طراحی مدل شایسته گزینی روسای مراکز و واحدهای دانشگاه پیام نور

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی و دانشجوی دکتری گروه مدیریت دولتی دانشگاه پیام نور ایران

2 دانشیار گروه مدیریت دولتی دانشگاه پیام نور تهران ایران

3 استاد گروه مدیریت صنعتی دانشگاه تربیت مدرس تهران ایران

چکیده

انتخاب مدیران شایسته دانشگاهی موضوعی ضروری در نظام آموزش عالی کشور است؛ چراکه آنان از مهره‌های اصلی تصمیم‌گیری این نظام آموزشی محسوب می‌شوند و انتخاب شایسته‌ترین آنها نیازمند معیارها و شاخص‌هایی است که هدف پژوهش، شناسایی معیارهای شایسته‌گزینی مدیران دانشگاهی به‌منظور انتخاب و انتصاب مدیران لایق و کارآمد است. روش پژوهش مورداستفاده از نوع ترکیبی (کیفی ـ کمی) است  که با بررسی مبانی نظری و مصاحبه با خبرگان و استفاده از فن دلفی 54 شاخص مورد تأیید قرارگرفته و براساس تحلیل عاملی اکتشافی 47 شاخص در شش دسته تقسیم‌بندی و نهایتاً با آزمون عاملی تأییدی و آزمون معادلات ساختاری، فرضیه‌های تحقیق مورد بررسی و تأیید قرار گرفت.  نتیجه تحقیق بیانگر آن است که برای انتخاب و انتصاب مدیران دانشگاه، مؤلفه‌های شایسته‌گزینی آنان شامل: هوش مدیریتی، دانش تجربی، مهارت اجتماعی، توانایی سازمانی، نگرش حرفه‌ای و ارزش مکتبی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a Model for Selecting Merit Executives

نویسندگان [English]

  • MohammadMehdi Davali 1
  • Majid Zamaheni 2
  • Hassan Darvish 2
  • Azar Adel 3
1 Faculty member of payame noor uiversity
2 payam noor university
3 professor of tarbiyat modares university
چکیده [English]

Selection of merit academic executives is regarded as an essential concern in the country's higher education system, because they are the main decision makers of this educational centers whose appropriate selection involves certain criteria and indicators. This research is intended to identify appropriate criteria for selecting competent and efficient academic managers. Combined method (quantitative and qualitative methods) are employed for conducting this research. 54 indicators are identified by reviewing the theoretical foundations and interviewing experts with the use of the Delphi technique. Based on exploratory factor analysis, 47 of the indicators are classified into six categories. Finally, research hypotheses are tested and are confirmed by a confirmatory factor test and structural equations test. The results indicates that appropriate selection and appointment of academic managers include: managerial intelligence, empirical knowledge, social skills, organizational capability, professional attitude and religious values.

کلیدواژه‌ها [English]

  • competence
  • selection
  • merit selection

 قرآن کریم.

 نهج‌البلاغه.

بابایی زکلیلی، محمدعلی (1385)، طراحی نظام جامع توسعه مدیران (تجربه در سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران)،سومین کنفرانس توسعۀ منابع انسانی،تهران: مرکز مطالعات و بهره‌وری نیروی انسانی: 11-32.

برقی، ابوجعفر احمد‌بن‌محمد‌بن‌خالد (1370ق)،المحاسن، به اهتمام جلال‌الدین حسینی، تهران: الکتب الاسلامی.

پاینده، ابوالقاسم (1324)،نهج‌الفصاحه، ایران: انتشارات جاویدی.

پورعابدی،محمدرضا و ضرابی، وحید؛ سجادی نائینی، حنان و رضی، زهرا (1395)، طراحی مدل شایستگی چندبعدی مدیران و کارکنان، فصلنامه پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی دانشگاه امام حسین(ع)، سال هشتم ، شماره 27 :27تا52.

تصدیقی، محمدعلی(1384)، موانع توسعه شایسته‌سالاری در سازمان‌های دولتی ایران و راهکارهای آن، مجموعه مقالات اولین همایش توسعه شایسته‌سالاری و سازمان‌ها، تهران: شیوه.

چیت‌ساز، احسان؛ ذوالفقارزاده، محمدمهدی و غیاثی ندوشن، سعید(1391)، تدوین الگوی شایستگی‌های محوری مدیران فرهنگی-اجتماعی دانشگاه‌ها در ایران اسلامی، فصلنامه مدیریت در دانشگاهاسلامی ، سال اول، شماره 2: 27-48.

حرّانی، ابومحمد الحسن‌بن‌علی الحسین بن شعبه (1394 ق)، تحف‌العقول عن آل‌الرسول، قم: دارالکتب الاسلامیه.

خاکی، غلام‌رضا (1391)، روش تحقیق (با رویکرد پایان‌نامه‌نویسی)،  تهران: انتشارات فوژان.

خنیفر، حسین(1380)، ارائهمدلکاربردیدرمدیریتآموزشو پرورشکشورباالهاماز آراءمدیریتیحضرتامامعلی(ع)، به راهنمایی منوچهر جواهری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، رسالۀ دکتری  رشته مدیریت آموزشی.

خوانساری، جمال الدین‌محمد(1360)، شرح غررالحکم و دررالکلم، چاپ سوم، تهران:دانشگاه تهران.

دشتی، محمد (1383)، ترجمه نهج البلاغه، قم: زهد.

زاهدی، شمس‌السادات و شیخ، ابراهیم (1389)، الگوی قابلیت‌های راهبردی مدیران میانی دولتی،فصلنامهعلمی ـ پژوهشی مطالعات مدیریت راهبردی، شماره1: 95-139.

ساعت‌چی، محمود و عزیزپور شویی، علی‌اکبر (1384)، طراحی الگوی رهبری اثربخش دانشگاهی، مجلهدانشور رفتار، سال دوازدهم شمارۀ 11 :1-18.

صباغیان، زهرا (1388)، فرهنگ دانشگاهی: یک چارچوب پژوهشی،مجموعه رویکردها و چشماندازهای نو در آموزش عالی، تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.

طباطبایی، محمدحسین (1354)،  سنن النبی، ترجمۀ محمدهادی فقهی، تهران: انتشارات اسلامیه.

طبرسی، ابوعلی الفضل‌بن‌الحسن(1403 ق)، مجمع‌البیان فی تفسیر‌القرآن، قم: مکتب‌المرعشی النجفی.

طبرسی، حسن‌بن‌فضل (1370)، مکارم الاخلاق، قم: انتشارات شریف رضی.

کرمی، مرتضی(1386)، آموزش مدیران با الگوی شایستگی، ماهنامه تدبیر، شماره 179: 24-49.

کلینی، ابوجعفر محمد بن یعقوب (1382)،اصول کافی، تهران: انتشارات مکتب اسلامی.

کونتز، هرولد؛ اودانل، سیریل و ویهریخ، هاینز (1388)، اصول مدیریت، ترجمۀ محمدعلی طوسی؛ علی‌اکبر فرهنگی؛ امین الله علوی و اکبر مهدویان؛ جلد دوم ،تهران: انتشارات موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی.

مجلسی، محمدباقر (1403 ق)، بحارالانوار، بیروت: دارالاحیاء التراث.

مؤمنی، منصور (1389)، تحلیل‌های آماری با استفاده ازSPSS، تهران: انتشارات کتاب نو.

نصیری (1388)، نگاهی به مدیریت اسلامی، همدان: انتشارات نشر روزاندیش.

نورشاهی، نسرین (1387)، شایستگی‌های لازم برای ریاست دانشگاه و میزان اهمیت نسبی آنها از نظر صاحب‌نظران آموزش عالی ایران، فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، شماره 48: 27-47.

Beardwell, I, L. Holden, and T. Claydon (2004).Human Resource Managemen. Harlow: FT/Prentice Hall.

Boyatzis, R.E. (1982).The competent manager: A model for effective performance. New York: John wiley.

Burgoyne, J, Mackness, J, Williams, S, (2008). Baseline Study of Leadership Development in Higher Education, Draft report, Department of Educational Research Lancaster University, Leadership Foundation for Higher Education, pp 2-7.

Cowling, A, and C. Mailer (1990).Managing Human Resources. 2nd Edition. London: Edward Arnold.

Gonzalez, Elsa, Maria, (2004),  Perceptions of selected senior administrators of institutions in Mexico regarding needed administrative competencies,published Doctoral Dissertation, Texas A & M University.

Hoffmann T. (1999). The meanings of competency، Journal of European IndustrialTraining، Vol.23, No.6, Pp.275-285.

Hang - hua، X. & Yang - hua، W. (2009).  Training system design for middle-Level manager in coal enterprises based on post competency model, Procardia Earth and planetary science,pp. 1764- 1771

Mc.Clelland, D. (1973), Testing for Competence Rather than for Intelligence, American Psychologist, Vol. 28, pp. 1-14.

Meyer, T. and Semark P. (1996), A Framework for the Use of Competencies for Achieving Competitive Advantage, South African Journal of Business Management, 27(4) 96-103.

Pounder, J.S. (2001),New Leadership and University Organizational Effectiveness: Exploring the Relationship, Leadership & Organization Development Journal, Vol.22, No.5/6

Ryan, G., Spencer, L. M., & Bernhard, U. (2012),Development and validation of a customized competency-based questionnaire: Linking social, emotional, and cognitive competencies to business unit profitability, Cross Cultural Management, 19(1), 90-103.

Sherman, Renee; Tibbetts, john; Dobbins, Dionee; Weidler, Danielle. (2001)Management competencies and sample indicators for the improvement of adult educationprograms, A Publication of Building Professional Development Partnerships for Adult Educators Project

Spencer, L.M. Jr and Spencer, S.M. (1993), Competence at Work :Models for SuperiorPerformance, John Wiley & Sons, New York, NY

Wisniewski, M.A(1999).leadership competencies in continuing Higher Education: Implications for leadership Education, The Journal of continuing Higher Education, winter, pp.23-14

Wolverton, M., Ackerman, R. and Holt, S. (2005).Preparing for leadership what academic department chairs need to know,Journal of Higher Education Policy andManagement, Vol. 27. No.2, pp.227-38.