دوره و شماره: دوره 8، شماره 1 - شماره پیاپی 23، بهار 1395، صفحه 1-260 (شماره پیاپی 23) 

مقاله پژوهشی

1. بررسی میزان همسویی راهبرد منابع انسانی با راهبرد کسب‌وکار

صفحه 31-54

سهراب خلیلی شورینی؛ اصغر جبارزاده پرنق


5. تعیین رابطة بین اجرای موفق نظام برنامه‌ریزی راهبردی و پاداش درونی منابع انسانی

صفحه 131-152

حمید حاجی ملامیرزایی؛ سیدمحمدصادق پورسعیداصفهانی؛ رسول فاضل زاده


7. طراحی الگوی مزیت رقابتی پایدار مبتنی بر شایستگی سرمایة انسانی در صنعت بیمه

صفحه 179-208

صمد رحیمی اقدم؛ محمودرضا اسماعیلی؛ حجت اله وحدتی؛ رضا سپهوند