تحلیل پویایی‌های زنجیره جمعیتی پلیس با رویکرد پویایی‌شناسی سیستم

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هئیت علمی گروه مهندسی صنایع/ دانشگاه ایوانکی

2 استاد گروه مهندسی صنایع دانشگاه ایوانکی

چکیده

یکی از مهم‌ترین چالش‌ها در مدیریت منابع انسانی نیروهای نظامی، مسئله ترکیب جمعیتی کارکنان است. ترکیب جمعیتی و ویژگی‌های آن، نقش مؤثری در فرایند تخصیص منابع و رشد سازمانی دارد. این مسئله برای سازمانی مانند پلیس که مهم‌ترین سرمایه آن نیروی انسانی است، اهمیت بیشتری خواهد داشت. ترکیب جمعیتی پلیس می‌بایست با مشاغل موجود و جایگاه‌های سازمانی مصوب، متناسب باشد. ترکیب جمعیتی پلیس را می‌‌‌توان به‌صورت یک زنجیره از درجات توزیع نمود و باید تمامی اعضای این زنجیره به‌صورت متناسب و موزون با مشاغل تعریف‌شده خود رشد نمایند. با توجه به تأثیرگذاری هر مؤلفه بر مؤلفه‌های بعدی در این زنجیره، سیاست‌ها و تصمیم‌هایی که بتواند رشد متناسب و متعادل آن را محقق سازد، اهمیت بسیار دارد. سیاست‌گذاری و اتخاذ تصمیم‌های درست و اثربخش در حوزه مدیریت منابع انسانی پلیس مستلزم تجهیز مدیریت به یک دید کل‌نگر و سیستمی است که تبعات و پیامد‌های اتخاذ تصمیم را برکل ساختار ترکیب جمعیتی تحلیل نماید. تحقق این هدف، نیازمند تحلیل پویایی‌های موجود در ساختار بازخوردی ترکیب جمعیتی پلیس با کمک رویکرد پویایی‌شناسی سیستمی می‌باشد. در این تحقیق بر اساس روش‌شناسی پویایی‌شناسی سیستم، مدلی پویا از ساختار زنجیره جمعیتی افسران جزء پلیس، ارایه شده و درنهایت رفتار‌های حاصل از اجرای سه سناریو پیشنهادی، شبیه‌سازی شده و نتایج آنها مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of Police Population Chain Through System Dynamics

نویسندگان [English]

  • Mahdi Bastan 1
  • Ali Mohammad Ahmad Vand 2
1 Faculty Member /Eyvanakey Universoty R&D Manager/Ansar Bank Head Office
2 Faculty Member of Industrial Engineering in IHU
چکیده [English]

Population composition is an essential challenge in military human resource management. Population composition and its features play an important role in resource allocation and organizational development. This is more important for an organization such as police whose main capital relates to human resource. Police population composition must be distributed as a chin adjustable to the degrees and official organizational positions. They must grow according to the improvement of these positions. As the components of this chain have effects on one another, correct and appropriate policies and decisions require a type of management having a comprehensive and systematic view. It must be able to analyze the outcomes of the decisions on the whole population composition. This research provided a dynamic model, according to dynamics, for the population composition of the low ranking police officers. Three suggested scenarios were simulated and the results were analyzed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Population Chain
  • system dynamics
  • systematic approach
  • Low Ranking Police Officers

احمدوند، ع. م.؛ اقبالی، م. و باستان، م. (1390)، تحلیل فرایند آموزش افسران ناجا با رویکرد پویایی‌های سیستم.فصلنامه توسعه سازمانی پلیس. 67-94.

احمدوند، ع. م.؛ باستان، م. و اقبالی، م. (1390)، شبیه‌سازی و تحلیل دینامیکی فرایند آموزش افسران ناجا.نخستین کنفرانس ملی رویکرد سیستمی، شیراز.

China Yuan Fan, Pei Shu Fan, & Pei Chann Chang. (2010). A System Dynamics Modeling Approach for a Military Weapon Maintenance Supply System. International Journal of Production Economics, 457-469.

Morrison, B., Goldsmith, D., & Siegel, M. (2008). Dynamic Complexity in Military Planning: A Role for System Dynami. 26th International Conference of the System Dynamics Society. Athens,Greece.

Patricia, E. (2010). A Systems-Approach to Modeling Suicide in the Military. PhD Thesis in Stevense Institute of Technology. Hoboken,New Jersey,USA

Perez Salazar, G., & Olaya, C. (2010). Toward a New Federal Police in Mexico: an Analysis of Critical Processes Through System Dynamics. 28th International Conference of the System Dynamics Society. Seoul,Korea.

Skraba, A., Kljajic, M., Kofjac, D., & Podbregar, I. (2007). Development of Human Resource Transition Simulation Model in Slovenian Armed Forces. 25th International Conference of the System Dynamics Society. Boston,MA,USA.

Sterman, J. (2000). Business Dynamics: System Thinking and Modeling for a Complex World. London: Mc Graw-Hill.

Thomas, D., Kwinn, B., Mc Ginnis, M., Bowman, B., & Entner, M. (1997). The US Army Enlisted Personnel System:A System Dynamics Approach. IEEE International Conference on Computational Cybernetics and Simulation. Orlando,FL,USA.

Wang, J. (2004). A Review of Operations Research Applications in Workforce Planning and Potential Modeling of Military Training. Defense Science and Technology Organization. DSTO-TR-1688

Wang, J. (2007). A System Dynamics Simulation Model for a Four-Rank Military Workforce. Defense Science and Technology Organization. DSTO-TR-2037

Wang, J., Egudo, R., & Galanis, G. (2007). Determining Training Demand for an Expanding Military Organization. Defense Science and Technology Organization. DSTO-TR-2038

Wang, J., Vozzo, A., & Galanis, G. (2004). Calcuting the Training Demand in an Expanding Military Organization:an Analytical Solution. Defence Science and Technology Organization. DSTO-TN-0608

Wolstenholme, E. (1990). System Enquiry:A System Dynamics Approach. Sussex,UK: John Wiley & Sons.