الگوی معماری منابع انسانی و ویژگی‌های ذهنی، مهارتی و رفتاری کارکنان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان

2 کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق؛ باشگاه پژوهشگران جوان؛ نراق، ایران

چکیده

هدف این پژوهش، بررسی تأثیر ابعاد شش‌گانه‌ی الگوی معماری منابع انسانی بر ویژگی‌های ذهنی، مهارتی و رفتاری کارکنان و مدیران شرکت شاهسوند در شهرهای اصفهان و مشهد می‌باشد. چارچوب نظری این پژوهش با اقتباس از مدل بومی تهیه شده است. در این تحقیق، با استفاده از پرسش‌نامه‌ی 73 سؤالی به بررسی یک نمونه‌ی 270 تایی از کارکنان و مدیران پرداخته شده است. ایده‌ی اصلی این مقاله بر آن است که آیا ابعاد شش‌گانه‌ی الگوی معماری منابع انسانی بر ویژگی‌های ذهنی، مهارتی و رفتاری کارکنان و مدیران تأثیر دارد؟ روش این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی پیمایشی از شاخه‌ی میدانی است. با استفاده از نرم‌افزار لیزرل و SPSS مدل یادشده مورد آزمون قرار گرفت. نتایج نشان می‌دهد که رابطه‌ی مثبت و مستقیمی بین ابعاد شش‌گانه‌ی الگوی معماری منابع انسانی با ویژگی‌های ذهنی، مهارتی و رفتاری کارکنان و مدیران وجود دارد. در نهایت، می‌توان نتیجه‌گیری کرد که ابعاد الگوی معماری منابع انسانی تأثیر به‌سزایی بر ارتقای ویژگی‌های ذهنی، مهارتی و رفتاری کارکنان و مدیران این شرکت داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Human Resource Architecture Model and the Mental, Skill-based, and Behavioral Characteristics of the Employees

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Dalvi 1
  • mozhgan kadkhodayi 2
چکیده [English]

This research is intended to identify the effect of six aspects of human resource management model on mental, skill-based and behavioral characteristics of the managers at Shahsavand Company in Isfahan and Mashhad. The theoretical framework of this research is derived from local model. A sample group of 73 subjects is selected to study 270 employees and managers. The main question of the research is whether six aspects of human resource architecture model affect mental, skill-based, and behavioral characteristics of employees and managers. This applied research follows a descriptive-survey (field study) method. The model is tested by LISREL and SPSS software. The results indicate that there are direct positive relationship between six aspects of the model and the mental, skill-based, and behavioral characteristics of the employees and managers of the company.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Human Resource Architecture
  • Mental
  • Skill-Based and Behavioral Characteristics