ارایه‌ی راهبرد‌هایی برای پیاده‌سازی مدیریت جانشین‌پروری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه

چکیده

در مقاله‌ی حاضر به بررسی وضعیت موجود و مطلوب نظام مدیریت جانشین‌پروری در صنعت نفت براساس مدل کیم در 4 مرحله پرداخته شده است. از بین 174 نفر مدیران و کارگزاران منابع انسانی حوزه‌های ستادی شرکت ملی نفت، 62 نفر به‌صورت نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌بندی‌شده انتخاب شدند و پرسش نامه محقق ساخته بین آنان توزیع شد. سپس، با استفاده از آزمون مقایسه‌ی میانگین، شکاف بین وضع موجود و مطلوب نشان داده شده است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که وضع موجود مدیریت جانشین‌پروری در صنعت نفت رضایت‌بخش ‌نبوده و نیازمند توجه بیشتری می‌باشد و در وضع مطلوب نیز مؤلفه‌ها دارای اهمیت بوده و ضرورت وجود آنها احساس شده است. همچنین، با استفاده از مدل آبرناتی و کلارک، وضعیت‌های متفاوتی را که ممکن است سازمان‌های مختلف از جمله جامعه‌ی مورد نظر، در پیاده‌سازی این نظام با آن روبه‌رو شوند، در قالب 4 موقعیت «پدیدارشده‌ها، اولویت‌ها، ظرفیت‌ها و درک‌شده‌ها» بررسی کرده و برای هر موقعیت، راهبرد‌هایی پیشنهاد داده شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Presenting a Strategic Model for the Implementation of Succession Planning Management

نویسندگان [English]

  • mahdi narimani
  • mohsen allameh
  • farzaneh soltani
چکیده [English]

This research is devoted to the present and desired situations of succession planning management in the petroleum industry based on Kim model in four phases. From 174 employees and managers at the headquarters of the company, 62 were selected by stratified random sampling. A researcher made-questionnaire was distributed among them. The gap between the present and desired situation was identified by comparing the means. The results indicated that the present situation of succession planning is not desirable in the company requiring more attention. The desirable situation contained important components which seemed necessary. The possible different situations, in the form of emerged situations, priorities, capacities, and realized ones, that the company may confront in future were studied according to Brnaty Clark model, and strategies were presented for each of them.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Succession Planning Management
  • Emerged Situations
  • Priorities
  • capacities
  • Recognized Situations
  • فرایند مدیریت دانش سازمانی