پیش بینی عرضه نیروی انسانی با استفاده از مدل مارکوف طی سال های 1395 تا 1400

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده مدیریت دانشگاه خوارزمی

2 دانشجوی دکتری مدیریت منابع انسانی دانشگاه خوارزمی رشته مدیریت منابع انسانی

چکیده

سازمان‌ها در عصر ارتباطات الکترونیکی وابسته به کارکنان دانشی هستند که به اهداف سازمان آگاه بوده و پاسخ‌گویی بیشتری به نیازهای موجود دارند .رقابت‌پذیری و بقای سازمان‌ها در این دوران به داشتن افراد مناسب در شغل‌های مناسب و در زمان‌های مناسب بستگی دارد. برنامه‌ریزی منابع انسانی، ابزاری است که مدیران سازمان را مطمئن می‌سازد تا بهترین افراد، در زمان مناسب برای شغل‌های موردنظر انتخاب می‌شوند تا بدین‌وسیله سازمان‌ها در پیشرفت خود دچار اختلال نشوند. سازمانی که در این تحقیق مورد مطالعه قرار گرفته است یکی از بانک‌های پیشرو در صنعت بانکداری کشور است که به‌دلیل تغییرات ساختار سازمانی، ایجاد و یا ادغام واحدهای جدید و لزوم تأمین نیروهای موردنیاز، ضرورت برنامه‌ریزی نیروی انسانی و بررسی میزان عرضه و تقاضای نیروی انسانی در آن بیش‌ازپیش احساس شده است. در این راستا مقاله حاضر به‌دنبال پاسخگویی به نیاز پیش‌بینی عرضۀ نیروی انسانی طی سال‌های آتی در این بانک است. این تحقیق با روش توصیفی از نوع زمینه‌یابی (پیمایشی) صورت گرفته است. در‌این‌راستا ضمن بررسی مدل‌های موجود، رویکرد مارکوف به‌عنوان مدل پیش‌بینی انتخاب و با استفاده از این مدل تعداد نیروی انسانی طی سال‌های 95 تا 1400 پیش‌بینی و ماتریس احتمالات عرضه نیروی انسانی در جایگاه‌های مختلف سازمان طی سال‌های مذکور ارائه شده است. نتایج، حاکی از روند کاهشی عرضۀ نیروی انسانی طی سال‌های موردبررسی در بانک موردمطالعه می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Prediction of Human Resource Supply Using Markov Model from 1395 to 1400

نویسندگان [English]

  • hasan Rangriz 1
  • mahboobeh memari 2
1 Director of the Department of Business Administration, University of kharazmi
چکیده [English]

In the era of electronic communications, organizations are depended on knowledge employees aware of the goals of the organization and responsive to the current requirements. At this time, the competitiveness and survival of organizations is affiliated with possessing the right people in proper occupations at appropriate times. Human resource planning is a device through which organizations can be assured that best people are selected at the right time for the desired jobs so that they will not come across challenges in the their progress. One of the leading banks in the banking industry of the country will be studied in this research. Due to rapid changes in organizational structure, the creation of new units or integration of the old ones, and the need to supply workforces, the need for human resources planning and the assessment of the supply and demand of human resources is very high in this bank. Hence, this study is intended to respond to the need of predicting the supply of human resources of this bank in the coming years. This is a descriptive-survey research. Reviewing the current models, Markov's approach is selected for prediction. The number of required human resources from 1395 to 1400 is predicted through this model and the probability matrix for distribution of human resources supply is presented for the organization. The results indicated a decrease in the supply of human resources in the bank during this period.

کلیدواژه‌ها [English]

  • human resource planning
  • human resource prediction
  • Markov model

جهانیان، رمضان (1388)، راهکارهای بهینه سازی برنامه ریزی نیروی انسانی آموزش و پرورش شهر تهران، مجله دانشوپژوهشدرعلومتربیتی  برنامهریزیدرسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان (اصفهان)،شماره بیست و چهارم.

حاجی‌کریمی، عباسعلی و رنگریز، حسن (1379)، مدیریتمنابعانسانی، تهران: انتشارات شرکت چاپ و نشر بازرگانی، چاپ اول.

خاکی، غلامرضا (1382)، روش تحقیق با رویکرد پایان‌نامه‌نویسی، تهران: نشر مرکز تحقیقات علمی کشور با همکاری کانون فرهنگی انتشارات درایت.

رنگریز، حسن (1390)، مدیریت منابع انسانی، چاپ دوم، انتشارات دانشگاه علوم اقتصادی.

رنگریز، حسن (1394)، تحلیل مسائل برنامه‌ریزی نیروی انسانی، چاپ دوم، انتشارات مؤسسه کتاب مهربان نشر.

  رنگریز، حسن و موسوی، سید ابراهیم (1393)، برنامه‌ریزی منابع انسانی در بانک ملّی ایران با استفاده از ترکیب الگوی مارکوف ناهمگن چندمتغیره و برنامه‌ریزی آرمانی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم اقتصادی، دانشکده اقتصاد.

سعادت، اسفندیار، (1382)، مدیریتمنابعانسانی، تهران: انتشارات سمت، چاپ هفتم.

صحرایی، ملیحه، (1393)، برنامه ریزی نیروی انسانی به روش زنجیره مارکوف (مطالعه موردی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد فیروزکوه)، (پژوهشگر) فصلنامهمدیریت. سالیازدهم.شماره 35 . ص 77.

قلی‌پور، آرین (1395)، مدیریت منابع انسانی، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت).

Anne Guerry, M. (2011). Hidden heterogeneity in manpower systems: A Markov-switching model approach. European Journal of Operational Research .

Chandra Pandey, S. (2016), “An overview of human resource planning”, International Journal of Interdisciplinary and Multidisciplinary Studies (IJIMS), 2016, Vol 4, No.1, 8-12. 8.

Cynthia d.fisher, lyle f.schoenfeldt and james b.shaw, )1999). human resource management, 4th, ed. (boston: Houghton Mifflin company, p106- 108.

Fernandes, R., Gouveia, B., & Pinho, C. (2013). A real options approach to labour shifts planning under different service level target. European Journal of Operational Research .

Jaroslaw Oczki ,(2014), Forecasting Internal Labour Supply with a Use of Markov Chain Analysis, International Journal of Knowledge, Innovation and Entrepreneurship,Volume 2 No. 2, 2014, pp. 39-49.

MacDuffie, J. P., (1995), Human Resources Bundles and Manufacturing Performance: Organizational Logic and Flexible Production Systems in the World of Auto Industry, Industrial and Labor Relations Review, p.34.

Rachid Belhaj, Mohamed Tkiouat, (2013), A Markov Model for Human Resources Supply Forecast Dividing the HR System into Subgroups, Journal of Service Science and Management, 2013, 6, 211-217.

Rechel B, Dubois CA, Mckee M.)2009(, The health care workforce in Europe learning from experience.retrieved 10 Jan, fromhttp://www.euro.who.int/document/e89156.pdf.

Xiaoqiang, C., Minghui, L., & Yongjian, L. (September 6,9, 2010). Stochastic Manpower Planning by Dynamic Programming. 2nd International Conference on Engineering Optimization. Lisbon.