دوره و شماره: دوره 9، شماره 4 - شماره پیاپی 30، اسفند 1396، صفحه 1-205 (شماره پیاپی 30) 

مقاله پژوهشی

فهم‌شناختی مفهوم مدیریت استعداد: کاربرد ساخت‌گرایی شبکه خزانه

صفحه 1-30

داود انارکی اردکانی؛ اکبر حسن پور؛ بیژن عبدالهی؛ حسین عباسیان


کشف عوامل شکل‌دهنده، ویژگی‌ها و مؤلفه‌های جهادی‌بودن منابع انسانی از منظر قرآن کریم

صفحه 31-54

احمد الهیاری بوزنجانی؛ فریبرز رحیم نیا؛ محمدعلی َانصاری؛ سعید مرتضوی


بررسی تاثیر رهبری راهبردی بر نوآوری با تاکید بر رویکرد ارتباطات شبکه ای

صفحه 181-205

محمد ابراهیم سنجقی؛ سید احمد دلیری؛ علی فرهی؛ فاطمه السادات امیراحمدی