طراحی و تبیین الگوی مطلوب ومعیارهای مناسب ارزشیابی‌عملکرد کارکنان مأمور به خارج از سپاه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه جامع امام حسین(ع)

2 کارشناس ارشد مدیریت، دانشگاه جامع امام حسین(ع)

چکیده

ارتقای اثربخشی و تقویت بنیۀ هر سازمان، مستلزم وجود کارکنان متعهد، مؤثر و باانگیزه به عنوان اصلی‌ترین مزیت راهبردی در محیط متلاطم و دارای تغییر و تحولات سریع و روزافزون امروز است. تحقیق حاضر با هدف دستیابی به الگو و معیارهای مطلوب ارزشیابی‌ عملکرد کارکنان مأمور به خارج از سپاه انجام شده است. روش تحقیق به لحاظ هدف، کاربردی و از حیث روش گردآوری داده‌ها و اطلاعات، توصیفی[1] از نوع پیمایشی[2] است. جامعۀ آماری این تحقیق شامل 50  نفراز خبرگان، کارشناسان و صاحب‌نظران باتجربه است که به‌ صورت تمام شماری، انجام شده است. روایی ابزار تحقیق با استفاده از نظر خبرگان (علمی: ده نفر، تجربی و سازمانی: پنجاه نفر) و موضوع و پایائی تحقیق با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ محاسبه شد و با توجه به اینکه مقادیر و ضرایب آلفا برای تمامی مقیاس‌ها بالاتر از07/0 بود، پایائی در حد قابل قبولی تأمین شد. یافتۀ تحقیق، الگویی بومی را ارائه می‌دهد که دارای 6 بعد، 23 مؤلفه و 92 شاخص است. بعد عمومی مشتمل بر 4 مؤلفه و 18 شاخص و ابعاد اختصاصی از 19 مؤلفه و 73 شاخص‌(سیاسی ـ امنیتی: 4 مؤلفه و 17 شاخص)، (اقتصادی: 5 مؤلفه و 19 شاخص)، (نظامی انتظامی: 4 مؤلفه و 15 شاخص)، (فرهنگی ـ اجتماعی: 4 مؤلفه و 15 شاخص) و (خدماتی:2 مؤلفه و 8  شاخص) تشکیل شده است.[1]. Descriptive


[2]. Survey

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a Desirable Model and Appropriate Criteria for Employees Performance Evaluation for the Employees of Sepah Missioned Outside

نویسندگان [English]

  • mohammadreza soltani 1
  • amir hasirchi 1
  • behruz jahangiri 2
چکیده [English]

Enhancing the effectiveness and promoting the capabilities of organizations require committed, effective and motivated employees. This is the most essential strategic advantage of an organization in this turbulent and rapidly changing environment. This research is intended to design a model and appropriate criteria for employees performance evaluation for the employees of Sepah missioned outside. This is an applied research which follows a descriptive survey method. Research population includes 50 experts, elites, and experienced specialists through complete enumeration survey method. The validity of the research instruments was verified by experts (10 scientific experts and 50 experienced and organizational persons). The reliability of the research instruments was confirmed by Cronbach’s alpha resulting in coefficients of more than 0.07 for all indicators. The result was a localized model composed of 6 aspects, 23 components, and 92 indicators. the general aspect included 4 components and 18 indicators, and the specific aspect contained 19 components and 73 indicators (political-security: 4 components and 17 indicators, economic: 5 components and 19 indicators, military: 4 components and 15 indicators, cultural-social: 4 components and 15 indicators, service: 2 components and 8 indicators).
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Evaluation, Performance
  • performance evaluation
  • Missioned Outside Sepah
  • General Aspects
  • Specific Aspects