بررسی تاثیر رهبری راهبردی بر نوآوری با تاکید بر رویکرد ارتباطات شبکه ای

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشگاه صنعتی مالک اشتر

2 دانش اموخته کارشناسی ارشد mba دانشگاه صنعتی مالک اشتر

3 استاد دانشگاه جامع امام حسین(ع)

4 دانش اموخته کارشناسی ارشد مهندسی و مدیریت اجرایی mbe دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده

امروزه و در شرایط تشدید تلاطم‌های محیطی، رهبران پیشتازِ سازمانی در روندی فزاینده از مزایای ارتباطات شبکه‌ای برای نیل به آرمان‌های نوآورانه بهره می‌جویند. ازاین‌منظر، تحقیق حاضر در تلاش است تا رابطه بین رهبری راهبردی و نوآوری سازمانی را با تأکید‌بر نقش ارتباطات شبکه‌ای در عرصه یک سازمان صنعتی- دفاعی مورد واکاوی علمی قرار دهد. جامعه پژوهش شامل کلیه کارکنان شاغل در سازمان موردمطالعه (120 نفر) است و انتخاب نمونه به‌صورت تمام‌شماری صورت گرفته است. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه است که پایایی آن با استفاده از فرمول آلفای کرونباخ مورد تأیید قرار گرفته است. داده‌های تحقیق به‌روش معادلات ساختاری تحلیل شد. نتایج، حاکی از آن است که رهبری راهبردی هم به‌صورت مستقیم و هم به‌صورت غیرمستقیم از طریق ارتباطات شبکه‌ای بر ارتقای سطح نوآوری جامعه هدف تأثیرگذار است و اینکه دامنه اثرات غیرمستقیم به‌مراتب از اثرات مستقیم بیشتر است که این نتیجه، بر کارآمدبودن نقش وافر ارتباطات  شبکه‌ای صحه می‌نهد. درپایان، مدل جدیدی که ارتباط بین متغیرهای تحقیق را به تصویر می‌کشد، ارائه می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Strategic Leadership on Innovation Emphasizing on Network Communication Approach

نویسندگان [English]

  • Mohammad Ebrahim Sanjaghi 1
  • seyed ahmad daliri 2
  • Ali Farahi 3
  • fatemeh sadat amirahmadi 4
1 Professor at Malek Ashtar University of technology. (Sanjaghi@yahoo.com)
3 Professor at Imam Hossein University. (dr-farrahi@yahoo.com)
4 Malek Ashtar university of technology
چکیده [English]

These days, in this tense environmental turmoil, foremost organizational leaders are increasingly taking advantage of network communications to meet innovative ideals. Hence, this study is intended to propose a relationship between strategic leadership and organizational innovation emphasizing on the role of network communications in an Iranian industrial-defense organization. The research population consists of all personnel employed in the organization understudy (120 people) from whom a complete enumeration sample was formed. Data collection tool included a questionnaire whose reliability was confirmed through Cronbach's alpha formula. Structural equations method was employed for data analysis. The results indicated that strategic leadership has a direct and indirect effect on the improvement of the level of innovation of the target community through network communication. They also show that the range of indirect effects is far more than that of direct ones. This results in the effectiveness of the role of authenticated network communications. Finally, a new model illustrating the relationship between research variables is presented.

کلیدواژه‌ها [English]

  • strategic leadership
  • networking
  • innovation
  • defense industrial organizations

 آذر، عادل و مؤمنی، منصور (1381)، آمار و کاربرد آن در مدیریت، چاپ پنجم، جلد دوم، تهران: سمت.

رابینز، استیون (1396)، مبانی رفتار سازمانی، ترجمۀ سیدمحمد اعرابی و علی پارساییان، دفتر پژوهش‌های فرهنگی، چاپ چهل و پنجم.

سلطانی، ایرج (1386)، مبانی برنامه‌ریزی استراتژیک منابع انسانی، اصفهان: انتشارات ارکان دانش: 118.  

شاکری، فاطمه (1389)، تحلیلی بر نوآوری در صنعت خودروسازی با کاربرد مدل‌یابی معادلات ساختاری، نشریه دانشگاه یزد، دوره 2، شماره 4: 154- 166 .

شیروانی، علی و معمار منتظرین، سعید (1389)، بررسی رابطه بین رهبری تحول‌آفرین و کارآفرینی درون‌سازمانی کارکنان (مطالعه موردی: شرکت‌های اقماری ذوب‌آهن اصفهان)، ارائه‌شده در همایش ملی چالش‌های مدیریت و رهبری در سازمان‌های ایرانی، اصفهان.

کاملی، محمدجواد؛ الوانی، سیدمهدی و صالحی صدقیانی، جمشید (1388)، تأثیر ساختار ارتباطات سلسه‌مراتبی و شبکه‌ای بر عملکرد خط‌مشی‌گذاری سازمان‌ها (مطالعه در سازمان ناجا)،پژوهش‌های مدیریت انتظامی (مطالعات مدیریت انتظامی). دوره 4، شماره 2: 162- 176 .

هرسی، پال و بلانچارد، کنت (1382)، مدیریت رفتار سازمانی: کاربرد منابع انسانی، ترجمۀ علی علاقه‌بند، تهران: انتشارات امیرکبیر، چاپ بیست و چهارم: 274.

Ahuja, G., Lampert, C.M., Tandon, V.(2008). Moving beyond Schumpeter: management research on the determinants of technological innovation. Acad. Manage. Ann. 2, 1–98.

Amos, T.( 2007). Management Today, Implementation, Strategic Leadership: Key Driver for Strategic. May, 2007.

Aslan, S., Diken, A., Shendogdu, A. A. (2011). Investigation of the effects of strategic leadership on strategic change and innovations of SMEs in a perceived environmental uncertainty. Procedia Social and Behavioral Sciences, 24, 627-642.

Bellamy, M., Ghosh, S., Hora, M. (2014). The influence of supply network structure on firm innovation. Journal of Operations Management. 32. 357-373.

Boal K.B. & Hooijberg, R.S.L. (2001). Strategic Leadership Research: Moving on. Leadership Quarterly, 11, pp. 515 – 549.

Boal, K. (2004). Strtegic Leadership, Organizational Learning &  Network Ties. Elsevier, - Vol. 4. - pp. 69-86.

Burt, R.S., (2000). The network structure of social capital. Res. Organ. Behav. 22,345–423.

Chang, J., Bai, Li. (2015). The influence of leadership on product and process innovations in China: The contingent role of knowledge acquisition capability. Industrial Marketing Management.Vol. 50. Pp. 18-29.

Chuluun, T., Prevost, A., Upadhyay, A. (2017). Firm network structure and innovation. Journal of Corporate Finance. 44. June, Pages 193-214.

Cooke, P. (1998). Enterprise Support Policies in Dynamic European Regions: Policy Implications for Ireland. Dublin : paper presented at NEST seminar, Sustaining Competitive Advantage, NEST Research Series.

Crossan, M. & Apaydin, M. (2010). A multi-dimensional framework of organizational innovation: A systematic review of the literature. Journal of Management Studies, 47(6), 1154-119.

De Noni, I., Orsi, L., Belussi, F. (2017). The role of collaborative networks in supporting the innovation performances of lagging-behind European regions. Research Policy. Vol. 47.

Dervitsiotis, K., (2010). A framework for the assessment of an organization's innovation excellence. Total Quality Management. 21. 903-918.

Elenkov D.S., Judge, W., Wright, P.S.L. (2005). Strategic leadership and executive innovation influence: an international multi-cluster comparative study. Strategic Management Journal, Vol. 26, pp. 665–682.

Filieri, R., McNally, R.C., O'Dwyer, M., & O'Malley, L. (2014). Structural social capital evolution and knowledge transfer: Evidence from an Irish pharmaceutical network. Industrial Marketing Management, 43(3), 429–440.

Fjeldstad, O.D., Snow, C.C., Miles, R. E., Lettl, C. (2012). The architecture of collaboration. Strategic Management Journal, 33(6), 734–750.

Goduscheit, R. C. (2014). Innovation promoters— A multiple case study. Industrial Marketing Management, 43(3), 525–534.

Gumusluoglu, Lale & Ilsev, Arzu. (2009). Transformational Leadership and Organizational Innovation: The Roles of Internal and External Support for Innovation. Journal of Product Innovation Management. 26. 264 - 277.

Gupta,, A.K., Tesluk, P.E., Taylor, M.S.(2007). Innovation at and across multiple levels of analysis. Organization Science. 18(6):885–897.

Harbone, P., Johne, A. (2003). Creating project climate for successful product innovation. European Journal of Innovation Management , Vol. 6 Issue: 2, pp.118-132.

Hitt M.A. Ireland, R.D & Hoskisson, R.E.(1999). Strategic management: competitiveness and globalization (7th ed.).

Humsa, W. (2011). CEO tenure and earnings quality. Swiss. Search Inc. 4.

J. Rowley, S.L. (1996). Motivation of staff in libraries. Journal of Library Management, Vol. 17 (5), pp. 31-35.

Montes, Javier Llore´ns, Ruiz Moreno, Antonia, Garcı´a Morales, Victor. (2005). Influence of support leadership and teamwork cohesion on organizational learning, innovation and performance: An empirical examination. Technovation. 25.1159-1172.

Julia C. Naranjo‐Valencia, Daniel Jiménez‐Jiménez, Raquel Sanz‐Valle, (2011). Innovation or imitation? The role of organizational culture, Management Decision, Vol. 49 Issue: 1, pp.55-72.

Kelley D.J., Peters L., O'Connor, G.C. (2009). Intra-organizational networking for innovation-based corporate entrepreneurship. Journal of Business Venturing. 24 (3):221-35.

Kostopoulos, K., Papalexandris, A., Papachroni, M. & Loannou, G. (1997). Absorptive capacity, innovation and financial performance. Business Research Journal. Vol. 15. No. 3. 1330 – 1345.

Lusch, R. F., Vargo, S. L., & Tanniru, M. (2010). Service, value networks and learning. Journal of the Academy of Marketing Science, 38(1), 19–31.

Jifeng, Mu., Thomas, Ellen,  Peng, Gang,  Di Benedetto, Anthony. (2014). Strategic orientation and new product development performance: The role of networking capability and networking ability. Industrial Marketing Management. 64. 187-201.

Obstfeld, D., (2005). Social networks, the tertius lungens orientation, and involvement in innovation. Adm. Sci. Q. 50, 100–130.

Robbins, P.S. & Coulter, M. (2007). On both sides of the Atlantic: Symposium on Strategic Leadership. The International Institute for Management Development in Switzerland. Management, 9th ed., Prentice Hall, Upper Saddle River, NJ.

Powell, W.W., Grodal, S., (2005). Networks of innovators. In: Fagerberg, J., Mowery, D.C. (Eds.), The Oxford Handbook on Innovation. Oxford University Press, Oxford.

Rampersad, G., Quester, P., Troshani, I. (2009). Managing innovation networks: Exploratory evidence from ICT, biotechnology and nanotechnology networks, Journal of industrial marketing management, Vol. 39(5), pp. 793-805 , 5–747.

Rogers, E. (1995). Diffusion of Innovations. - New York: The Free Press.

Rogers, M., (2004). Networks, firm size and innovation. Small Bus. Econ. 22, 141–153.

Rowe, G.,  Nejad, M.H. (2009). Strategic leadership: short-term stability and long-term viability. Ivey Business Journal, Vol. 73(5), pp. 6-11.

S ers, T.J. & Davey, K.S. (2011). Out of the leadership theory jungle: a proposed meta-model of strategic leadership, The Academy of Strategic Management. Vol. 10(1). - pp. 41–46.

S. Finkelstein & D. Hambrick (1996). Strategic Leadership: Top Executives and Their Effects on Organizations, West, Minneapolis.

Schilling, M. A., Phelps, C. C. (2007). Interfirm collaboration networks: The impact of large-scale network structure on firm innovation. Management Science, 53(7), 1113–1126.

Seabright, M.A., Levinthal, D.A.,  Fichman, M.(1992). Role of individual attachments in the dissolution of interorganizational relationships, Academy of Management Journal, Vols. 35, 1. - pp. 122–160.

Song, L., Song, M., Di Benedetto, C.A., (2010). Competitive advantages in the first product of new ventures. IEEE Trans. Eng. Manage. 57 (1), 88–102.

Storey, J. (2000). The management of innovation problem. International Journal of Innovation Management, 4(3), 347– 369.

Sullivan, D., Marvel, M. (2011). Knowledge Acquisition, Network Reliance. Stage Technology Venture Outcomes. Journal of Management Studies. 48. 1169-1193.

Tidd, J. & Bessant, J. (2015). Gestão da Inova¸cão: integrando tecnologia,mercado e mudan¸ca organizacional (5 Ed.). Porto Alegre: Bookman.

Tiwana, A. (2008). Do bridging ties complement strong ties? An empirical examination of alliance ambidexterity. Strategic Management Journal, 29(3), 251–272.

Van de ven, A. H. (1993). Managing the process of organizational innovation. In G. P. Huber, & W. H. Glick (Eds.), Organizational change and redesign: Ideas and insights for improving performance (pp. 269–294). New York’ Oxford University Press.