طراحی و اجرای کانون ارزیابی ارتقایی مدیران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه اصفهان

چکیده

هدف این پژوهش، طراحی و اجرای کانون ارزیابی ارتقای مدیران در شرکت گاز استان اصفهان بود. برای دست‌یابی به این هدف، در مرحله‌ی اول، الگوی شایستگی یا ابعاد مدیریتی شرکت گاز طراحی شد تعداد نه بُعد مربوط به شغل (حل مشکل، برنامه‌ریزی، آگاهی بین‌فردی، انعطاف‌پذیری، نتیجه‌محوری، مربی‌گری، ارتباط شفاهی، ارتباط نوشتاری و ارتباط شنیداری)، برای طراحی کانون، انتخاب گردید. در مرحله‌ی دوم، تعداد شش تمرین شبیه‌سازی مربوط به شغل (مطالعه‌ی موردی، ارایه‌شفاهی، بحث گروهی، کشف حقیقت، کازیه و تعاملی) برای سنجش ابعاد مورد نظر، طراحی گردید. در مرحله‌ی سوم، تعداد هشت شرکت‌کننده (مدیران میانی شرکت‌) و 9 ارزیاب (کارشناسان ارشد روان‌شناسی صنعتی و سازمانی) به روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند. در مرحله‌ی چهارم، با اجرای کانون، امتیاز هر بُعد در هر تمرین شبیه‌سازی، امتیاز کلی بُعد، امتیاز هر تمرین و امتیاز کلی عملکرد معین شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing and Implementing Managers’ Promotional Evaluation Center

چکیده [English]

This research aimed at designing and implementing mangers’ promotional evaluation center in Isfahan Gas Company. In the first phase, the managerial competence model of the company was deigned. Nine aspects, including problem solving, programming, interpersonal awareness, flexibility, result-oriented management, instruction, oral communication, written communication, and listening communication were selected for designing the model. In the second phase, six simulated exercises including case study, oral presentation, group discussion, fact finding, cartulary, and interaction, were selected for the assessment of the aspects. In the third phase, nine assessors (all Masters’ degree at industrial psychology) were selected by purposive sampling. In the fourth phase, having administered the center, the score of each aspect in the simulated practice, the score of each aspect, and the general score were calculated.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Evaluation Center
  • Aspect
  • Simulated Practice
  • Simulation
  • Promotional Evaluation