تعیین معیارهای ارزیابی عملکرد کارکنان یک شرکت تولیدی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی دانشگاه اصفهان

2 استادیار و عضو هیئت علمی دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، توسعه یک نظام ارزیابی عملکرد کارکنان است که این قابلیت را دارا باشد تا در راهبرد‌های مختلف، به ارزیابی عملکرد کارکنان بپردازد. شیوة پژوهشٰ پیمایشی بوده و گروهی متشکل از خبرگان حوزه مدیریت راهبردی منابع انسانی و مدیران ارشد یک سازمان فعال در زمینة تولید فولاد به‌عنوان نمونه، در تحقیق مشارکت داده شدند. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه بود که بر اساس شاخص‌های نظام ارزیابی عملکرد سازمان مورد بررسی، طراحی شد. داده‌های گردآوری‌شده با استفاده از روش تحلیل سلسله‌مراتبی فازی، مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که در راهبرد رهبری هزینه، معیار‌های رعایت سلسله‌مراتب کاری، کمیت کار و توانایی تصمیم‌گیری، بیشترین ضرایب اهمیت را به خود اختصاص دادند، در حالی که در راهبرد تمرکز، معیار‌های همکاری و شرکت در کار گروهی، قدرت سرپرستی و اداره امور و توانایی تصمیم‌گیری بیشترین اهمیت را داشتند. در راهبرد تمایز نیز معیار‌های ابتکار و خلاقیت، کیفیت و ارائه پیشنهادهای سازنده از معیار‌های دیگر امتیاز بیشتری کسب کردند. در پایان، نظام ارزیابی عملکرد توسعه‌داده‌شده به‌صورت آزمایشی برای ارزیابی عملکرد تعدادی از کارمندان مورد استفاده قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Developing Employees’ Performance Evaluation Standards in a Productive Company

نویسندگان [English]

  • Seid Modammand Reza Mirahmadi 1
  • Ali Attafar 2
  • Saideh Ketabi 2
چکیده [English]

This research is intended to develop a performance evaluation standard system to work in different strategies. This is a survey research which has studied a group of strategic human resource experts and higher managers in an active steel organization. Questionnaires which were designed according to the indicators of performance evaluation system, were employed to gather information. The information was analyzed on the basis of Fuzzy-AHP analysis method. The results indicated that hierarchical work standards, amount of work and the ability to make decision are more important in cost leadership strategies. In the distinction strategy, standards of innovation and creativity, quality and constructive suggestions gained the highest priority. Finally, performance evaluation system developed as an experimental system was employed for the evaluation of some employees.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Performance Evaluation Standards
  • Porter’s Competitive Strategy
  • Human Resource Strategic Management, Fuzzy-AHP Analysis

اسفندیار، محمد؛ فلاح جلودار، مهدی و درویش متولی، محمد حسین (1390)، طراحی مدل تلفیقی برای ارزیابی عملکرد کارکنان دانشگاه‌ها با استفاده از تحلیل پوششی داده‌ها و مجموعه‌های فازی (مطالعه موردی). فصلنامه‌ مدیریت، سال 8، ش 22، صص 24-35.

ایران‌زاده، سلیمان؛ باقری، داوود و آذرکسب، اصغر (1390)، ارایه‌ مدل درخت ارزیابی فازی برای بررسی سیستم‌های ارزیابی عملکرد کارکنان و انتخاب سیستم ارزیابی مناسب برای واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی آذربایجان شرقی، فراسوی مدیریت، سال 5، ش 17، صص 53-89.

خالقی، غلامحسین؛ جعفری اسکندری، میثم؛ علی احمدی، علی رضا و حیدری، مهدی (1389)، تحلیل چند معیاره فازی ارزیابی عملکرد سازمان­های توسعه­ای وزارت صنایع و معادن در حمایت از بخش خصوصی. فصلنامه‌مدیریت صنعتی دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحدسنندج، سال 5، ش 13، صص 15-49.

صالحی کردآبادی، سجاد و ثابت، سمیه (1392)، رابطه‌ مدیریت راهبردی منابع انسانی و سرمایه‌ فکری. دوفصلنامه‌ پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی دانشگاه جامع امام حسین (ع)، سال 5، ش 1، صص
1-22.

موحدی، مسعود؛ قاضی‌زاده فرد، سیدضیاءالدین و داداشی، ایوب(1390)، ارایه‌ الگویی برای ارزیابی عملکرد پژوهشگران سازمان‌های تحقیقات صنعتی، دوفصلنامه‌ پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی دانشگاه جامع امام حسین (ع)، سال 3، ش 2، صص 83-109.

Byars, L. I. & Rue, L.W. (2008). Human Resource Management. 9th Edition. New York: Mc GrawHill.

Chang, J.R.  Cheng, C.H. & Chen, L.S. (2007). A Fuzzy-Based Military Officer Performance Appraisal System. Applied Soft Computing. Vol. 7, pp. 936–945.

Chang, D. Y. (1996). Applications of the Extent Analysis Method on Fuzzy AHP. European Journal of Operational Research. Vol. 95, pp. 649–655.

Comelo, C. Fernando, M. & Romero R. (2004). Human Resource Management in Spain: it is Possible to Speak of Typical Modeling. Journal of Human Resource Management. Vol. 15. No. 6, pp. 395-958.

Hacan, C. Konopaske, R. Bernardin, J. (2006). Predicting Assessment GENTER Performance with 360-Degree Top-Down and Customer-Based Competency Assessment, Human Resourse Management. Vol. 45, No. 3, pp. 357-390.

Helene, M. lusthaus, C. & Anderson, C. (2002). Organizational Assessment: A Framework for Improving Performance. Ottawa: International Development Research.

Min-peng, X. Xiao-hu, Z. & Xin, D. (2012). Modeling of Engineering R&D Staff Performance Appraisal Model Based on Fuzzy Comprehensive Evaluation, Systems Engineering Procedia. Vol. 4, pp. 236–242.

Noe, R.A, Hollenbeck, J. R, Gerhurt, B. & Wright, P.M. (2008). Human Resource Management: Gaining Competitive Advantage. New York: Mc GrawHill.

Porter, M. E. (1998). Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors. NY: FREE Press.

Saaty, T. L. (1980). The Analytic Hierarchy Process. New York: McGraw-Hill.

Sepehrirad, R. Azar, A. & Sadeghi, A. (2012). Developing a Hybrid Mathematical Model for 360-Degree Performance Appraisal: A Case Study, Procedia - Social and Behavioral Sciences. Vol. 62, pp. 844–848.

Tarmina, R. & Gao J. (2009). Identifying Acceptable Performance Appraisal Criteria: An International Perspective, Asia Pacific Journal of Human Recourse. Vol. 17, No. 1. Pp. 102-125.