بررسی تاثیر ویژگی های شغلی بررشد مسیر شغلی و قابلیت های تطبیق باآن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر،شهرستان ملایر.ایران.

2 استادیار گروه مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر ،شهرستان ملایر.ایران.

چکیده

تحقیق حاضر با هدف بررسی تأثیر ویژگی‌های شغلی بر رشد مسیر شغلی و قابلیت‌های تطبیق با آن در شعب ادارۀ تأمین اجتماعی استان همدان اجرا شد. این تحقیق یک مطالعۀ توصیفی پیمایشی از نوع کمّی و کاربردی است که به روش مقطعی اجرا شده است. جامعۀ آماری آن کل کارکنان شعب ادارۀ تأمین اجتماعی استان همدان به تعداد 350 نفر بودند که به روش تصادفی طبقه‌ای براساس تعداد کارکنان هر شهرستان نمونه‌ای به تعداد 185 نفر از میان آنها انتخاب شد. داده‌های موردنیاز این تحقیق با استفاده از پرسشنامۀ استاندارد گردآوری شد که روایی و پایایی آن مورد بررسی و تأیید قرار گرفت. به‌منظور تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از روش مدل‌سازی مسیری ساختاری مبتنی بر حداقل مربعات جزئی و نرم‌افزار اسمارت پی‌ال‌اس بهره گرفته شد. یافته‌های این تحقیق مؤید تأثیر معنی‌دار ویژگی‌های شغلی بر رشد مسیر شغلی و قابلیت‌های تطبیق با آن است. همچنین مشخص شد که قابلیت‌های تطبیق با مسیر شغلی بر رشد مسیر شغلی، تأثیر مستقیم و معنی‌داری دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Investigation of the Effect of Job Characteristics on the Development of Job Path and Its Adaptive Capabilities

نویسندگان [English]

  • pooneh rajabi 1
  • zahra shirazian 2
1 department of public management,malayer branch, islamic azad univercity ,malayer ,iran.
2 department of financial management,malayer branch, islamic azad univercity ,malayer, iran.
چکیده [English]

This study is intended to investigate the effect of job characteristics on the development of job path and the capabilities to adapt to it in the branches of social security office of Hamadan province. This research is a quantitative and applied survey descriptive study implemented in a cross-sectional analysis. The statistical population of this research includes all 350 staff members of social security departments of Hamadan province.  Stratified random sampling method, based on the number of employees in each city, including 185 members formed the sample. The data of this study was collected using a standard questionnaire whose validity and reliability were tested and confirmed.  Data analysis was conducted by structural modeling based on partial least squares modeling and Smart PLS software. The findings of this research confirmed the significant effect of job characteristics on the development of job path and its adaptive capabilities. It was also found that job matching capabilities had a direct and significant effect on the growth of job path.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Job characteristics
  • Job path growth
  • Job path matching capabilities
آهی، پرویز و بجانی، حسین (1391)، نقش برنامه‌ریزی مسیر شغلی در موفقیت سازمان، نشریۀ علمی ترویجی منابع انسانی ناجا، سال هفتم، شماره28:109ـ79.
دسینزو، دیوید و رابینز، استیفن (1389)، مبانی مدیریت منابع انسانی، ترجمۀ میرعلی‌سیدنقوی و سیامک یعقوبی، چاپ دوم، تهران: مهکامه.
رابینز، استیفن (1385)، تئوری سازمان، ترجمۀ سیدمهدی الوانی و حسن دانائی‌فرد، تهران: انتشارات‌ صفار، چاپ پانزدهم.
رجب‌زاده، علی و الهی، شعبان (1387)، طراحی مدلی در برنامه‌ریزی شغلی کارکنان سیستم بانکی، دوماهنامۀ علمی پژوهشی دانشگاه شاهد، شماره2.
سیدجوادین، سیدرضا (1388)، مدیریت منابع انسانی و امور کارکنان، تهران: نگاه دانش.
شیخ‌اسماعیلی، سامان و حزباوی، سنا (1395)، ارائه الگوی عوامل مؤثر بر جهت‌گیری‌های کارراهه شغلی، فصلنامه پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی دانشگاه جامع امام حسین(ع)، سال هشتم، شماره 1،‌ شماره پیاپی، 23،: 78ـ55.
قلی پور، آرین.(1391)، مدیریت منابع انسانی (مفاهیم، تئوری و کاربردها)، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها(سمت)، چ چهارم؛ تهران.
مورهد، جی. و گریفین، آر. دبلیو (1391)، رفتار سازمانی، ترجمۀ دکتر سیدمهدی الوانی و دکتر غلامرضا معمارزاده، تهران: انتشارات مروارید.
واحدی، مجید؛ بشیربنائم، یاسر و رسولی، مریم (1393)، بررسی تأثیر ویژگی‌های شغلی بر سکون‌زدگی در مسیر پیشرفت شغلی سرمایه‌های انسانی، فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات مدیریت (بهبود و تحول)،  سال بیست و دوم، شماره73: 62ـ25.
 
Chin, W.S. & Rasdi, R.M. (2015), Promoting Protean Career Through Job-Related Factor: Career Strategies as Moderator, Proceedings of the Asia Pacific Conference on Business and Social Sciences 2015, Kuala Lumpur (in partnership with The Journal of Developing Areas)
Daryanto, E. (2014), Individual Characteristics, Job Characteristics, and Career Development: A Study on Vocational School Teachers’ Satisfaction in Indonesia, American Journal of Educational Research, 2(8): 698-702.
Daryanto, E. (2015), The Effect of Individual Characteristics and Job Characteristics on Vocational School Teachers’ Career Development in Province of North Sumatera,
Hackman J R, Oldham G R. (1975), “Development of Job Diagnostic Survey”. Journal of Applied Psychology, Volume 60, 159-170.
Hackman, J. R., & Oldham, G. R (1980). Work redesigns. Reading, MA: Addison- Wesley.
Liu, J. Yang, J. Liu, Y. Yang, Y. and Zhang, H. (2015), The use of Career Growth Scale in Chinese nurses: Validity and reliability, International Journal of Nursing Sciences, 2: 80-85.
Na-Nan, K. and Pukkeeree, P. (2013). Influence of Job Characteristics and Job Satisfaction Effect Work Adjustment for Entering Labor Market of New Graduates in Thailand, International Journal of Business and Social Science, Vol.4, No.2, pp. 95-103.
Vilhjálmsdóttir, G. Kjartansdóttir, G.B. Smáradóttir, S.B. and Einarsdóttir, S. (2012), Career adapt-abilities scale — Icelandic form: Psychometric properties and construct validity, Journal of Vocational Behavior 80: 698–704.
Weng, Q. and McElroy, J.C. (2012), Organizational career growth, affective occupational commitment and turnover intentions, Journal of Vocational Behavior, 80, 256–265
Weng, Q. and McElroy, J.C. Morrow, P.C. and Liu, R. (2010), The relationship between career growth and organizational commitment, Journal of Vocational Behavior, 77, 391–400.
Zacher, H. (2016), Within-person relationships between daily individual and job characteristics and daily manifestations of career adaptability, Journal of Vocational Behavior, 92, 105–115.