنان دانشگاه فردوسی مشهد می‌باشند. ابزار جمع‌آوری داده‌ها دو پرسشنامه استاندارد رفتار رهبری اخلاقی سازمان کالشون و همکاران (2011) و آوای کارکنان زهیر و اردوگان (2011) است. پایایی ابزار با استفاده از آلفای کرونباخ محاسبه و به‌ترتیب 89/0 و 88/0 می‌باشد. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها، از نرم‌افزار Amos استفاده شد. یافته‌های تحقیق، تأثیر رهبری اخلاقی را بر آوای کارکنان مورد آزمون قرار می‌دهد که با ضریب تأثیر 0.39 در سطح تشخیص 0.05 معنی‌دار است. رهبری اخلاقی بر آوای مطیع با ضریب تأثیر به‌دست‌آمده 0.14که کمتر از 0.9 است، تأثیر دارد. رهبری اخلاقی بر آوای تدافعی با ضریب تأثیر به‌دست‌آمده 0.21 که کمتر از 0.9 است، تأثیر دارد و ضریب تأثیر غیرمستقیم به‌دست‌آمده 0.14 نشان‌دهنده‌ آن است که رهبری اخلاقی بر آوای نوع‌دوستانه با ضریب تأثیر 0.14 که کمتر از 0.9 تأثیر دارد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effects of Ethical Leadership on Employees’ Voices

نویسندگان [English]

  • maryam ahmadi 2
  • ali amini 3
  • sahar nikmaram 4
چکیده [English]

Ethical leadership is an approach of leadership which has developed in the managerial literature in the last decades of the twentieth century. This research is intended to investigate the effects of moral leadership on the voices of employees of Firdausi University of Mashhad. This is a descriptive research following analytic-investigative method whose population includes all the employees of the university. Research instruments included two standard questionnaires of ethical leadership behavior and employees voice. The validity of the questionnaires were calculated by Cronbach’s Alpha which came out to be 0.89 and 0.88 respectively. Amos software was employed to analyze the data. The results indicated that ethical leadership was effective on employees voice (coefficient = 0.39, significance level= 0.05). Ethical leadership is less effective on obedient voice (coefficient = 0.14 which is less than 0.9).  Ethical leadership is effective on defensive voice (coefficient = 0.21 which is less than 0.9). Ethical leadership is indirectly effective on altruism voice (coefficient = 0.14 which is less than 0.9).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ethical Leadership Behavior
  • Employees’ Voice
  • Obedient Voice
  • Altruism Voice
  • Defensive Voice

ازگلی، محمد (1385)، درآمدی بر رویکردهای رهبری اخلاقی، مجله‌ مصباح، ش 63، صص 76-53.

ازگلی، محمد (1385)، درآمدی بر معیارها و روش‌های ارزشیابی رهبری اخلاقی، مجله‌ مصباح، ش 56، صص 58-43.

رفیعی، مجتبی؛ علی‌احمدی، علی‌رضا؛ موسوی، محمد و کرمانی، محمد (1392)، رهبری اخلاق مدار، ثمره پارادایم مدیریت اسلامی، فصلنامه‌ پژوهش‌نامه اخلاق، سال 6، ش 20، صص 76-49.

سیادت، سیدعلی؛ نصر اصفهانی، علی و اله‌یاری، سمیه (1389)، رهبری اخلاقی در سازمان‌های آموزشی، ماهنامه‌ مهندسی فرهنگی، سال 5، ش 45 و 46، صص46-38.

نصر اصفهانی، علی؛ غضنفری، احمد و عامری نسب، سیامک (1392)، رابطه بین رهبری اخلاقی و توانمندسازی کارکنان، دو فصلنامه پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی دانشگاه جامع امام حسین(ع)، سال 5، ش 1، صص 128-107.

کاوی، استفان (2004)، عادت هشتم از موثربودن تا عالی بودن. ترجمه بهروز قراچه‌داغی، چ 4. تهران، انتشارات پیکان.

Botero, I. C. & Van Dyne, L. V. (2009). Employee Voice Behavior Interactive Effects of LMX and Power Distance in the United States and Colombia. Management Communication Quarterly.23. 1. 84- 104.

Boxall, P& Purcell, J. (2003). Strategy and Human Resource Management. London: Palgrave.

Brown, M. E. & Trevino, L. K. (2006). Ethical Leadership: A Review and Future Directions. The Leadership Quarterly. 17, 595–616.

Brown, M. E., Trevino, L. K. & Harrison, D. A. (2005). Ethical Leadership: A Social Learning Perspective for Construct Development and Testing. Organizational Behavior and Human Decision Processes. 97, 117–134.

Bryson, A. (2004). Managerial Responsiveness to Union and Nonunion Worker Voice in Britain.Industrial Relations.43, 213–41.

Budd, J. W., Gollan, P. J. & Wilkinson, and A. (2010) .New Approaches to Employee Voice and Participation in Organizations. Human relations.63 (3), 303–310.

Dickson, M. W., Smith, D. B., Grojean, M. W. & Ehrhart, M. (2001). An Organizational Climate Regarding Ethics: The Outcome of Leader Values and the Practices that Reflect them. Leadership Quarterly.12, 197−217.

Donaghey, J., Cullinane, N., Dundon, T. & Wilkinson, A. (2011). Reconceptualising Employee Silence: Problems and Prognosis. Work, Employment and Society. 25(1), 51–67.

Dundon, T., Wilkinson, A., Marchington, M. & Ackers, P. (2004). The Meanings and Purpose of Employee Voice. International Journal of Human Resource Management.15, 1149–70.

Dundon, T. & Gollan, P. J (2007). Re-Conceptualizing Voice in the Non-Union Workplace. International Journal of Human Resource Management.18, 1182–98.

Elizabeth Wolfe Morrison. & Frances, J. M. (2003). Guest Editors’ Introduction Speaking Up, Remaining Silent: The Dynamics of Voice and Silence in Organizations. Journal of Management Studies.40 (6), 1353-1358.

Gunnigle, P. & McDonnell, A. (2010). Patterning Employee Voice in Multinational Companies. Human Relations. 63, 395- 418.

Kalshoven, K. & Den Hartog. D. N. (2009). Ethical Leader Behavior and Leader Effectiveness: The Role of Prototypically and Trust. International Journal of Leadership Studies.5 (2).102-120.

Kalshoven, K., Den Hartog, D. N. & De Hoogh, A.H.B. (2011). Ethical Leadership at Work Questionnaire (ELW): Development and Validation of a Multidimensional Measure. The Leadership Quarterly. 22, 51–69.

Kim, J., MacDuffie, J. P.& Pil, F. K. (2010). Employee Voice and Organizational Performance: Team Versus Representative Influence. Human Relations.63 (3), 371– 394.

Morrison, E. W. & Milliken, F. J. (2000). Organizational Silence: a Barrier to Change and Development in a Pluralistic World’. Academy of Management Review, 25, 706–25.

Moasa, H. (2011). Voice and Silence in Organizations.Bulletin of the Transylvania University of Brasov, Series VII: Social Sciences Law. 4 (53), 33−40.

Resick, C. J., Hanges, P. J., Dickson, M. W., & Mitchelson, J. K. (2006). A Cross-Cultural Examination of the Endorsement of Ethical Leadership. Journal of Business Ethics, 63, 345−359.

Starrat, R. J. (1991). Building an Ethical School: Theory for Practice. Educational Administrate Quarterly. 2, 185-202.

Takeuchi, R.; Chen, Z., & Chueung, S. Y. (2012). Applying Uncertainty Management Theory to Employee Voice Behavior: an Integrative Investigation. Personnel Psychology, 65, 283−323.

Trevino, L. K., Brown, M. & Hartman, L. P. (2003). A Qualitative Investigation of Perceived Executive Ethical Leadership: Perceptions from Inside and Outside the Executive Suite. Human Relations. 56, 5−37.

Trevino, L. K  & Brown, M. E. (2006). Ethical Leadership: A Review and Future Directions. The Leadership Quarterly, 17, 595-616.

Van Dyne, L. V., Ang, S.& Botero, I. C. (2003). Conceptualizing Employee Silence and Employee Voice as Multidimensional Constructs. Journal of Management Studies.40 (6), 1359- 139.

Walumbwa, F.O., Mayer, D. M., Wang, P., Wang, H., Workman, K. & Christensen, A. L. (2011).Linking Ethical Leadership to Employee Performance: The Roles of Leader–Memberexchange, Self-Efficacy, and Organizational Identification. Organizational Behavior and Human Decision Processes. 115, 204–213.

Wood, S. J. & Fenton-O’Creevy, M. P. (2005). Direct Involvement, Representation and Employee Voice in UK Multinationals in Europe. European Journal of Industrial Relations. 11(1), 27–50.

Zehir, C. & Erdogan, E.(2011). The Association between Organizational Silence and Ethical Leadership Through Employee Performance. Procedia Social and Behavioral Sciences. 24, 1389–1404.