ارائه الگوی تأثیر انتقال و یکپارچه‌سازی دانش بر انعطاف‌پذیری منابع انسانی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت، دانشگاه یزد

2 استادیار مدیریت، دانشکده مدیریت و اقتصاد یزد

چکیده

امروزه، انعطاف‌پذیری، عنصری مهم برای بقا در محیط‌های بسیارپویا به‌شمار می‌رود. در نتیجۀ این پیشرفت‌ها، محیط کسب‌وکار یک سازمان باید در تطابق با تغییرات، توانا باشد. یک سازمان و منابع انسانی آن باید قادر به واکنشی انعطاف‌پذیر نسبت به تطابق با تقاضاهای در حال تغییر باشند. انتقال و یکپارچه‌سازی دانش، راهی برای رسیدن به این هدف است. هدف از این پژوهش، تجزیه‌وتحلیل تأثیر انتقال و یکپارچه‌سازی دانش بر انعطاف‌پذیری منابع انسانی و ارائۀ الگو در این زمینه است. این مطالعه در دانشگاه یزد انجام شده است. به‌منظور جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامۀ استاندارد گومز(2005) و از پرسشنامۀ انعطاف‌پذیری منابع انسانی بلترام مارتین (2008) استفاده شده است. روایی آن توسط خبرگان دانشگاه و پایایی آن نیز توسط آلفای کرونباخ تأیید شده است. نمونۀ آماری طبق جدول مورگان اندازه‌گیری شده و 123 پرسشنامه بین کارکنان به شیوۀ نمونه‌گیری تصادفی ساده توزیع شده است. شیوۀ پژوهش، توصیفیِ همبستگی است و داده‌ها، به‌وسیلۀ نرم‌افزارSmart PLS و SPSS 21 تحلیل شده است. یافته‌ها نشان می‌دهد که انتقال و یکپارچه‌سازی دانش، تأثیر مثبت و معنی‌داری بر انعطاف‌پذیری منابع انسانی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Presenting a Model for the Effectiveness of Transmission and Integration of Knowledge on the Flexibility of Human Resource

نویسندگان [English]

  • marzieh shahmohammadi 1
  • gholamreza bordbar 2
چکیده [English]

These days, flexibility is an important element for the survival of organizations in this highly dynamic environment. Business environment of an organization must be able to cope with the progressions. An organization and its human resource must be able to show flexible reaction to the changing requests. Transmission and integration of knowledge is an approach to achieve this purpose. This research is conducted in Yazd. It is aimed at presenting a model for investigating the effects of transmission and integration of knowledge on the flexibility of human resource. Gomez Standard Questionnaire (2005) and Beltrame Martin’s questionnaire of human resource flexibility (2008) were employed to collect data. The reliability of the instruments was confirmed by the experts, and their validity was verified through Cronbach’s alpha. Research population was calculated in accordance with Morgan table. 123 questionnaires were distributed among the subjects as a result of simple random sampling. This is a descriptive correlational research whose data is analyzed by Smart PLS and SPSS 21. The results indicated that transmission and integration of knowledge positively and significantly affected human resource flexibility.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Transmission and Integration of Knowledge
  • Human resource flexibility
  • Behavior Flexibility
  • Task Flexibility
  • Skill Flexibility

باباشاهی، جبار؛ احمدزاده سلیمان؛ شریعت، حسین و افخمی اردکانی مهدی (1393). مدل تعاملی انعطاف‌پذیری منابع انسانی و تحلیل­گرفتگی، فصلنامۀ پژوهش­های مدیریت منابع انسانی دانشگاه جامع امام حسین(ع)، سال ششم. ش 2، 97-79.

تقی­زاده، هوشنگ؛ سلطانی، غلام­رضا و مهدی­لوی، روح­الله (1389). بررسی میزان به­کارگیری فرایند مدیریت دانش در یک سازمان خدماتی (مطالعه­ی موردی)، فراسوی مدیریت، سال 3، ش 12،
صص 34-48.

داوری، علی و رضازاده، آرش (1392). مدل­سازی معادلات ساختاری با نرم­افزار PLS، سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی.

ذهبیون، شهلا و یوسفی، علی­رضا (1386). میزان انطباق ویژگی­های سازمان آموزش و پرورش شهر اصفهان با ویژگی­های سازمان یاد­گیرنده از دیدگاه دبیران در سال تحصیلی 1384-85، دانش و پژوهش در علوم تربیتی دانشگاه آزاد واحد خوراسگان (اصفهان)، ش 14، صص 125-144.

سلمان­پور علی؛ طاحونی عبدالوحید؛ رنجبر حمیدرضا و بهلولی، پریسا (1391). ارتباط بین انعطاف­پذیری منابع انسانی و خلق ارزش در سازمان (مطالعه موردی: دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند، دومین کنگرۀ ملی مدیریت سرمایه­های انسانی سازمان­ها در قرن 21.

سنجقی، محمدابراهیم؛ اخوان، پیمان و اجاقی، حامد (1392). طراحی مدل تعاملی گونه­های فرهنگ سازمانی و فرایندهای مدیریت دانش، فصلنامۀ پژوهش­های مدیریت منابع انسانی دانشگاه جامع امام حسین(ع)، سال 5، ش 1، صص 23-42.

علامه سیدمحسن؛ قریب­پور مهشید و امیری فرهام (1392). عوامل مؤثر بر فرایند تولید و انتقال دانش در کسب و­کارهای کوچک و متوسط،فصلنامۀ پژوهش­های مدیریت منابع انسانی دانشگاه جامع امام حسین(ع)، دوره 5، ش 1، صص 85-69.

فتاحی مصطفی؛ گودرزی ساجد و نوروزی، محمدحسین (1390). سازمان و مطالعه تأثیر نظام­های کاری با عملکرد بالا بر عملکرد آن و بررسی و نقش میانجی انعطاف­پذیری منابع انسانی؛ مطالعه موردی شرکت­های تجاری واقع در منطقه 6 تهران، دوفصلنامۀاسلاموپژوهش­هایمدیریتی، سال اول، ش 3، صص 145.

قاسمی، وحید و توده روستا، فرهاد (1392). رضایت استادان و غنی‌سازی خانواده- شغل؛ تعدیل اثرانعطاف‌پذیری منابع انسانی (کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی- شرکت صنعتی محورسازان ایران‌خودرو)، ماهنامۀ صنعت خودرو، ش 177.

نجفی کلیانی، وحید (1390). ارتباط بین انعطاف‌پذیری منابع انسانی و خلق ارزش برای سازمان
(مورد مطالعه: صنعت بیمه در ایران)، پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد مدیریت، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی.

هومن، حیدرعلی (1387).شناخت روش علمی در علوم رفتاری، انتشارات سمت، چاپ سوم.

یوسفی، کاوه و قیس­وندی، حمید (1391). بررسی اثر سازمان گیرنده بر چابکی سازمانی- مطالعه مورردی بانک­های خصوصی کردستان، نخستین همایش ملی علوم مدیریت نوین، گرگان.

Argote, L., & Ingram, P. (2000). Knowledge Transfer: A Basis for Competitive Advantage in Firms.Organizational Behavior and Human Decision Processes, Vol. 82, issue 1, pages 150-169.

Barcelo-Valenzuela Mario, Carrillo-Villafana Patricia Shihemy, Perez-Soltero Alonso, Sanchez-Schmitz Gerardo. (2016). A framework to acquire explicit knowledge stored on different versions of software. Information and Software Technology. 70 40–48.

Beltrán-Martín, Inmaculada., Roca-Puig ,Vicente., Escrig-Tena Ana,. Bou-Llusa, Juan Carlo. (2008).Human Resource Flexibility as a Mediating Variable Between High Performance Work Systems and Performance, Journal of Management, 34: 1009-1044, doi: 10.1177/ 0149206308318616

Bhattacharya, Mousumi. , Gibson, Donald E.,  Doty, D.  Harold. (2005). The Effects of Flexibility in Employee Skills, Employee Behaviors, and Human Resource Practices on Firm Performance. Journal of Management , 31: 622-640, doi:10.1177/ 0149206304272347.

Bishwas, S.& Sushil. (2014). Knowledge Management Process in Organizations and Its Linkages with Flexibility: A Caselets Based Inductive Study. In M. K. Nandakumar, S. Jharkharia & A. S. Nair (Eds.), Organisational Flexibility and Competitiveness. pp. 103-121.

Blome , C., Schoenherr , T., & Eckstein , D. (2014). The Impact of Knowledge Transfer and Complexity on Supply Chain Flexibility:A Knowledge-Based View. International Journal of Production Economics (Forthcoming),147, 307-316.

Chung H. ‚" (2007). Do countries matter? Explaining the Variation in the Use of Numerical Flexibility Arrangements Across European Companies Using a Multi-level Model", SASE 21st Annual Meeting.

Cronbach, L. (1951). Coefficient Alpha and The Internal Structure of Tests. Psychometrika, 16(3), 297-334.

De la Lastra, Fernández-Pérez Susana., Martín-Alcázar Fernando., Sánchez-Gardey Gonzalo. (2014). Functional Flexibility in Human Resource Management Systems: Conceptualization and Measurement. International Journal of Business Administration. Vol. 5, No. 1; Published by Sciedu Press ISSN 1923-4007 E-ISSN 1923-4015. www.sciedu.ca/ijba.

Fornell , C., & Larcker, D. (1981). Evaluating Structural Equation Models with Unobservable Variables and Measurement Error. Journal of Marketing Research, 18, No. 1 , 39-50.

Haddad, Marc., Bozdogan,Kirkor. (2009). Knowledge Integration in Large – Scale Organizations and Networks-Conceptual Overview and Operational Definition. (Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=1437029 or http://dx.doi.org/10.2139/ ssrn.1437029.

Jerez-Go´mez Pilar, ´spedes-Lorente Jose´ Ce, Valle-Cabrera Ramo´n. (2005). Organizational Learning Capability: a proposal of measurement. Journal of Business Research. 58 715– 725.

Kumari, I. G., Pradhan, R.K. (2014). Human Resource Flexibility and Organizational Effectiveness: Role of Organizational Citizenship Behaviour and Employee Intent to Stay, International Journal of Business and Management Invention. ISSN (Online): 2319 – 8028,ISSN (Print): 2319 – 801X.www.ijbmi.org, Vol. 3, Issue 11, PP.43-51.

Ngo H.Y., Loi, R.(2008). Human Resource Flexibility, Organizational Culture and Firm Performance, The International Journal of Human Resource Management, Vol.19,pp:1654-1659.

Peiró, J.M., García-Montalvo, J., & Gracia, F. (2002). How Do Young People Cope with Job Flexibility?: Demographic and Psychological Antecedents of the Resistance to Accept a Job with Non-Preferred Flexibility Features.Applied Psychology: An International Review,51(1), 43-66.

Ringle, Christian M.; Sarstedt, Marko; and Straub, Detmar W. (2012). "Editor's Comments: A Critical Look at the Use of PLS-SEM in MIS Quarterly," MIS Quarterly, (36: 1) pp.iii-xiv.

Sampane, Sanita. (2010), Knowledge Transfer from Latvian Universities to Businesses,. Master Thesis in Innovation, Knowledge and Entrepreneurial Dynamics. Aalborg University.

Tohidi, H., & Jabbari, M. (2012). Presenting Structural Equation Model for Measuring Organizational Learning Capability. Procedia Technology 1, 586 – 590

Vinzi, V., Trinchera, L., & Amato, S. (2010). PLS Path Modeling: From Foundations to Recent Developments and Open Issues for Model Assessment and Improvement. Handbook of Partial Least SquaresSpringer Handbooks of Computational Statistics , pp 47-82.

Wright, P. M., & Snell, S. A. (1998). Toward a unifying framework for exploring fit and flexibility in strategic human resource management. Academy of Management Review, 23: 756-772.