تدوین استراتژی‌ منابع انسانی در هم‌آهنگی با استراتژی کسب‌وکار، فرهنگ و ساختار سازمانی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده مسئول:دانشیار گروه مدیریت دانشگاه اقتصاد مدیریت و علوم اجتماعی دانشگاه شیراز

2 استاد گروه مدیریت دانشکده اقتصاد مدیریت و علوم اجتماعی دانشگاه شیراز

3 کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی گروه مدیریت دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی دانشگاه شیراز

چکیده

 
امروزه هماهنگی استراتژیک، ابزاری اساسی برای سازماندهی و استاندارد کردن عملیات بخش­های مختلف سازمان به منظور ایجاد یک کلیت واحد و منسجم است. هدف از این پژوهش ارائه الگوی تدوین استراتژی­ منابع انسانی و هم­آهنگی آن با استراتژی کسب­وکار، فرهنگ و ساختار سازمانی شرکت توزیع نیروی برق استان فارس بر مبنای نقاط مرجع استراتژیک می­باشد. این پژوهش از نظر ماهیت کاربردی ـ توسعه­ای و ابزار جمع­آوری داده­ها اسناد و مدارک و پرسشنامه­های استاندارد و محقق ساخته می­باشد. جامعه آماری شامل کارکنان، مدیران و کارشناسان شرکت توزیع نیروی برق فارس است. نتایج نشان می­دهد که استراتژی کسب­وکار از نوع محافظه­کارانه، استراتژی ساختار سازمانی از نوع مکانیکی، استراتژی فرهنگ سازمانی از نوع مأموریتی و در نهایت استراتژی منابع انسانی از نوع پیمانکارانه تبعیت می­کند. جهت تدوین استراتژی­های منابع انسانی هماهنگ با استراتژی­های کسب­وکار، ساختار و فرهنگ سازمانی سناریوهایی بیان گردید که شرکت می­تواند از آنها استفاده کند. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Developing Human Resource Strategy Coherent with Business Strategies, Culture and Organizational Structure

نویسندگان [English]

  • abbas abbasi 1
  • Ali Naghi Mosleh Shirazi 2
  • Fereshteh hosseini 3
2 Shiraz University
3 Shiraz University
چکیده [English]

Strategic coordination is now regarded as an essential device for organizing and standardizing the operations of various parts of the organizations in order to create a unique and coherent entity. This research is intended to provide a model for developing human resource strategy coordinated with business strategy, culture and organizational structure of Fars Power Distribution Company on the basis of strategic reference points. This is an applied-developmental research whose data is collected by reviewing documents as well as researcher-made and standard questionnaires. The research population includes employees, managers and experts of Fars Power Distribution Company. The results indicated that business strategy was conservative, organizational structure strategy was mechanical, organizational culture strategy was mission-oriented, and human resource strategy was contractual. In order to formulate human resources strategies consistent with business strategies, organizational structure and culture, some scenarios are presented to be employed by the company.

کلیدواژه‌ها [English]

  • human resource strategy
  • business strategy
  • Organizational Structure
  • organizational culture
  • strategic reference points

اسکات ریچارد،(1382). سازمان­ها: سیستم­های حقوقی، حقیقی و باز. ترجمه محمدرضا بهرنگی. تهران: انتشارات کمال تربیت.

اعرابی، سیدمحمد و رضوانی، حمیدرضا (1386). رابطه هماهنگی استراتژیک بین استراتژی سطح کسب­وکار و استراتژی بازاریابی با عملکرد سازمانی: پژوهشی درباره شرکت­های دارویی ایران. فصلنامه علوم مدیریت، شماره2، صص 97-71.

اعرابی، سیدمحمد و منتی، حسین (1389). استراتژی تکنولوژی. تهران: انتشارات مهکامه.

اعرابی، سیدمحمد و هدایتی، سیدهاشم (1388). ارائه مدل تدوین استراتژی مبتنی بر فرهنگ- مورد ایران. فصلنامه پژوهش­های مدیریت منابع انسانی، شماره1، صص 145-127.

افخمی اردکانی، مهدی و فرحی، رضا (1390). فرهنگ، تعهد سازمانی و تمایل به ترک خدمت کارکنان دانشی: طراحی و تبیین مدلی در پژوهشگاه صنعت نفت. فصلنامه علوم مدیریت ایران، شماره 6، صص 24-1.

آرمسترانگ، مایکل (1390). مدیریت استراتژیک منابع انسانی(راهنمای عمل).  ترجمه سید محمد اعرابی و داود یزدی. تهران: دفتر پژوهش­های فرهنگی.

تیموری، ابراهیم و آبرومند، جمال (1388). هم­آهنگی بین استراتژی سازمان و استراتژی ساختار با استفاده از نقاط مرجع استراتژیک. فصلنامه پژوهشهایمدیریتمنابعانسانی، شماره 2، صص 146-127.

زاهدی، شمس السادات و رفیعی، محمود (1390). بررسی رابطه هماهنگی بین استراتژی منابع انسانی و استراتژی تصمیم­گیری اخلاقی با عملکرد سازمانی: پژوهشی در سازمان­های تحقیقاتی وزارت جهاد کشاورزی. پژوهش­های مدیریت عمومی، شماره 4، صص 24-5.

سبحانی­نژاد، مهدی، افشار، عبداله و زارعی، زهرا (1393). مدیریت استراتژیک منابع انسانی و تبیین اهداف و آثار آن. مجله دانش ارزیابی، شماره 6، صص 17-5.

سیدتقوی، میرعلی، خانباشی، محمد و صلواتی، محسن (1396). همسویی راهبرد عام منابع انسانی با راهبرد زیرسیستم­های منابع انسانی در صنایع غذایی کاله. فصلنامه پژوهش­هایمدیریتمنابعانسانی،شماره 1، صص25-50.

عابدزاده، هادی (1393). تدوین استراتژی منابع انسانی با استفاده از تئوری نقاط مرجع استراتژیک (مورد مطالعه: فرماندهی انتظامی شهر زنجان)، فصلنامه منابع انسانی ناجا، شماره 9 ، صص 93-77.

غلام­زاده، داریوش و جلالی، سونی (1391). تدوین استراتژی منابع انسانی با استفاده از تئوری نقاط مرجع استراتژیک (مطالعه موردی: شرکت رنگین پروفیل کویر)، فصلنامه مدیریت دولتی، شماره 3 ، صص 152-137.

مشبکی، اصغر، و موسوی مجد، سیدمحمد (1391). رابطه هماهنگی استراتژیک بین استراتژی­های تجاری، استراتژی‌های منابع انسانی و ساختار سازمانی. مدیریت فرهنگ سازمانی، شماره 10، صص 60-33.

واعظی، رضا و مسلمی، طیبه (1388). شناسایی عوامل سازمانی موثر بر اجرای مطلوب سیستم مدیریت دانش (مطالعه موردی شرکت همکاران سیستم). مدیریت توسعه و تحول، شماره 1، صص 19-7.

Allen, M. R. & Wright, P. M. (2006). Strategic Management and HRM. Cornell University, 4(1), 2-26.

Armstrang, M. & Baron, A. (2005). Handbook of strategic HRM: The Key to Tm Proved Business Performance. London: CIPD.

Armstrong, M (2010). Armstrong’s essential human resource management practice a guide to people management. London: Kogan Page.

Bamberger, P. & Figenbaum, A. (1996). The Role of Strategic Reference Points in Explaining the Nature and Consequences of Human Resource Strategy. Academy ofManagement Review, 21 (4), 926-958.

Baron, j. N. & Kreps, D. M. (1999). Strategic Human Resources: Frameworks for General Managers. New York: John Wiley.

Chang, A., Huang, W. J. & Chun, T. (2005). Relationship between Strategic Human Resource Management and Firm Performance. International Journal of Manpower, 26 (5), 434-449.

Collings, D. G. & Wood, G. (2009). Human Resource Management: A critical approach. New York: Routledge.

Daft, R. L. (2009).  Organization Theory and Design. USA: South Western Cengage Learning.

Denison, D. R. & Neale W. S. (2006). Denison Organizational CultureSurvey: Facilitator Guide. Washington: Denison Consulting.

Denison, D. R., Gillespie, M. A., Haaland, S., Smerek, R. & Neale, W. S. (2008). Linking Organizational Culture and Customer Satisfaction: Results from two companies in different industries. European Journal of Work and Organizational Psychology, 17, 112-132.

Fiegenbaum, A. & Thomas, H. (1988). Attitudes toward risk and the risk–return paradox: prospect theory explanations. Academy of Management journal, 31(1), 85-106.

Ghosh, P. & Geetika, M. (2007). Recruitment Strategies: Exploring the Dimensions in the Indian Software industry. Asian Journal of Management Cases, 4(1), 5-25.

Johns, G. (1993). Constraints on the adoption of psychology-based personnel practices: lessons from organizational innovation. Personnel Psychology, 46(3), 569-592.

Miller, D. (2006). Strategic human resource management stores. Journal of retailing and consumer services, 13, 19-106.

Peters, T. & Waterman, R. (1982). In Search of Excellence. New York: Harper & Search Row.

Schein, E. H. (1997). Organizational Culture& Leadership. zed jossy bass, sanfransisco.

Watson, G. H. (1993). Strategic benchmarking. New York, Wiley.

Way, S. A. and Johnson, D. E. (2005). Theorizing about the impact of strategic human resource management. Human Resource Management Review, 15 (1), 1-19.

Zeinabadi, H. (2010). Job satisfaction and organizational commitment as antecedents of organizational citizenship behavior (OCB) of teachers. Social and Behavioral Sciences, 5,998-1003.