دوره و شماره: دوره 6، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 1-242 (شماره پیاپی17) 
2. طراحی و اجرای کانون ارزیابی ارتقایی مدیران

صفحه 27-47

ابوالقاسم نوری؛ حمیدرضا عریضی؛ مهدیه سادات خشوعی


6. توسعه‌ی فرایندهای اصلی سرمایه‌ی انسانی با بهره‌گیری از فن تحلیل شکاف

صفحه 115-138

علی فرهی؛ حسین ظریف منش؛ هادی فقیه علی آبادی؛ رضا مازندرانی