تعیین رابطة بین اجرای موفق نظام برنامه‌ریزی راهبردی و پاداش درونی منابع انسانی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای مدیریت، دانشگاه تهران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی، پردیس فارابی دانشگاه تهران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطة بین اجرای موفق نظام برنامه‌ریزی راهبردی و پاداش درونی منابع انسانی در جامعة آماری کارشناسان و مدیران یکی از صنایع زیرمجموعة‌ ساصد انجام شده است. روش تحقیق، توصیفی - همبستگی می‌باشد و ابزار گردآوری داده‌ها عبارت است از: پرسشنامة برنامه‌ریزی راهبردی براساس نمونة برایسون و پرسشنامة محقق‌ساختة پاداش درونی منابع انسانی. نتایج به‌دست‌آمده از تحلیل داده‌ها نشان داد که بین اجرای موفق نظام برنامه‌ریزی راهبردی و پاداش درونی منابع انسانی (که دارای شاخص‌هایی مانند: مشارکت، اهمیت کار، جالب‌بودن و تنوع کار است) رابطة مثبت و معنی‌دار‌ی وجود دارد. همچنین رابطة مثبت و معنی‌دار‌ی میان برخی مؤلفه‌های پاداش درونی (نظیر مشارکت کارکنان در تصمیم‌گیری‌ها، اهمیت، جالب‌بودن وتنوع کار و بازخور) و اجرای موفق نظام برنامه‌ریزی راهبردی یافت شد. میان مؤلفة استقلال و آزادی عمل در کار (از مؤلفه‌های پاداش درونی) با اجرای موفق نظام برنامه‌ریزی راهبردی، رابطة معنی‌دار‌ی به‌دست نیامد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Establishment a Relation between Successful Fulfillments of Strategic Planning Systems and Internal Reward of Human Resource

نویسندگان [English]

  • hamid haji molla mirzayi 1
  • seyyed mohammad sadegh poorsaeid esfahani 2
  • rasool fazelzadeh 2
چکیده [English]

This research is intended to discover the relation between successful accomplishment of strategic planning systems and internal rewards of human resource in a population of experts and managers of an industrial center of SASAD. This is a descriptive-correlation research which employs the following instruments for data collection: strategic planning questionnaire based on Bryson’s sample and self-made questionnaire of human resource internal rewards. The results indicated that there is a significant relation between successful accomplishment of strategic planning systems and internal rewards of human resource (including indicators such as participation, work importance, interest in work, and variety of work). It was also found that there were significant relations between some components of internal reward (such as employees’ participation in decision making, importance, interest and variety of work, and feedback) and successful accomplishment of strategic planning systems. Components of independence and freedom at work did not show any effective relation with successful accomplishment of strategic planning systems.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Human Resource Internal Reward
  • Strategic planning
  • Participation in Decision Making
  • Work Feedback

الوانی، سیدمهدی(1391)، مدیریت عمومی، تهران: نشرنی.

الوانی، سید مهدی؛ غریبی یامچی، حمیده؛ نیک مرام، سحر و احمدی زهرانی، مریم (1390)، تبیین الگوی اثربخش تشویق کارکنان بخش عمومی با رویکردی کل نگرانه به پاداش، فصلنامة مطالعات مدیریت بهبود و تحول، س21، ش 64، صص 1 - 17.

پیرس و رابینسون (1380)، برنامه‌ریزی و مدیریت راهبردی، ترجمة سهراب خلیلی شورینی، تهران: انتشارات یادواره کتاب.

حسین زاده، مهدی و امین­بیدختی، علی­اکبر(1393)، بررسی رابطة نظام پاداش درونی با فرسودگی شغلی کارکنان سازمان آموزش و پرورش شهرستان دورود، کنفرانس بین­المللی مدیریت در قرن 21، مرکزهمایش­های بین­المللی صداوسیما.

رزقی شیرسوار، هادی(1389)، ضرورت برنامه‌ریزی راهبردی درتوسعة منابع انسانی، پژوهشنامة علوم اجتماعی، ش68، صص143تا 174.

سعادت، اسفندیار (1385)، مدیریت منابع انسانی، تهران: انتشارات سمت.

سلطان­زاده، وحید؛ قلاوندی، حسن و فتاحی، مسلم(1391)، بررسی رابطة بین کیفیت زندگی کاری و رضایت شغلی اعضای هیئت علمی دانشگاه شیراز، دوفصلنامة پژوهش­های مدیریت منابع انسانی دانشگاه امام حسین (ع)، سال 4، ش2، صص 125-149.

شکری، مصطفی (1380)، کنکاشی در شناخت مدیریت راهبردی، نشریه مدیریت (انجمن مدیریت ایران(، شمارة 5، پیاپی53.

شهرکی، محمدرضا؛ آفاقی، میترا و ابراهیمی حسین­زاده، سعیده (1393)، بررسی نقش سیستم پاداش بر خلاقیت و نوآوری کارکنان در سازمان های دولتی. کنفرانس مدیریت، شیراز.

کاپلان، رابرت اس و نورتون، دیوید پی (1388)، سازمان راهبرد ­محور. ترجمة: پرویز بختیاری، تهران، انتشارات سازمان مدیریت صنعتی.

کاندولا، سرینی واس آر (1389)، بررسی مداخله­ها و پیش­ران­های راهبرد مدیریت عملکرد پاداش­بنیان، ترجمة: غلام جاپلقیان، دو ماهنامه توسعة انسانی پلیس، سال 7، ش 30، صص113-159.

کویین، جیمز براین؛ مینتزبرگ، هنری و جیمز، رابرت ام. (1386)، مدیریت راهبردی، ترجمة: محمد صائبی، تهران: انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی.

مرادی، محسن؛ مقدس­زاده، باقر و عین­آبادی، هدی (1391)، بررسی نظرات مدیران در مورد نظام پاداش­دهی مدیران بر اساس مدل کارت متوازن، راهبرد یاس، شمارة 30،صص112-126.

هانگر جی، دیوید و ویلن توماس ال. (1386)، مبانی مدیریت راهبردی. ترجمه: سیدمحمد اعرابی و داود ایزدی، تهران: دفتر پژوهش­های فرهنگی.

Hellriegel, Don, Slocum, John, Woodman, Richard(1995). Organizational behavior. new york: West publishing company.

Ilyina, Larisa A. 2013. Strategy and mechanism of motivation and compensation in the organizations of oil and gas industry. Procedia Economics and Finance 5 ( 2013 ) 346 – 354.

Kandula, Srinivas R (2007).Performance management : strategic, intervention, drivers, new delhi, Prentice-Hall of India. (Republished in paperback in 2008 by phi learning).

Karami, Amin. &RezaeiDolatabadi, Hossein. &Rajaeepor, Saeed. 2013. Anayzing the effectiveness of reward management system on employee performance through the mediating role of employee motivation Case study : Isfahan regional electric company. International journal of academic research in business and social sciences, Vol. 3, No. 9.

Mayer, A. (2008). Review Confirms Work Place Counseling Reduces Stress. British medical Journal. 322: 637.

SANDERS, DEBBIE (2000). A Total Reward Perspective. Http://www.total. Reward.com / whatsup /tr20perspective.htm.

Shermerhorn, John(1993). ”Management for Productivity”, New York: John Wiely.

Shuler, R. and Jackson , S. (2001). HR Issues and Activitiesinmegers and Acquisitions , European Management Journal: 239-253.