تدوین مدلی برای گزینش کارکنان بر مبنای رویکردهای اقلیمی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه امام حسین (ع)

2 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور

چکیده

در این پژوهش بحث گزینش کارکنان در چارچوب الگوی اسلامی‌ایرانی پیشرفت مورد بررسی قرار گرفته، متغیرهای مؤثر بر آن شناسایی شده و در نهایت الگویی برای شناخت ابعاد و سازوکار اثر این عوامل طراحی شده و برازش آن مورد ارزیابی قرار گرفته است. جامعه‏ی آماری پژوهش، کارکنان و مدیران پنج دانشگاه: جامع امام حسین(ع)، شهید بهشتی، تربیت مدرس، دانشگاه تهران و تربیت معلم تهران بوده است. مدل استخراج شده از ادبیات موضوع، ازطریق مدل‌سازی معادلات ساختاری با استفاده از نرم‌افزار Lisrel مورد سنجش قرار گرفت. یافته‏های پژوهش، الگوی استخراج شده را تأیید نمود و نشان داد که دو عامل توجه به مؤلفه‏های عقیدتی و همچنین توانمندی‏های کاری و اخلاقی در گزینش، تأثیر معنا‏داری بر صلاحیت کارکنان در احراز شغل‌شان داشته‏اند. همچنین متغیر صلاحیت کارکنان در احراز شغل‌شان نیز به‌عنوان متغیر میانجی، تأثیر معنا‏داری بر دو متغیر وابسته‌ی الگو، یعنی پذیرش شغل و خودکنترلی داشته است. انجام این تحقیق نشان داد که به‌طور کلی در جامعه‌ی ما دو عامل پذیرش شغل و خودکنترلی که از مهم‌ترین آرمان‌های منابع انسانی در هر سامانه می‌باشند، تحت تأثیر توجه به مؤلفه‌هایی مانند: صلاحیت اخلاقی، سیاسی، اعتقادی، خانوادگی و البته تخصصی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a Model for Employees Selection on the Basis of Islamic Iranian Progress

نویسنده [English]

  • Javad Ashoori 2
2 MDHC
چکیده [English]

This research is devoted to the issue of employees selection based on the Islamic Iranian framework for progress. Its effective factors are first recognized and then its aspects are identified to develop a model for identifying the aspects and mechanism of their effectiveness, while their outcomes of are evaluated. Research population included the employees and managers of five universities including; Imam Hussein Comprehensive University, Martyr Beheshty University, Tarbiat Modarres University, the University of Tehran, and Tarbiat Moallem University. The model derived from the literature was assessed through structured equation using LISREL software. The outcomes confirmed the model indicating that consideration of two elements of faith and work capabilities and ethics are significant in the determination of competence of the employees. In addition, competences of the employees in performing their jobs, as a mediating factor, came about to have a significant relation with the two dependent variables in the model, job acceptance and self-control. The results indicated that two variables of acceptance and self-controlling, the most idealistic desires of human resources in the society, are affected by ethical, political, faith, and family competences.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Employees Selection
  • Islamic Iranian Progress
  • Development Models
  • Employees’ Competence