سنجش میزان کارآمدی کارکنان با استفاده از نظریه‌های روان‌شناختی- مدیریتی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه

چکیده

تحقیق حاضر درصدد سنجش میزان کارآمدی کارکنان؛ ارایه‌ی راه‌کارها و سیاست‌های ارتقای آن است. از این منظر، ضمن مروری که بر فضای مفهومی موضوع دارد؛ از دو رویکرد روان‌شناختی و مدیریتی برای تبیین مسئله‌ی یادشده بهره گرفته است. با کاربرد روش پیمایش و با استفاده از ابزار پرسش‌نامه، بر روی 600 نفر از کارکنان واقع در واحدهای تابعه‌ی منتخب ساعس ناجا در سطح کشور که از طریق نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای با سطح خطای 038/0 و ضریب اطمینان 95 درصد انتخاب شده بودند، اطلاعات و داده‌های موردنیاز جمع‌آوری گردید. برای احتساب اعتبار شاخص‌ها از اعتبار محتوایی صوری و برای محاسبه‌ی روایی شاخص‌ها از ضریب آلفای کرونباخ با دامنه‌ی صفر تا یک استفاده شده است.
یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که در بخش تحلیل رگرسیونی، متغیرهای انگیزه‌ی شغلی ، رضایت شغلی، درک عدالت سازمانی و سبک مدیریت، تأثیر معناداری را با متغیر وابسته‌ی تحقیق نشان داده‌اند و در مجموع 34 درصد از واریانس و تغییرات میزان کارآمدی کارکنان را تبیین کردند که در این میان، متغیر رضایت شغلی با بتای 22/0 از بیشترین میزان تأثیر بر کارآمدی کارکنان برخوردار بود.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessment of Employees’ Efficiency by Psychological-Managerial Theories

نویسندگان [English]

  • vahid araei
  • mohamad rahim esfidani
چکیده [English]

This research is intended to assess the efficiency of the employees, and to present solutions for its promotion. Reviewing the conceptual field of the issue, two psychological and managerial approaches were referred to for its explanation. 600 employees of different department in the Iranian police were selected through multistage cluster sampling, with error coefficient of 0/038 and trust coefficient of 95 percent, to gather data. The indicators were validated through content validity and face validity. The reliability of the indicators was approved by Cronbach’s alpha with a scope of zero to one.
The results indicated that the variables of job motivation, job satisfaction, understanding organizational justice, management style, significantly affected the dependent variables in the regression analysis, and determined 34 percent of the variance and the changes in efficiency. With a Beta of 0/22, job satisfaction was more effective than other variables.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Efficiency
  • Motivation
  • Job Satisfaction
  • Management Style
  • Organizational Justice
  • Organizational Opportunities