دوره و شماره: دوره 9، شماره 3 - شماره پیاپی 29، آذر 1396، صفحه 1-220 (شماره پیاپی 29) 

مقاله پژوهشی

طراحی و تبیین الگوی جانشین پروری در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

صفحه 1-24

محمد رضا سلطانی؛ مهدی ناظمی؛ محمد حسین طلایی؛ علیرضا قویدل


بررسی الگوی جانشین‌پروری شرکت مدیریت منابع آب ایران

صفحه 49-70

فرشته امین؛ علیرضا نادری خورشیدی؛ عزیزاله واحد


طراحی مدل برند سازی کارفرما در سازمان های عمومی غیر دولتی

صفحه 72-96

عبدالرحیم نوه ابراهیم؛ محمد حسین افضل آبادی؛ بیژن عبدالهی؛ حسین عباسیان


طراحی مدل شایسته گزینی روسای مراکز و واحدهای دانشگاه پیام نور

صفحه 97-123

محمد مهدی دوالی؛ مجید ضماهنی؛ حسن درویش؛ عادل آذر


نقش کارکردهای مدیریت منابع انسانی بر اکوسیستم بازاریابی بین المللی

صفحه 125-148

وحید شرفی؛ مرتضی ملکی مین باش رزگاه؛ عظیم زارعی؛ داود فیض