ارائه چهارچوب مدیریت منابع انسانی سبز در صنعت فولاد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت رفتار سازمانی و منابع انسانی دانشگاه اصفهان

2 دانشیار گروه مدیریت دانشگاه اصفهان

3 استادیار گروه مدیریت دانشگاه اصفهان، ایران

چکیده

هدف این پژوهش، ارائه چهارچوب مدیریت منابع انسانی سبز در صنعت فولاد و جامعه آماری پژوهش، شرکت فولاد مبارکه اصفهان است. این پژوهش ازنظر هدف، کاربردی و ازنظر شیوۀ گردآوری اطلاعات، جزء پژوهش­های ترکیبی (کیفی ـ کمی) است. برای طراحی مدل پژوهش از روش مصاحبه استفاده شد. بدین­منظور با انجام 25 مصاحبه مدل اولیه پژوهش طراحی شد. برای بررسی روایی در بخش کیفی از روش­های مثلثی، بررسی اعضا و بررسی زوجی و برای تأیید پایایی از روش بازآزمون استفاده شد. در بخش کمی برای تأیید مدل طراحی‌شده براساس مصاحبه­ها پرسشنامه‌ای متناسب با مدل طراحی شد و این مدل با استفاده از روش معادلات ساختاری مورد بررسی قرار گرفت. در بخش کمی جامعه آماری شامل 380 نفر بودند که حجم نمونه براساس جدول گرجسی و مورگان، 181 نفر تعیین شد. برای سنجش روایی پرسشنامه از روش روایی محتوایی و جهت تعیین پایایی پرسشنامه از آلفای­کرونباخ استفاده ­شد. نتایج حاصل از مدل معادلات ساختاری به‌وسیله نرم‌افزار AMOS  تأییدکننده مدل طراحی شده بود. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که مدیریت منابع انسانی سبز بر پیامدهای فردی، سازمانی، گروهی و باتوجه‌به ضرروت درونی‌شدن و تغییر نگرش کارکنان و مدیران فولاد مبارکه در حوزه مسائل محیط‌زیست، مهم‌ترین راهکار جهت تغییر نگرش در این شرکت آموزش و افزایش دانش در حوزه محیط‌زیست است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Proposing a Green Human Resource Management Framework for Steel Industry

نویسندگان [English]

  • mojtaba farokhi 1
  • ali nasrisfahani 2
  • Ali safari 3
1 اصفهان
2 دانشگاه اصفهان
3 Management, administrative and economic, university of Isfahan, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study is to propose a framework for green human resource management in steel industry.  The statistical population of the research includes the employees of Mobarakeh Steel Company of Isfahan. This applied research employs a compound method (quantitative and qualitative methods) for data collection. Interviews are conducted for designing the research model. Having conducted 25 interviews, the researchers designed the basic research model. To test the validity, triangular method, paired method, and subject review method were used. Test-retest method was used to verify the reliability of the test. In the quantitative section, a questionnaire tailored to the model was designed to validate the designed model based on the interviews. This model was examined through structural equation method. Research population consisted of 380 people in the quantitative section from whom 181 were selected as the sample group according to the krejcie and Morgan table. Content validity method was used to test the validity of the questionnaire, and the reliability of the questionnaire was determined using Cronbach's alpha. The results of the structural equation modeling confirmed the designed model by AMOS software. The results indicated that green human resources management has an impact on individual, organizational and group outcomes. In terms of the internalization and changing attitudes of Mobarakeh employees and managers regarding environmental issues, the most important way to change attitudes in this company is to educate and increase knowledge of the employees on environmental issues.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Green management
  • green human resources management
  • Mobarakeh of Isfahan Steel Company
آرمان و جوشقانی (1394)، طراحی و اعتباربخشی الگوی تحلیل وضعیت نظام مدیریت منابع انسانی، فصلنامه پژوهش­های مدیریت منابع انسانی دانشگاه جامع امام حسین(ع)،سال هفتم، شماره 4: 71-94.
آرمسترانگ، مایکل (1395)، مدیریت استراتژیک منابع انسانی: راهنمای عمل، مترجمان، سیدمحمد اعرابی و داوود ایزدی، تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
صفری، علی (1390)، اندازه‌گیری تأثیر فناوری بر نظام مدیریت منابع انسانی در سازمان‌های صنعتی و خدماتی ایران و ارائه الگوی مناسب، با راهنمایی: محمداسماعیل انصاری، دانشگاه اصفهان، مقطع دکتری، رشته مدیریت بازرگانی.
علامه، سیدمحسن و صالح‌زاده، رضا (1395)، مدیریت منابع انسانی با رویکرد انتقادی، اصفهان: جهاد دانشگاهی.
محمدنژاد شورکایی،  مجتبی؛ سیدجوادین،  سیدرضا؛ حسینی، محمدعلی‌شاه و حاج‌کریمی، عباسعلی (1395)،   ارائۀ چارچوبی برای مدیریت منابع انسانی سبز، فصلنامه مدیریت دولتی، دوره 8، شماره 4 : 691-710.
Ahmad, S. (2015),  Green Human Resource Management: Policies and practices. Cogent Business & Management, 2: 1-13
Arulrajah, A.A, Opatha, H  & Nawaratne, N.N.H. (2015), Green Human Resource Management Practices, A Review. Sri Lankan, Journal of Human ResourceManagement, 5(1):120-138.
Charbel,  J  & Lopes, H. (2015),  Green Human Resource Management and Green Supply Chain Management, linking two emerging agendas. Journal of Cleaner Production, 12(3): 1824-1833.
Deshwal, P. (2015), Green HRM, An organizational strategy of greening people. International Journal of Applied Research, 1(13): 176-181.
Douglas, W.S, Renwick, T & Stuart, M. (2013), Green Human Resource Management, A Review and Research Agenda. International Journal of Management Reviews, 15: 1–14.   
Jabbour, C.J.C. (2011), How green are HRM practices, organizational culture, learning and teamwork? A Brazilian study. Industrial and Commercial Training, 43(2): 98 -105..
Kramar, R. (2014), Beyond strategic human resource management: Is sustainable human resource management the next approach?. International Journal of Human Resource Management, 25(8): 1069–1089.
Lloyd, C, Harris, M  & Andrew, C. (2016), The greening of organizational culture, Management views on the depth, degree and diffusion of change. Journal of Organizational Change Management, 15(3): 214 – 234.
 Marcus, A  & Fremeth, R. (2015), Green management matters regardless. Acad Management Perspect, 23(3), 17-26.
 Millar, J, Chandana, S, Michael & Müller, C. (2016), Green human resource management: a comparative qualitative case study of a United States multinational corporation. The International Journal of Human Resource Management, 27(2): 192–211.
 Moini,  J, Hamid, S   & Szuchy, K. (2014), Adoption of green strategy by Danish firms. Sustainability Accounting, Management and Policy Journal, 5(2):197–223.  
 Norton, T,  Stacey, L.P, Hannes, Z & Neal, M.A. (2015), Employee Green Behavior, A Theoretical  Framework, Multilevel Review, and Future Research Agenda. Organization & Environment, 28(1):103-125.
Olson, M.J, Fielding, K.S & Iyer, A. (2014), Diary methods and workplace pro-environmental behaviors, In J. L. Robertson & J. Barling (Eds.), The psychology ofgreen organizations, (pp. 95-116). New York, NY, Oxford University Press.
Opatha, H & Arulrajah, A. (2014), Green Human Resource Management, A Simplified General Reflections. International Business Research, 7(8): 101-112.
Rani, S & Mishra, K. (2015), Green HRM: Practices and Strategic Implementation in the Organizations. International Journal on Recent and Innovation Trends in Computing and Communication, 2(11): 3633 – 3639.
Ren, Sh, Guiyao, T & Jackson, E. (2017), Green human resource management research in emergence: A review and future directions. Asia Pacific Journal of Management, 10(5):1-35.
Renwick, D, Redman, T  & Maguire, S. (2013), Green human resource management: A review and research agenda. International Journal of Management Review, 15(1): 1–14.
Sriram, V.P  and Suba, M. (2017), Impact of Green Human Resource Management (G-HRM) Practices over Organization Effectiveness. Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems, 14(5): 386-394.
Stefano, G  & Fiorentino, R. (2014), An integrated framework to support the process of green management adoption. Business Process Management, 20(2): 68 – 89.
 Sudin, S. (2011), Strategic Green HRM: A proposed model that supports Corporate Environmental Citizenship. International Conference on Sociality and Economics Development.
Wagner, M. (2102), Green Human Resource Benefits: Do they Matter as Determinants of Environmental Management System Implementation. Journal of Business Ethics, 14(3): 443-465.