تأثیر عوامل ایجادکننده ترومای سازمانی برمیزان ترک خدمت کارکنان نظامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مدیریت اموزشی دانشکده مدیریت و کمیسر دریایی دانشگاه علوم دریایی امام خمینی ره

2 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی دانشکده مدیریت و کمیسر دریایی دانشگاه علوم دریایی امام خمینی ره

چکیده

تحقیق حاضر باهدف بررسی تأثیر عوامل ایجادکننده ترومای سازمانی بر ترک‌خدمت کارکنان نظامی انجام پذیرفته که ازنظر هدف، کاربردی و ازنظر روش، توصیفی ـ پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش را 571 نفر از کارکنان دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) تشکیل داده و با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی و براساس جدول مورگان تعداد 230 نفر انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه‌های محقق‌ساخته کامن و همکاران (1979) بود که براساس طیف لیکرت تنظیم‌شده است. برای محاسبه روایی پرسشنامه از طریق تحلیل عاملی و استفاده از نظریات خبرگان و برای محاسبه پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ استفاده شد که ضریب مذکور 81/0 و 83/0 به‌دست آمد. برای تحلیل داده‌ها از اطلاعات جمعیت‌شناختی (آمار توصیفی) و در بخش استنباطی نیز برای تحلیل داده‌ها از نرم‌افزار SPSS، Lisrelو آزمون همبستگی، ضریب رگرسیون چندمتغیره، آزمون t برابری و نابرابری واریانس‌ها و آنالیز واریانس (ANOVA) استفاده شد. نتایج تحقیق حاکی از آن بود که بین ابعاد ایجادکننده ترومای سازمانی و ترک‌خدمت کارکنان، رابطه معنی‌داری وجود دارد و سهم تأثیرگذاری هریک از این عوامل متفاوت است. همچنین این تأثیربراساس جنسیت، نوع استخدام، سنوات خدمت و پست سازمانی کارکنان با یکدیگر متفاوت است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Assessment of Factors Affecting Organizational Trauma On Leaving Service by Military Personnel

نویسندگان [English]

  • hasan dulaty 1
  • mehdi deyhimpuor 2
1 navy
2 دشرغ
چکیده [English]

This study is intended to investigate the effect of the factors causing organizational trauma in military service personnel. It is an applied research using descriptive survey method. The statistical population of this research consists of 571 employees of Imam Khomeini Marine Science University from whom 230 people were selected as sample through random sampling method based on Morgan table. The data was collected by Kamen et al. (1979) questionnaire categorized on the basis of Likert scale. The validity of the questionnaire was confirmed by factor analysis based on the experts' opinions. The reliability of the questionnaire was confirmed by Cronbach's alpha resulting in 0.81 and 0.83 coefficients. Demographic information was used as descriptive statistics, and SPSS, LISREL, correlation coefficient, multivariate regression coefficient, t-test, inequality analysis and variance analysis (ANOVA) were used as inferential statistics in data analysis. The results indicated that there is a significant relationship between the aspects of the organizational trauma and employees leave, while the contribution of each of these factors was different. It also varies with regard to gender, type of employment, seniority, and organizational posts.

کلیدواژه‌ها [English]

  • trauma
  • organizational trauma
  • leave of service
آرمسترانگ، مایکل (1378)، تعهد سازمانی، ترجمه محمدرضا ربیعی، فرهنگ و تعاون، شماره 6.
احمدی، فریدون؛ فرهی، علی؛ میانداری، کمال و شیرازی، اسکندر (1394)، طراحی و تبیین ابعاد سازمانی مدل سازمان حافظ کارکنان از ضربات روحی،فصلنامه پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی دانشگاه جامع امام حسین (ع)، سال هفتم، شماره 2.
بامبرگر، پیترو مشولم، ایلن (1389)،تدویناجرا و آثار استراتژی منابع انسانی، ترجمه علی پارساییان و سیدمحمد اعرابی، تهران، دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
رستگار، عباسعلی؛ موسوی داودی، سیدمهدی و فرتاش، کیارش (1392)، بررسی تأثیر عجین‌شدن بر رضایت شغلی و تمایل به ترک‌خدمت،فصلنامه مدیریت سازمان‌های دولتی، سال اول، شماره 4.
سرلک، محمدعلی (1391)، چهره‌های نوظهور سازمان، تهران:نشرمرجع دانش.
 سرلک، محمدعلی و کولیوند، پیرحسین (1395)،مدیریت ضربات روحی سازمانی، تهران: نشر میرماه.
سرلک، محمدعلی وکولیوند، پیرحسین (1394)، تأثیرات ترومای روحانی بر مهارت‌های کارکنان در یک بیمارستان خصوصی در ایران، فصلنامه شفای مورد تحقیق، دوره چهارم، شماره اول:45-54.
شجریپرستو (1393)، از رکود تا بهبود اقتصادی، تازههای اقتصاد، دوره جدید، سال هفتم، شماره 126.
 شیرازی، اسکندر و احمدی، فریدون (1394)، طراحی وتبیین ابعاد محیطی سازمان اداره‌کننده ضربات روحی در بخش دولتی (موردمطالعه: سازمان‌های دولتی استان آذربایجان شرقی)، فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت سازمان‌های دولتی، سال چهارم، شماره دهم: 96-81.
 معموری علی (1381)،قرآن و پایان تاریخ، موعود 1381 شماره 36 سایت دسترسی
ودادی، احمد؛ رضایی‌زاده، محمود؛ میرهاشمی، علی و نجفی، حسین‌علی (1392)، بررسی تعهد سازمانی بر ترک‌خدمت کارکنان،فصلنامه آینده پژوهی مدیریت، شماره دوم.
Angela Hope and Matthew Eriksenb;)2009. (From military sexual trauma to „organizationtrauma‟: practicing poetics of testimony ; Culture and Organization ;Vol. 15, No. 1,109–127ISSN 1475-9551 print/ ISSN 1477-2760.
Baron , R . A .&Greenberg , M .S. “Bahavior organizational”, Third Edition .Prentice- Hall. (1993).
Chawla, V.; Guda, S. (2010). ”Individual Spirituality at Work and Its Relationship with Job Satisfaction, Propensity to Leave and Job Commitment: An Exploratory Study among Sales Professionals“. Journal of Human Values, 157-167.
Cho, Y. J.; Lewis, G. B. (2012). ” Turnover Intention and Turnover Behavior:Implications for Retaining Federal Employees“. Review of Public Personnel Administration, 32, 4-23.
Dalton, D. R.; Todor, W. D. (2001). ”Turnover turned over: An expanded and positive perspective“. Academy of Management Review, 4, 225-235.
Denisi,A.S ,Hitt,M.A .& Jakson,S,E. (2003).The knowledge based approach to sustainable competitive advantage. Jossey Gass, vol.30 .
Emma bell and scott taylor; (2011.)Beyond letting go and moving on:new perspectives on organizational death, lossand grief; Scandinavian journal of management; 27,1-10.
Ghapanchi, A. H.; Aurum, A. (2010). “Antecedents to IT personnel’s intentions to leave: A systematic literature review”. Journal of Systems and Software, 84, 238-249.
Hormann, Shana and Pat Vivian (2005).“Toward An Understanding of Traumatized Organizations and How to Intervene in Them Traumatology”.September, Vol. 11, 3: 159-169.
 Hormann, Shana  D. Lynn, (2007) "Organizational Trauma: A PhenomenologicalStudy of Leaders in Traumatized Organizations", Dissertations & Theses. Paper 184.
Hwang JI, Chang H. Work(2009) climate perception and turnover intention among Korean hospital staff.International Nursing Review. 56(1):73-80.
Jan O. Jansen, FRCS, FFICM, Jonathan J. Morrison, MRCS, Handing Wang, BSc,Robin Lawrenson, MCPara, FASI, Gerry Egan, QAM, DipIMC, RCSEd, Shan He, PhD,and Marion K., (2014). Optimizing trauma system design: The GEOS (Geospatial Evaluation of Systems of Trauma Care) approach, Scotland, United Kingdom, Trauma Acute Care Surg, Volume 76, Number 4, DOI: 10.1097/ TA. 196, pp 1035-1040.
Lambert, E.G., Hogan, N.L. (2010). Work-family conflict and job burnout among correctional staff, Psychology,106, 1, 19-26.
Miass deklerk ¸ sasol: (2007). Healing emotional trauma in organization :an O.D. framework and case study ; organization development journal; 25, 2; ABI/INFORM Global.
Mowdey , R . T . Porter, LW & Steers, R.M(1982). “Employee Organization Linkages. The Psychologhy of Commitment n the Concept commitmen, Absenteeism and Turnover, New York, Academic Press” .
Noreen Tehrani, Sara; Jane Cox & Tom Cox (2002). “Assessing the Impact of Stressful Incidents in Organizations: the Development of an Extended Impact of Events Scale”. Counselling Psychology Quarterly, Vol. 15, No.2:199-300.
 Nishtar S, Ralston J.(2013). Can human resources for health in the context of noncommunicable disease control be a lever for health system changes? Bulletin of the World Health Organization,91(11): 895-6.
SamGnanakkan, S. (2010). Mediating role of organizational commitment on HR practices and turnover intention among ICT Professionals, Journal of Management Research, 10(1): 39-1.
Stein, H.F. (1991)." Metaphors of organi-zational trauma and organizational development: A case example" .Organizational Development Journal, 9(4), 22˚30.
Steinmetz S, De Vries DH, Tijdens KG.(2014) Should I stay or should I go? The impact of working time and wages on retention in the health workforce. Human Resources for Health,12(1):23.
Spector, P.E. (1985). Measurment of human-service staff satisfaction: Development of the job satisfaction survey. American Journal of Community Psychology,13, 693-713.
Simon, M, Muller, B. H.; Hasselhorn, H. M, (2010). ”Leaving the organization or the profession a multilevelanalysis of nurses’ intentions“. Journal of Advanced nursing, 66(3), 616–626.
S. Megan Berthold and Yael Fischman, (2014). Social Work with Trauma urvivors:Collaboration with Interpreters, Original manuscript, e-mail:megan.berthold@uconn.edu.
Valiangas, Lisa; Martin Hoegl, Michael Gibbert (2009). “Why Learning from Failure is not Easy (and what to do about it) Innovation Trauma at Sun Micro System”. European Management Journal,University of Glasgow: Dec. 27, 4: 225.
Vivian, P., & Hormann, S. (2002). Trauma and Healing in Organizations. ODPractitioner, 34(4), 37-42.
Vivian, P., & Hormann, S. (2015). Persistent Traumatization in Nonprofit Organizations. ODPractitioner, 47(1), 25-30.
Vivian, Patricia and Hormann, Shana (2013) Organizational Trauma and Healing,CreatSpace,North Charleston,SC. ISBN-13:978-147918851 2.
Ucho, A.; Mkavga, M.; Onyishi, I, E. (2012). ”Job Satisfaction, Gender, Tenure, and Turnover Intentions among Civil Servants in Benue State“. Interdisciplinary journal of contemporary research in business, 3(11) , 378-387.