بررسی تأثیر شایستگی‌های بین فرهنگی بر آمادگی مدیران برای تغییر سازمانی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه لرستان

2 استادیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه یاسوج

3 دانشجوی دکتری مدیریت منابع انسانی دانشگاه لرستان و پژوهشگر دانشکده مدیریت دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام

چکیده

پژوهش حاضر به بررسی تأثیر متغیرهای اصلی و غیراصلی شایستگی بین‌فرهنگی بر آمادگی مدیران برای تغییر سازمانی می‌پردازد. جامعۀ آماری پژوهش شامل مدیران عالی، میانی و عملیاتی شرکت‌ها بین‌المللی در استان فارس می‌باشد. روش تحقیق آن از نوع پیمایشی ـ تحلیلی است. روش نمونه‌گیری، تصادفی ساده است که شامل 185 نفر از اعضای جامعه موردنظر می‌شود. ابزار سنجش پژوهش حاضر، پرسشنامۀ استاندارد است و داده‌های گردآوری‌شده از روش حداقل مربعات جزئی مدل (PLS-SEM) به‌وسیله نرم‌افزار SMART-PLS2 تجزیه‌وتحلیل شده است. طبق نتایج به‌دست‌آمده، عوامل اصلی و غیراصلی شایستگی بین‌فرهنگی بر آمادگی مدیران برای تغییر، تأثیر مثبت و معنی‌داری دارند. این بدان معناست که عوامل اصلی و غیراصلی شایستگی بین‌فرهنگی شامل: قابلیت‌های شناختی، توانایی‌های عاطفی، مهارت‌های رفتاری، تجربه چندفرهنگی، سطح مدیریت، نوع مدیریت و آموزش بین‌فرهنگی از ملزومات آمادگی مدیر برای تغییر در کسب‌وکارهای بین‌الملل است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Effect of Intercultural Competencies on Managers' Readiness for Organizational Change

نویسندگان [English]

  • reza sepahvand 1
  • yoosef zarnegarian 2
  • Mahdi Mohammadi 3
1 lorestan univercity
2 PH.D
چکیده [English]

 
The present study investigates the effect of the essential and non-essential variables of intercultural competence on managers' readiness for organizational change. The statistical population includes top managers, middle managers and administrative managers of international companies in Fars province. The research follows a survey-analytical method. The sample group is selected by simple random method including 185 members from the community. The instruments contain a standard questionnaire. Data is collected by partial least squares (PLS-SEM) method and was analyzed by SMART-PLS2 software. According to the results, the essential and non-essential factors of intercultural competence have a positive and significant effect on managers' readiness for change. This means that the underlying essential and non-essential factors of intercultural competence include: cognitive capabilities, emotional abilities, behavioral skills, multicultural experience, management level, type of management. Furthermore, intercultural education is one of the requirements of the manager for proposing changes in international business.

کلیدواژه‌ها [English]

  • intercultural competence
  • organizational change
  • partial least squares
  • essential and non-essential variables of intercultural competence

افجه، سیدعلی‌اکبر و رضایی ابیانه، ندا (1392)، رابطۀ میان یادگیری سازمانی و آمادگی کارکنان برای تغییر در شرکت‌های بیمه؛ فصلنامۀ علمی پژوهشی مطالعات مدیریت بهبود و تحول، شمارۀ 70: 231 ـ 247.

بنسبردی، علی و معین‌فرد، محمدرضا (1392)، ارتباط توانمندسازی با آمادگی برای تغییر در کارکنان دانشکده‌های تربیت بدنی دانشگاه‌های دولتی تهران، پژوهش در ورزش‌های دانشگاهی، شمارۀ 3:  49 ـ 61.

پورعابدی، محمدرضا؛ ضرابی، وحید؛ سجادی نائینی، حنان و رضی، زهرا (1395)، طراحی مدل شایستگی چندبعدی مدیران و کارکنان، پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی، شمارۀ 24: 27 ـ 52.

تورن، پل (1387)، آمادگی برای تغییر و تحول، ترجمۀ مهدی میرجلالی، تازه‌های مدیریت، شمارۀ 14:  14 ـ 17.

رضائیان، علی (1386)، مبانی سازمان و مدیریت، تهران: انتشارات سمت.

شاه‌محمدی مهرجردی، مرضیه و بردبار، غلامرضا (1395)، ارائه الگوی تأثیر انتقال و یکپارچه‌سازی دانش بر انعطاف‌پذیری منابع انسانی، فصلنامۀ پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی، سال هشتم، شمارۀ 1: 237 ـ 262.

طالبی، کامبیز؛ داوری، علی و دهقان نجم‌آبادی، عامر (1392)، شناسایی تأثیر سرمایه فکری بر تشخیص فرصت‌های کارآفرینانه در شرکت‌های دانش‌بنیان، فصلنامۀ مطالعات مدیریت (بهبود و تحول)، شمارۀ 71:  12 ـ 48.

عوض ملایری، علی و شعبان مایانی، محبوبه (1393)، مدیریت تحول و توسعه سازمانی، نشریۀ صنعت لاستیک ایران، شمارۀ 58: 80 ـ 91.

لگزیان، محمد و ملک‌زاده، غلامرضا (1389)، بررسی رابطه میان آمادگی برای تغییر و ابعاد سازمان یادگیرنده، چشم‌انداز مدیریت دولتی، شمارۀ 4: 101 ـ 118.

موسوی بزاز، مجتبی؛ ذبیحی ززوله، عاطفه و کریمی مونقی، حسین (1393)، صلاحیت بین‌فرهنگی، ضرورتی ناشناخته در آموزش علوم پزشکی، مجلۀ آموزش در علوم پزشکی، شمارۀ ۱۴ (۲): ۱۲۲ ـ ۱۳۶.

وطنخواه، احمد و ظهوریان نادعلی، ایمان (1394)، بررسی رابطه بین الگوی ترجیحات فکری کارکنان و آمادگی آنها برای تغییر سازمانی، پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی، شمارۀ 4: 1-26.

 

Anjani, P. K. (2013). Impact of Readiness for Change on Organizational Change of Banking Sector in Salem District, International Journal of Management Business Research, Vol. 3, No 4, pp. 353-371.

Armenakis, Achilles A., Harris, Stanley G. (2002). Crafting a change message to create transformational readiness, Journal of Organizational Change Management, Vol. 15, NO. 2, pp.169 – 183.

Blackman, D., O’Flynn, J., Ugyel, L. (2013). A Diagnostic Tool for Assessing Organisational Readiness for Complex Change, paper presented to the Australian and New Zealand Academy of Management conference, Hobart, 4-6 December, pp. 1-18.

Cinite, Inta, Duxbury, Linda E., Higgins, Chris (2009). Measurement of Perceived Organizational Readiness for Change in the Public Sector, British Journal of Management, Vol. 20, pp. 265-277.

Cui, Geng, Van den Berg, Sjef (1991). Testing the Construct Validity of Intercultural Effectiveness; International Journal of Intercultural Relations, Vol. 15, No. 2, p. 227-241.

Dalib, Syarizan, Harun, Minah, Yusoff, Norhafezah (2014). Reconceptualizing intercultural competence: A phenomenological investigation of students’ intercultural experiences; Procedia - Social and Behavioral Sciences, Vol. 155, pp. 130-135.

Deardorff, Darla K.  (2006). Identification and Assessment of Intercultural Competence as a Student Outcome of Internationalization. Journal of Studies in International Education, Vol. 10, No. 3, pp. 241-266.

Erosa, Victoria E., García, José Luis Vallejo (2015). Managers´ Readiness for Organizational Change: Exploring the Intercultural Competence Connection, Journal of Business & Economic Policy, Vol. 2, No. 1, pp. 98-116.

García, José Luis Vallejo (2012). Intercultural Competence as A Conductive Factor of Managers’ Readiness for Organizational Change, Doctorat ès Scinces de Gestion, Strasbourg: France

Hair, Joe F., Sarstedt, Marko, Ringle, Christian M., Mena, Jeannette A. (2011). An assessment of the use of partial least squares structural equation modeling in marketing research, Academy of Marketing Science, Vol. 40, pp. 414–433.

Hofstede, Gert Jan (2009). Research on cultures: how to use it in training?, European J. Cross- Cultural Competence and Management, Vol. 1, No. 1, pp. 14-21

Holt, Daniel T., Armenakis, Achilles A., Feild, Hubert S., Harris, Stanley G. (2007). Readiness for Organizational Change: The Systematic Development of a Scale, Journal of Applied Behavioural Science, Vol. 43, No. 2, pp 232-255.

Hulland, John (1999). Use of Partial Least Squares (PLS) in Strategic Management Research: A Review of Four Recent Studies, Strategic Management Journal, Vol. 20, pp. 195-204.

Klein, Gottfried, Rieger, Angelica, Schumacher, Anna (2010). The impact of intercultural competence on Franco-German business relations, Conference on Applied Interculturality Research (Graz, Austria), pp. 1-7.

Klinge, Katharina, Rohmann, Anette, Piontkowski, Ursula (2009). Intercultural sensitization with syntheticcultures: Evaluation of a computer-based multimedia learning tool; International Journal of Intercultural Relations, Vol. 33. pp. 507–515.

Leung, Angela Ka-yee, Maddux, William W., Galinsky, Adam D., Chiu, Chi-yue (2008). Multicultural Experience Enhances Creativity: The When and How, American Psychologist, Vol. 63, No. 3, pp 169-181.

Madsen, Susan R., Miller, Duane, John, Cameron R. (2005). Readiness for organizational change: Do organizational commitment and socialrelationships in the workplace make a difference?, Human Resource Development, Vol. 16, No. 2, pp. 213-233.

Morley, Michael J., Cerdin, Jean‐Luc (2010). Intercultural competence in the international business arena, Journal of Managerial Psychology, Vol. 25, No 8, pp. 805 – 809.

Soboleva, Aleksandra V., Obdalova, Olga A. (2014). The Methodology of Intercultural Competence Development on the Basis of a Cognitive Style-inclusive Approach, Procedia - Social and Behavioral Sciences, Vol. 154, pp. 155 – 161.

Soparnot, Richard (2011). The concept of organizational change capacity. Journal of Organizational Change Management, Vol. 24, No. 5, pp. 640-661.

Weeks, William A., Roberts, James, Chonko, Lawrence B., Jones, Eli (2004). Organizational readiness for change, individual fear of change, and salesmanager performance: an empirical investigation; Journal of Personal Selling and Sales Management, Vol. 24, No. 1, pp. 7-17.

Weiner, Bryan J. (2009). A theory of organizational readiness for change; ImplementationScience, Vol. 10, pp. 1-9.

Zimmermann, Nicole (2011). Dynamics of Drivers of Organizational Change; USA: Gabler Verlag publication.