طراحی الگوی مزیت رقابتی پایدار مبتنی بر شایستگی سرمایة انسانی در صنعت بیمه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی- منابع انسانی دانشگاه لرستان

2 استادیار گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه لرستان

چکیده

این پژوهش با هدف ارائه الگوی مزیت رقابتی پایدار در صنعت بیمه کشور بر اساس رویکرد شایستگی سرمایه انسانی انجام شده است. روش تحقیق توصیفی – کیفی، مبتنی بر مطالعات کتابخانه‌ای و روش دلفی است. نمونه آماری پژوهش را 18 نفر از استادان دانشگاهی و مدیران و کارشناسان خبره شرکت‌های بیمه تشکیل داده‌اند. نمونه‌گیری به‌صورت هدفمند بوده و برای شناسایی متخصصان از شیوه گلوله برفی استفاده شده است. بر اساس یافته‌های پژوهش، الگوی مزیت رقابتی پایدار بر اساس نظریه منبع محور و رویکرد شایستگی‌های محوری منابع انسانی، شامل عوامل «دانش فنی»، «تعهد سازمانی»، «انعطاف‌پذیری»، «خلاقیت»، «رضایت شغلی» و «اخلاق حرفه‌ای» در صنعت بیمه طراحی شد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a Constant Competitive Advantage Model Based on Human Capital Competency in Insurance Industry

نویسنده [English]

  • samad rahimi aghdam 1
چکیده [English]

This research is aimed at proposing a model for competitive advantage in accordance with the approach of human resource competence. This is a descriptive-qualitative research based on library studies and Delphi method. The research population includes 18 university professors and experts and managers of insurance firms. The sample group was selected purposefully on the basis of snowball method. The results indicated that the reliable model of competence advantage on the basis of source orientation as well as the approach of merits of human resource in the insurance industry includes the following elements: “technological knowledge”, “organizational commitment”, “flexibility”, :creativity”, “job satisfaction”, and “professional ethics”.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Constant Competence Advantage
  • Source Oriented Theory
  • Central Competencies
  • Insurance Industry
  • Delphi method

ابیلی، خدایار، نیک‌خواه فرخانی، زهرا و صالح­نیا، منیره (1393). مدل شایستگی فروشندگان بیمه برای تحقق مدیریت مبتنی بر شایستگی. پژوهش­نامه بیمه. سال 29، ش 3، ص 124-95.

اسماعیلی، محمودرضا و رحیمی اقدم، صمد (1394). بررسی تأثیر سرمایة فکری بر انعطاف منابع انسانی در صنعت بانکداری. پژوهش­های مدیریت منابع انسانی. دوره 7، ش 2، ص 151-129.

اعتمادی، حسین، گنجی، حمیدرضا و مهرابی کوشکی، علی (1388). بهره­وری منابع انسانی و رابطه آن با ارزش بازار شرکت. مدیریت بازرگانی. دوره 1، ش 3، ص 38-23.

اکبری، محسن و اسماعیل‌زاده، محمد (1392). نقش قابلیت­های پویا در خلق مزیت رقابتی. چشم­انداز مدیریت بازرگانی. ش 15، ص 144-127.

بیک­زاد، جعفر، صادقی، محمد و ابراهیم­پور، داود (1391). تأثیرعوامل سازمانی بر رشداخلاق حرفه­ای کارکنان. اخلاق درعلوم و فناوری. سال 7، ش 2، ص 9-1.

چیز، پیتر. توماس، رابرت و گریک، الیزابت (1394). سازمان استعداد محور: استراتژی‌هایی برای جهانی‌شدن مدیریت استعداد و ارتقای عملکرد. ترجمه عبدالرحیم نوه ابراهیم و هادی کشوری، تهران، مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران.

حاجی پور، بهمن و مؤمنی، مصطفی (1387). بازشناسی رویکرد منبع­محور نسبت به منابع سازمان و مزیت رقابتی پایدار. اندیشه مدیریت. سال 3، ش 1، ص 102-77.

حیدری، علی، بیگی، مینا و حیدری، محسن (1392). اثربخشی خلق مزیت رقابتی پایدار آموزش و توسعه مهارت‌های فروشندگان بیمه. مطالعات مدیریت راهبردی. سال 4، ش 16، ص 221-199.

خورشید، صدیقه و پاشازاده، عاطفه (1391). تأثیر هوش سازمانی بر قابلیت‌های عاطفی و یادگیری سازمانی. مطالعات مدیریت (بهبود و تحول). سال 22، ش 69، ص 58-25.

دلوی، محمدرضا و فلسفی نژاد، محمد (1389). مروری بر تئوری­های مزیت رقابتی. تدبیر. ش 221.

ذاکری، امیر، افرازه، عباس، مظلومی، نادر و جلالی، سیدحسین (1392). ارزیابی جایگاه راهبردی سرمایه فکری در صنعت بیمه. مطالعات مدیریت راهبردی. سال 4، ش 16، ص 159-131.

راسخی، سعید و ذبیحی لهرمی، المیرا (1387). مزیت رقابتی در سطح بنگاه: مفهوم و تئوری. پژوهش­نامه علوم انسانی و اجتماعی«علوم اقتصادی». سال 8، ش 28، ص 54-31.

رسولی، رضا و رشیدی، مهدی (1394)، طراحی و تبیین مدل حفظ و نگهداری کارکنان دانش پایه. پژوهش­های مدیریت منابع انسانی. سال 7، ش 1، ص 55-39.

رضایت، غلام­حسین، یمنی دوزی سرخابی، محمد، کیامنش، علی­رضا و نوه ابراهیم، عبدالرحیم (1390). معماری الگوهای شایستگی: ارائه چارچوب مفهومی. پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی. سال 3، ش 2، ص 81-49.

زمانی، محمود، حقیقی، محمد و رزمجو، شراره (1393). رابطه رضایت شغلی کارکنان، کارآفرینی سازمانی و رشد سازمانی در شرکت‌های بیمه. مدیریتفرهنگ‌سازمانی. دوره 12، ش 4، ص 653-635.

سیدجوادین، سیدرضا، شهبازمرادی، سعید، حسنقلی پور، طهمورث و میرسپاسی، ناصر (1393). چارچوب مفهومی معماری منابع انسانی با رویکرد راهبردی (پژوهشی در شرکت ملی نفت ایران). مدیریت بازرگانی. دوره 6، ش 1، ص 106-89.

سیدنقوی، میرعلی، حقیقی کفاش، مهدی و نجفی کلیانی، وحید (1391). انعطاف­پذیری منابع انسانی و عملکرد سازمان در صنعت بیمه. مطالعات مدیریت (بهبود و تحول). سال 22، ش 67، ص 153-129.

سیدنقوی، میرعلی و مومنی، مصطفی (1391). بازخوانی رویکرد منبع محور در توسعه مدل VRIO. مطالعات منابع انسانی. سال 2، ش 5، ص 34-21.

شیرازی، علی و اژدری، گلناز (1393). مدلی برای طراحی و ارزیابی شایستگی شغلی دانش کاران: مورد کاوی مشاغل. پژوهش‌های مدیریت منابع سازمانی. دوره 4، ش 2، ص 82-65.

صارمی، محمود، حسینی، سیدمحمود، محقر، علی و حیدری، علی (1388). مدل‌سازی کیفی مزیت رقابتی در صنایع مبتنی بر فناوری‌های پیشرفته. مدیریت صنعتی. دوره 1، ش 3، ص 68-53.

عباس­نژاد، سعید، حقیقی­کفاش، مهدی و صحت، سعید (1390). رابطه رفتار فروش اخلاقی با وفاداری مشتریان در بیمه عمر (موردمطالعه: یک شرکت بیمه). پژوهشنامه بیمه. سال 26، ش 4،
ص 154-131.

عباسی، محمدرضا و صالحی، صبور (1390). اثر بازاریابی داخلی بر مشتری مداری در صنعت بیمه (موردمطالعه: شرکت­های بیمه در سطح شهر تهران). پژوهش­نامه بیمه. سال 26، ش 2،
ص 176-145.

عزیزی، فیروزه، خسروانی، الهام ومسیبی، علی­رضا (1391). اثربازاریابی درونی برمشتری­گرایی کارکنان با تأکید بر شاخص­های چشم‌انداز، بهبود وتوسعه، پاداش، مورد مطالعه: کارکنان شعب بانک ملی استان مازندران. پژوهش­های مدیریت منابع سازمانی. دوره 2، ش 4، ص 154-133.

 

عطاران، جواد، دیواندری، علی و آدینف، حیات (1391). شناسایی عوامل مؤثر بر تحکیم بازار (تحقق مزیت رقابتی پایدار) خدمات بانکی در بانک ملت بر مبنای دیدگاه منبع محور. مدیریت بازرگانی. دوره 4، ش 12، ص 112-91.

قلاوندی، حسن و سلطانزاده، وحید (1391). تبیین رابطه بین کاراهه شغلی و تعهد سازمانی. پژوهش­نامه مدیریت اجرایی. سال 4، ش 7، ص 98-77.

مجتهدزاده، ویدا، علوی طبری، سیدحسین و مهدی­زاده، مهرناز (1389). رابطه سرمایة فکری (انسانی، مشتری و ساختاری) و عملکرد صنعت بیمه. بررسی‌های حسابداری و حسابرسی. دوره 17، ش 60، ص 119-109.

مشایخی، علینقی، فرهنگی، علی‌اکبر، مؤمنی، منصور و علیدوستی، سیروس (1384). بررسی عوامل کلیدی مؤثر بر کاربرد فناوری اطلاعات در سازمان‌های دولتی: کاربرد روش دلفی. مدرس علوم انسانی. ش پاییز، ص 232-191.

مشهودی، مجید (1389). رویکرد شایستگی در مدیریت منابع انسانی، تدبیر، ش 215، ص 19-14.

مظلومی، نادر و دادوند، سارا (1391). شناسایی و رتبه­بندی عوامل مؤثر در کسب مزیت رقابتی شرکت­های بیمه. پژوهش­نامه بیمه. سال 27، ش 2، ص 109- 81.

مظلومی، نادر، ناصحی فر، وحید و احسان فر، گلشن (1392). رابطه رهبری تحول‌آفرین و خلاقیت و نوآوری سازمانی در شرکت‌های خصوصی بیمه ایران. پژوهش­نامه بیمه. سال 28، ش 1، ص 56-33.

ملک اخلاق، اسماعیل، درستکار احمدی، ناهید و مهدی­زاده، مهران (1393). ارائه مدلی برای تبیین تأثیر مدیریت راهبردی منابع بر مزیت رقابتی شرکت‌های انبوه‌ساز مسکن و ساختمان استان گیلان. علوم مدیریت ایران، سال 9، ش 33، ص 96-69.

وظیفه دوست، حسین و معماریان، شیما (1393). رابطه رفتار اخلاقی فروشنده با رضایت، اعتماد و وفاداری بیمه‌گذاران در بیمه‌های عمر. پژوهش­نامه بیمه. سال 29، ش 1، ص 151-127.

Barney J. B. & Hesterly W. S. (2006). Strategic Management and Competitive Advantage, Pearson Prentice-Hall.

Barney, J. B. (1991), "Firm Resources and Sustained Competitive Advantage". Journal of Management, 17(1): 99-120.

Beard, J. W., Sumner, M., (2004). Seeking Strategic Advantage in Post-Net Era: Viewing ERP Systems from the Resource-Based Perspective, Journal of Strategic Information Systems, 13 (2): 129-143.

Beltran-Martin, I., Roca-Puig, V., Escrig-Tena, A., & Bou-Llusar, J. C. (2008). Human Resource flexibility as a Mediating Variable between High Performance Work Systems and Performance. Journal of Management, 34 (5): 1009-1044.

 

Chami-Malaeb, R. & Garavan, Th. (2013) Talent and leadership development practices as drivers of intention to stay in Lebanese organisations: the mediating role of affective commitment, The International Journal of Human Resource Management, 24 (21): 4046-4062.

De Gieter, S., Hofmans, J., (2015).How reward satisfaction affects employees’ turnover intentions and performance: an individual differences approach, Human Resource Management Journal, 25 (2): 200-216.

Gong, Y., Law, K.S., Chang, S. and Xin, K.R. (2009), Human resource management and firm performance: the differential role of managerial affective and continuance commitment, Journal of Applied Psychology, 94 (1): 263-275.

Hinterhuber, A. (2013). Can competitive advantage be predicted?Towards a predictive definition of competitive advantage in the resource-based view of the firm, Management Decision, 51 (4): 795 -812.

Ketkar, S., & Sett, P. (2010). Environmental dynamism, human resource flexibility, and firm performance: analysis of a multi-level causal model. The International Journal of Human Resource Management, 21 (8): 1173-1206.

Liu, C. (2013). The processes of social capital and employee creativity: empirical evidence from intraorganizational networks, The International Journal of Human Resource Management, 24 (20): 3886-3902.

Manroop, L. (2015). Human resource systems and competitive advantage: an ethical climate perspective, Business Ethics: A European Review, 24 (2): 186-204.

Ng, W.H., and Feldman, D.C. (2012). A Comparison of Self-Ratings and Non-Self-Report Measures of Employee Creativity,’ Human Relations, 65 (8): 1021–1047.

Ngo, H.; Jiang, C.; Loi, R. (2014). Linking HRM competency to firm performance: an empirical investigation of Chinese firms, Personnel Review, 43 (6): 898-914.

Peters, T. J. (1984) Strategy Follows Structure: Developing Distinctive Skills, California Management Review, 26 (3): 111-125.

Porter, M. E. (1980). Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors. New York, the Free Press.

Prahalad, C.K. and Hamel,G. (1990). The Core Competence of the Corporation, Harvard Business Review, 68 (3): 79-91.

Progoulaki, M., Theotokas, I. (2010). Human resource management and competitive advantage: An application of resource-based view in the shipping industry, Marine Policy, 34 (3): 575–582.

Sengupta, Atri. Venkatesh, D.N, Sinha, Arun K. (2013), "Developing performance-linked competency model: a tool for competitive advantage", International Journal of Organizational Analysis, 21 (4): 504 -527.

Sirmon, D.G., Hitt, M.A., Ireland, R.D., & Gilbert, B.A. (2010). Resource orchestration to create competitive advantage breadth, depth, and life cycle effects. Journal of Management, 37 (5): 1390-1412.

Valentine, S., Hollingworth, D. And Francis, C. A. (2013). Quality-Related HR Practices, Organizational Ethics, and Positive Work Attitudes: Implications for HRD, Human Resource Development Quarterly, 24 (4): 493-523.

Wan Hooi, L., Sing Ngui, k. (2014). "Enhancing organizational performance of Malaysian SMEs: The role of HRM and organizational learning capability", International Journal of Manpower, 35 (7): 973 – 995.

Wright, P. & Snell, S. (1998). Toward a Unifying Framework for Exploring Fit and Flexibility in Strategic Human Resource Management. Academy of Management Review, 23 (4): 756-772.

Wright, P.M., McMahan, G.C., & McWilliams, A. (1994). Human resources as a source of sustained competitive advantage: A resource-based perspective. International Journal of Human Resource Management, 5, (2): 301-326.

Ziegler, R., Hagen, B. and Diehl, M. (2012). Relationship between Job Satisfaction and Job Performance: Job Ambivalence as a Moderator, Journal of Applied Social Psychology, 42 (8): 2019–2040.