برنامه‌ریزی نیروی انسانی برای پیش‌بینی تقاضای هیئت علمی در دانشگاه فردوسی مشهد

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشجوی دکتری مدیریت منابع انسانی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

تأمین نیروی انسانی مناسب یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های سازمان‌های امروزی است. اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها به لحاظ دارا‌بودن ویژگی‌های خاص به محض نیاز، در دسترس سازمان نیستند و همین امر برنامه‌ریزی در جهت پیش‌بینی تقاضای آنها را امری اجتناب‌ناپذیر می‌کند. در این پژوهش با استفاده از تحلیل روند که یکی از روش‌های برآورد کمی است، ابتدا متغیرهای پیش‌بین شامل تعداد دانشجویان کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری و تعداد مقاله‌ها در پنج‌سال آینده به دست می‌آیند و سپس با مدل‌های معادلات رگرسیونی تعداد اعضای هیئت علمی به تفکیک مرتبة علمی، سن و جنسیت در دورة زمانی ۱۳۹۶-۱۳۹۲ پیش‌بینی می‌شوند. از ۱۰۲ نفر عضو هیئت علمی پیش‌بینی‌شده تا سال ۱۳۹۶ بیشترین تعداد متعلق به مرتبة دانشیاری و ردة سنی ۴۶ تا ۵۵ سال می‌باشد؛ همچنین درصد اعضای هیئت علمی زن، رشد قابل توجهی را نشان می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Manpower Planning for Predicting the Demands of Academic Members at Firdausi University

نویسندگان [English]

  • mohammadreza ahanchian 1
  • maasumeh aref 2
چکیده [English]

Providing appropriate manpower is one of the major concerns of today's organizations. As faculty members hold special characteristics, they may not be at hand as soon as they are needed. Hence, planning for predicting the demands of faculty members is vitally important. The researchers employed trend analysis, as a quantitative estimation, to conduct the research. Firs, the variable of prediction, including the amount of students at undergraduate and post graduate levels and the amount of articles in the five coming days were estimated. Then, using regression equation models, the amount of faculty members, as well as their academic ranks and their ages and genders were estimated for the period of 2013 to 2017. 102 academic members were predicted most of whom were associate professors between the ages of 46 to 55. The number of female faculty member increased significantly.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Manpower Planning
  • Prediction of Manpower Demands
  • Regression Analysis
  • Trend analysis
  • faculty members

آدامز، جان ( 1382)، برنامه­ریزی آموزشی: الگوهای متفاوت، ترجمه عبدالحسین نفیسی، دانشنامه اقتصاد آموزش و پرورش، جلد دوم.

آقاپور، سیدمهدی؛ پازارگادی، مهرنوش و آزادی احمدآبادی، قاسم(1388)، ارزیابی میزان انطباق وضعیت اجتماعی اساتید زن در دانشگاه­ها با مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، پژوهش زنان، 7 (3):
26-5.

ابطحی، سیدحسین؛ حسنی کاخکی، احمد (1387)، استفاده از فرایندهای تصادفی در برآورد نیروی انسانی، مطالعه موردی: استفاده از زنجیره مارکوف در برنامه­ریزی نیروی انسانی، فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی، 12: 182-163.

بازرگان، عباس؛ سرمد، زهره و حجازی، الهه (1389)، روش­های تحقیق در علوم رفتاری، تهران: انتشارات آگاه.

حاجی­آقاجانی، سعید(1381)، بررسی و مقایسة نظرات دانشجویان و اساتید نسبت به ویژگی­های یک استاد خوب، طب و تزکیه، 41: 51-47.

 حاجی­پور، بهمن و سلطانی، مرتضی(1392)، برنامه­ریزی استراتژیک پژوهشی در دانشگاه­ها و مؤسسات آموزش عالی؛ مورد مطالعه: دانشگاه امام صادق(ع)، دوفصلنامة اندیشه مدیریت راهبردی، 2(1): 9-4.

حکم­آبادی، رجب­علی و فلاح، حسین(1392)، ویژگی­های استاد خوب از دیدگاه دانشجویان دانشکدة بهداشت دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، مجلة توسعة آموزش در علوم پزشکی، 6، (10): 29-22.

دولان، شیمون و شولر، رندال (1378)، مدیریتامورکارکنانو منابعانسانی، ترجمه: محمد­علی طوسی و محمد صائب ، تهران: مرکز انتشارات مدیریت دولتی.

رضائیان، محسن؛ هادوی، مریم و کافی، سروش (1392)، بررسی فعالیت­های پژوهشی اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان طی سال­های 85-1375، مجلة تحقیقات نظام سلامت، 9(2): 143-134.

سمیعی، فاطمه؛ یزدخواستی، بهجت ؛ نقوی، فتانه و لیاقت، محمدجواد (1388)، تأثیر و نقش نگرش فرهنگی جامعه، نهاد خانواده و توسعه ارتباطات در گرایش زنان به آموزش عالی،جامع‌شناسی کاربردی، 1: 82-71.

صادقی­فر، جمیل؛ پور­رضا، ابوالقاسم؛ احمدی، بتول؛ زراعتی، حجت و عرب، محمد (1390)، بررسی وضعیت نیروی انسانی مورد نیاز بیمارستان­های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی ایلام مطابق با ضوابط و استانداردهای پرسنلی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مجلة علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام، 19(1): 31-24.

طائی، حسین(1391)، برنامه­ریزی نیروی انسانی و مغایرت­ها در شاخص­های بازار کار، فصلنامةتازه‌هایاقتصاد، 136: 191-187.

ظهور، علی­ضا و فکری، علی­رضا (1382)، موانع پژوهش: مطالعه هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران، پایش، 2(2): 120-113.

عسگری، فریبا و محجوب مؤدب، هاجر(1389)، مقایسة ویژگی­های تدریس اثربخش از دیدگاه مدرسین و دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گیلان، گام­هایتوسعهدرآموزشپزشکی، 7(1): 33-26.

فارل، جی . پ. ( 1382 )، برنامه­ریزی آموزش و پرورش : برداشت کلی، ترجمه: حسین عبداللهی و عبدالحسین نفیسی، دانشنامة اقتصاد آموزش و پرورش، جلد دوم.

فراست­خواه، مقصود (1383)، زنان، آموزش عالی و بازار کار، فصلنامة پژوهش زنان، 2(1): 164-147.

فرهنگی، علی­اکبر و حسینی، سیدحیدر (1378)، رهبری و مدیریت در دانشگاه­ها، دانش مدیریت، ۴۷:
35-19.

فولادوند، مریم؛ چنگیز، طاهره و یوسفی، علی­رضا(1387)، تدوین شاخص­های لازم برای تهیه زیج هیئت علمی دانشگاه­ها (دانشگاه علوم پزشکی اصفهان)، دانش و پژوهش در علوم تربیتی- برنامه­ریزی درسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان، 20: 166-149.

کرمی، مرتضی(1383)، برنامه­ریزی نیروی انسانی با تأکید بر پیش­بینی تقاضای نیروی انسانی برای شرکت واگن پارس (1390-1381)، هفتمین همایش حمل و نقل ریلی، دانشگاه صنعتی شریف.

محمدی، جیران؛ آذر، عادل و زارعی­متین، حسن (1384)، طراحی مدل برنامه­ریزی نیروی انسانی برای بیمارستان­های آموزشی مورد مطالعه: بیمارستان­های آموزشی شهر اهواز، دو ماهنامة علمی پژوهشی دانشور رفتار، 11: 90-79.

محمدی، علی­رضا (1387)، ارزشیابی برنامه­ریزی نیروی انسانی در آموزش و پرورش ایران و مشکلات آن، فصلنامة تعلیم و تربیت، 94: 176-147.

معروفی، یحیی؛ کیامنش، علی­رضا؛ مهرمحمدی، محمود و علی عسگری، مجید (1393)، ارزشیابی کیفیت تدریس در آموزش عالی، بررسی یرخی دیدگاه­ها. فصلنامة مطالعات برنامة درسی، 5: 112-81.

نوازنی، بهرام و یزدی، آرام (1389)،. چالش­های مدیریتی زنان در ایران؛ مطالعة دانشگاه بین­المللی امام خمینی به عنوان یک سازمان دولتی، پژوهشنامة علوم سیاسی، 1: 217-201.

Anderson, M.W. (2004). The metrics of workforce planning. Public Personnel Management, 33(4): 363–378.

Doeringer, P. B.& Piore, M. J. & Scoville, J. G. (1968). Corporate manpower forecasting planning. The Conference Board Record, 5: 37-45.

Fiorito, J.& Stone, T. H. & Greer, C. R. (1985). Factors affecting choice of human resource forecasting techniques. Human Resource Planning, 8: 1-17.

Freyens, Beloit Pierre (2010). Managing skill shortages in the Australian public sector: Issues and perspectives. Asia Pacific Journal of Human Resources,48(3): 262–286.

Future skill supplyin Europe, Medium-term forecast up to 2020: synthesis report. (2009) Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, Available at www.europa.eu.

Goh, B.H. (1998). Forecasting residential construction demand in Singapore: a comparative study of the accuracy of time series, regression and artificial neural network techniques. Engineering, Construction and Architectural Management, . 5(3): 261-75.

Jackson, S. & Schuler, R.(1990). Human resource planning: Challenges for industrial/organizational psychologists. American Psychologists, 45: 223-239.

King, D.A.( 2004). The scientific impact of nations. Nature, 430(6997): 311-316.

Mackay, M. & Lee, M. (2005). Choice of models for the analysis and forecasting of hospital beds. Health Care Management Science, 8: 221–230.

Mahmoud, E. (1984). Accuracy in forecasting: a survey. Journal of Forecasting, 3: 139-59.

Moore, J. S. & Reichert, A. K. (1983). An analysis of the financial management techniques currently employed by large U.S. corporations. Journal of Business Finance & Accounting, 10: 623-645.

Ogunrinde ,R.(2001). Strategic human resource planning in Nonprofit and profit organizations :A empirical analysis and recommendations. PA dissertation .Nova southeastern university.

Rowland, K. M. & Summers, S. L.(1983). Current Practice and Future Potential in Human Resource Planning, London, ‏Lengnick-Hall.

Roxburgh, M. (2006). An exploration of factors which constrain nurses from research participation. Journal of Nurses, 15(5): 535-45.

Stone, T. H. & Fiorito, J. (1986). A perceived uncertainty model of human resource forecasting techniques use. Academy of Management Review, 11: 635-642.

Sutanto ,Eddy MadioNo.(2000). Forecasting: The Key to Successful Human Resource Management, Journal of Management, 2(1): 1 – 8.

Vatter, W. (1967). The use of operations research in American companies. The Accounting Review, 42: 721-730.

Vidulescu, C.( 2003). Change of science policy. Ad Astra, 2(2): 1-4.