نقش کارکردهای مدیریت منابع انسانی بر اکوسیستم بازاریابی بین المللی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مدیریت بازرگانی دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان ایران

2 استادیار گروه مدیریت بازرگانی دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری دانشگاه سمنان ایران

3 دانشیار گروه مدیریت بازرگانی دانشکده اقتصاد مدیریت و علوم اداری دانشگاه سمنان ایران

4 دانشیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان ایران

چکیده

هدف اصلی تحقیق حاضر، بررسی نقش کارکردهای مدیریت منابع انسانی بر اکوسیستم بازاریابی بین‌المللی برای شرکت‌های کوچک و متوسط است. این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت روش، توصیفی ـ پیمایشی است. جامعه آماری مطالعۀ حاضر، شامل مدیران شرکت‌های کوچک و متوسط شهر تهران است که سابقه فعالیت در بازارهای بین‌المللی را دارند که تعداد آنها 380 نفر می‌باشند. برای تعیین حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان تعداد 181 نفر از مدیران این شرکت‌ها انتخاب شدند. روش نمونه‌گیری نیز نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای بوده است. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه است که برای بومی‌سازی و سنجش روایی، آنها را در اختیار تعدادی از صاحب‌نظران مدیریت و رشته بازاریابی قرار داده برای سنجش پایایی پرسشنامه‌ها نیز از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است. برای بررسی فرضیه‌های تحقیق نیز از آزمون معادلات ساختاری با استفاده از نرم‌افزار لیزرل استفاده شده است. نتایج نشان می‌دهد که کارکردهای مدیریت منابع انسانی بر اکوسیستم بازاریابی بین‌المللی برای شرکت‌های کوچک و متوسط، تأثیر مثبت و معنی‌داری دارند. همچنین کارکرد تأمین منابع انسانی، کارکرد آموزش منابع انسانی، کارکرد بهبود کیفیت روابط، کارکرد خلق ارزش و کارکرد ارزیابی عملکرد نیز در  اکوسیستم بازاریابی بین‌المللی تأثیر مثبت و معنی‌داری دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Human Resource Management Functions on the International Marketing Ecosystem

نویسندگان [English]

  • Vahid Sharafi 1
  • Morteza Maleki Minbashrazgah 2
  • azim zarei 3
  • davood feiz 4
1 semnan university
2 Faculty of Semnan University, DoS in Economics, Management & Administrative Sciences
3 semnan university
4 semnan university
چکیده [English]

This research is intended to investigate the effect of human resources management functions on international marketing ecosystem for small and medium enterprises. It follows an applied purpose through descriptive-survey method. The statistical population of this study contains managers of small and medium-sized companies in Tehran including 380 subjects having activities in international markets. The sample group entails 181 managers from the population having been selected by Morgan Table through stratified random sampling method. The data collection instrument involves a questionnaire being referred to management scholars and marketing staff for localization and validity testing. The reliability of the questionnaire is assessed by Cronbach's Alpha Coefficient. Structural equation analysis through LISREL is employed to investigate the research hypotheses. The results indicated that HRM functions have a positive and significant effect on the international marketing ecosystem for small and medium enterprises. The functions of human resource supply, human resource education education, improving relationship quality, the creating values, and the function of performance evaluation have a positive and significant effect on the international marketing ecosystem too.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ecosystem
  • international marketing
  • human resource
  • human resource management functions

بهرامی، سوسن؛ رجایی‌پور، سعید؛ آقاحسینی، تقی و بختیار نصرآبادی، حسنعلی (1390)، تبیین رابطه کارکردهای مدیریت استراتژیک منابع انسانی و  نوآوری فنی در دانشگاه­های دولتی استان اصفهان، پژوهش‌نامه مدیریت تحول، سال سوم، شمارة 6: 96-115.

تاج‌الدین، مهدی؛ طالبی، کامبیز؛ رستگار، عباسعلی و سمیع‌زاده، مهدی (1391)، ارتباط بین نوع استراتژی‌های کسب‌وکاری مورداستفاده در شرکت‌های کوچک و متوسط و بین‌المللی‌شدن آنها، نشریه مدیریت بازرگانی، دوره4، شماره 11: 19-38.

رجب‌پور، ابراهیم (1396)، تأثیر مدیریت منابع انسانی بر توسعه مدیریت زیست‌محیطی، فصلنامه پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی، سال نهم، شمارۀ1: 51-75..

سید امیری، نادر و مشایخی، طناز (1393)، بازاریابی کارآفرینانه (درآمدی بر بازاریابی شرکت‌هایکوچک و متوسط)، تهران: انتشارات ترمه، چاپ اول.

شرفی، وحید (1393)، لیزرل: آموزش گام‌به‌گام، ایلام: انتشارات هاوار، چاپ اول.

صالحی کردآبادی، سجاد و ثابت، سمیه (1392)، رابطه بین مدیریت راهبردی منابع انسانی و سرمایه فکری، فصلنامه پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی، سال پنجم، شمارۀ1: 21-22.

طالبی، کامبیز؛ تاج‌الدین، مهدی و سمیع‌زاده، مهدی (1389)، بررسی ارتباط بین عوامل محیطی و بین‌المللی‌شدن شرکت‌های کوچک و متوسط (مطالعه موردی: صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات)، توسعهکارآفرینی، سال سوم، شمارۀ نهم: 55-79.

فلاح تفتی، سعید؛ کردناییج، اسداله؛ خداداد حسینی، سید حمید و جمالی افوسی، مجید (1394)، توسعه اهداف راهبردی کارت امتیازی متوازن در دو سطح سازمان و اکوسیستم کسب‌وکار در صنعت بانکداری ایران، اندیشهمدیریتراهبردی، سال نهم، شمارۀ اول، پیاپی17: 5-24.

قمبرعلی، رضوان؛ آگهی، حسین؛ علی‌بیگی، امیرحسین و زرافشانی، کیومرث (1393)، راهبرد اکوسیستم کارآفرینی: پارادیم جدید توسعه کارآفرینی، نشریه کارآفرینی در کشاورزی، شمارۀ سوم: 21-38.

کیگان، وارن. جی و مایک، سی. گرین (1393)، بازاریابی جهانی، ترجمۀ عبدالحمید ابراهیمی و هرمز مهرانی،  تهران: انتشارات دفتر پژوهش‌های فرهنگی، چاپ اول.

منطقی، منوچهر؛ اسکندپور، بهروز؛ دستیاری، اکرم و نظری، یونس(1395)، نقش سرمایه اجتماعی در عملکرد نواورانه کارکنان، با تأکید بر نقش تاب‌آوری و توانمندسازی، مدیریت سرمایهاجتماعی، دورۀ 3، شمارۀ 2: 189-207.

Chen, C.J. & Huang, J.W. (2009). Strategic human resource practices and innovation performance - the mediating role of knowledge management capacity. Journal of Business Research, 62,104–114.

Chiristian, R.R. (2002). Concepts of ecosystem, level and scale, Encyclopedia of Life Support Systems,7 (1), 1-5.

Collins, C.J. & Clark, K.D. (2003).  Strategic human resource practices, top management team social networks, and firm performance: the role of human resource in creating organizational competitive advantage. Academy of Management Journal, 46 (6), 740–51.

Delery, J.E. & Doty, D.H. (1996). Modes of theorizing in strategic human resource management: test of universalistic contingency and configurationally performance predictions, The Academy of Management Journal, 39 (4), 802–35.

Elena, G. Silvia A. (2014). Business ecosystem “reliability”, Procedia - Social and BehavioralSciences124, 312 – 321.

Entezari, Y. (2015). Building Knowledge- Based Entrepreneurship Ecosystems: Case of Iran, Procedia - Social and Behavioral Sciences 195, 1206 – 1215.

Forfas, F. (2009). Entrepreneurial Ecosystem: South West Ireland, rethinking entrepreneurship. Baseline Data and Analysis, South West Ireland. Dublin. 26 p. www.forfas.ie.

Harel, G. H. & Tzafrir, S.S. (1999). The effect of human resource management practices on the perceptions.... of organizational and market performance of the firm. HumanResource Management, 38,185–200.

Isenberg, D. (2011). How to foment an entrepreneurial revolution, The Babson Entrepreneurship Ecosystem Project. 10th international Entrepreneurship Forum, Bahrain, January 11, 2011, 3-5p

Isenberg, D. (2011). The entrepreneurship ecosystem strategy as a new paradigm for economic policy: principlies for cultivating entrepreneurship. Presentation at the institute of international and European Affairs, May 12, 2011, Dublin Ireland. Available on line at http://entrepreneurial-revolution.com.

Jabbour, C.J. Jabbour. A.B.L. Teixeira A.A. Freitas. W.R.S (2012). Environmental development in Brazilian companies : The role of human resourse management. Environmental Development, 3, 137-147.

McMahan, G.C.; Virick, M. & Wright, P.M. (2009). Alternative theoretical perspectives for strategic human resource management revisited: progress, problems and prospects, Research in Personnel and Human Resources Management, supplement, 4, 99–122.

Melisa   A.  Stephen L. Vargo and Robert F. (2013). The Complexity of context: A Service ecosystems approach for international marketing, Journal of international marketing, 21 (4), 1-20.

Peter, K. Franziska, G. (2015). SMEs and new ventures need business model sophistication, Business Horizons, 58, 285—293.

Pushpam, K. (2015). Market for Ecosystem Services, Published by the International Institute for Sustainable Development.

Regele, M.D., and Neck, H.M. (2012). Entrepreneurship education sub-ecosystem in the United States: opportunities to increase entrepreneurial activity. Babson College, USASBE, 52-69p.

Stokes, D. & Wilson, N.C. (2010). Entrepreneurship and marketing education: time for the road less travelled?, Entrepreneurship and Innovation Management, 11 (1), 95-108.

Tereza, K. R. (2015). Marketing communication of SMEs specialized in cosmetic industry in magazines for women, Procedia - Social and Behavioral Sciences 175, 48 – 57.

Lontanos, G. & Anderson, R. (2004). Relationships, marketing and small business: an exploration of links in theory, Qualitative Marketing Research: An internationaljournal, 7 (3), 228-236.