تأثیر انواع راهبردهای جبران خدمات بر رضایت از حقوق و دستمزد

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد/ دانشگاه تهران دانشکده مدیریت

2 استادیار/دانشگاه تهران دانشکده مدیریت

3 دانشجو/دانشگاه جامع امام حسین ع

چکیده

هدف از انجام این پژوهش، بررسی نگرش کارکنان نسبت به برخی راهبردهای جبران خدمات است. پس از مطالعه‌ی منابع کتابخانه‌ای، ادبیات موضوع و راهبردهای جبران خدمات استخراج شدند؛ سپس با بررسی وضع موجود در محل انجام پژوهش؛ یعنی، بانک و انجام برخی مصاحبه‌ها، هشت راهبرد جبران خدمات متناسب با بانک معین گردید. در ادامه، به‌وسیله‌ی پرسش‌نامه‌ی رضایت از حقوق و دستمزد، نگرش 152 نفر از جامعه‌ی 10 هزار نفری کارکنان بانک در سرتاسر کشور، پیرامون هریک از این راهبردها مورد سنجش قرار گرفت. براساس نتایج آزمون‌های آماری، ازجمله آزمون میانگین و آزمون مقایسه‌ی میانگین دو جامعه، یک چارچوب راهبردی برای جبران خدمات در بانک با توجه به رضایت بیشتر کارکنان تدوین شد.
براساس نتایج به‌دست‌آمده، کارکنان نسبت به راهبرد پرداخت متغیر در مقابل راهبرد ثابت، راهبرد مبتنی بر عملکرد فردی در مقابل راهبرد عملکرد گروهی و همچنین پرداخت محرمانه در مقابل پرداخت آشکار رضایت بیشتری دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Different Compensation Strategies on Their Salary Satisfaction

نویسنده [English]

  • seyyedali Moosavi 3
چکیده [English]

This study is intended to investigate the attitude of the employees to some compensation strategies. Having reviewed library resources, the literature related to the subject and the compensation strategies were extracted. Reviewing the status quo of the research location, i.e. the bank, and implementing some interviews, eight compensation strategies appropriate to bank situations were presented. Then, pay satisfaction questionnaire was distributed among a sample of 152 subjects selected from ten thousand Iranian bank employees to find their attitudes towards any of these strategies. Statistical tests including the mean and comparison of the means of two communities, resulted in a strategic framework to recompense employees’ services in banks to gain their satisfaction. The results also indicated that the employees were more satisfied with dynamic pay than fix pay, individual based pay than group based pay, and secret pay rather than patent pay.

کلیدواژه‌ها [English]

  • human resource management
  • Compensation Strategy
  • Satisfaction with Salary