دوره و شماره: دوره 9، شماره 2 - شماره پیاپی 28، شهریور 1396، صفحه 1-240 (شماره پیاپی 28) 

مقاله پژوهشی

ارائه چهارچوب مدیریت استعداد با رویکرد چابکی منابع انسانی

صفحه 1-20

روح اله سهرابی؛ داوود جعفری سرشت؛ فهیمه میداندار باسمنج


تاثیر مشخصه های فیزیکی محیط کار بر عملکرد کارکنان

صفحه 69-92

سید رحمان اقبالی؛ محسن حامدی؛ فاطمه هاشمی


الگوی چند سطحی پیشایندها و پیامدهای خودکارآمدی کارکنان

صفحه 93-118

جابر ظفر پور امیرآباد؛ فرج اله رحیمی؛ مهدی نداف


طراحی ابزار سنجش و بررسی همسویی عمودی راهبردی منابع انسانی

صفحه 143-166

پریسا السادات شریعتی نجف آبادی؛ حمید رضا یزدانی؛ جبار باباشاهی