ارائه الگوی عوامل مؤثر بر جهت‏گیری‏ های کارراهه شغلی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سنندج

2 کارشناس ارشد مدیریت دولتی؛ گرایش منابع انسانی، دانشگاه علامه طباطبایی،

چکیده

یکی از مفاهیم بسیار حائز اهمیت در حوزه مدیریت منابع انسانی، مدیریت مسیر پیشرفت شغلی کارکنان است. کارراهه شغلی، دربردارنده یک الگو یا جهت‌گیری ترقی در کار، مطابق با نگرش‌ها و انگیزه‌های کارکنان است که آنها در نقش‌های کاری خود ایفا می‌کنند و موجب پیشرفت در طی سنوات خدمت خود می‌شوند. بر این اساس هدف اصلی پژوهش حاضر، آزمون الگوی بلوک‌ها یا جهت‌گیری‌های کارراهه شغلی یا به تعبیر دیگر لنگرگاه‌های مسیر ترقی در سازمان‌های دولتی است. به‌لحاظ روش‌شناسی، پژوهش از نوع پیمایشی‌کاربردی بوده و مبتنی ‌بر روش‌های اکتشافی - ‌زمینه‌یابی است. داده‌ها توسط پرسشنامه محقق‌ساخته جمع‌آوری شد. در تدوین این مقیاس، اعتبار محتوای عوامل احصا‌شده با نظر خبرگان و اعتبار سازه نیز با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی و شاخص کی ام او تأیید شد. پایایی سنجه نیز به روش آلفای کرونباخ محاسبه و تأیید شد. یافته‌های پژوهش، نشان از تأیید الگوی پیشنهادی پژوهش دارند، به این معنی که متغیرهای مطرح‌شده، تبیین‌کننده‌های مناسبی از مرجع‌های کارراهه یا مسیر ترقی شغلی بوده‌اند و روابط مفروض در نمونه نیز به‌طور معنی‌داری مورد تأیید واقع شدند. سایر نتایج، حاکی از رتبه ابعاد و شاخص‌های مطرح‌شده و نیز برازش و درجه تقریب مناسب نمونه در جامعه مورد مطالعه است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a Model for Effective Factors on Career Orientations

نویسندگان [English]

  • Saman Sheikhesmaeili 1
  • Sana Hazbavy 2
1 PhD student in Marketing Management, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Tehran, Iran
2 Master of Public Administration (Human Resources), Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Managing employees’ job development is an important issue in the field of human resource management. Job career comprisesa model or orientation of job development in accordance with employees’ attitude and motivation which play their role during working years. Hence, this research is intended to investigate block models or career orientation, or the harbors of progress in public organizations. This is an applied research based on exploratory- survey method. The data was collected by self-made questionnaires. The content validity of the identified factors was confirmed by experts, and the construct validity was approved through confirmatory factor analysis and QMO indicator.  The reliability of the research was confirmed by Cronbach's alpha. The results confirmedthe presented model and indicated that the variables were effective in career references and job development route. The proposed relationship was found to be significantly rightful. Results also showed the rank of aspects and indicators, emphasizing on the fitness and alignment of the sample group to research population.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Job Career References
  • Harbors in Theroute of Progress
  • Career Orientation

امیرتاش، علی محمد؛ مظفری، امیراحمد؛ مهری، کاظم و چنانی، حمید (1390)، مقایسه‌ لنگرهای شغلی و تعهد سازمانی بین اعضای هیئت علمی تربیت بدنی و غیر تربیت بدنی دانشگاه­های آزاد اسلامی ایران، فراسوی مدیریت، سال 5، ش 17، صص 111-130.

شاه­بندرزاده، حمید و حاجی­حسینی، عفت(1390)، بررسی ادراک کارکنان به‌عنوان سرمایه­های اصلی سازمان و ارزیابی مسیر ترقی آنان توسط نمونه توسعه یافته شاین، دومین کنفرانس مدیریت اجرایی، تیرماه 1390، صص 10-1.

شهرزاد، سیدرضوان و علوی، سیدبابک(1388)، جهت­گیری­های شغلی و مراجع درونی شغلی برنامه­نویسان نرم‌افزار، فصلنامه‌ علوم مدیریت ایران، سال 4، ش 16، زمستان 1388، صص 84-55.

عباسی، طیبه و فانی، علی‌اصغر(1384)، مهارت‌های شناختی و مدیریت مسیر شغلی: بررسی رابطه‌ بین مهارت خودآگاهی، شناخت روابط بین فردی، شناخت محیطی و مدیریت مسیرشغلی مدیران در وزارت آموزش و پرورش، فصلنامه‌ مدرس علوم انسانی، ویژه‌نامه مدیریت، پاییز سال 1384، صص 120-101.

عریضی سامانی، حمیدرضا؛ ذاکرفرد، منیرالسادات و نوری، ابوالقاسم (1388)، رابطه­ کارراهه شغلی با اقتدار شغلی و تعهد سازمانی: بررسی موردی کارکنان زن و مرد واحدهای پژوهش و توسعه­ شرکت­های صنعتی، مطالعات اجتماعی روانشناختی زنان، سال 7، ش 1، بهار 1388، صص 93-69.

قلی­پور، آرین (1391)، مدیریت منابع انسانی (مفاهیم، تئوری­ها و کاربردها)، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه­ها (سمت)، چ چهارم؛ تهران.

صادقی مال­امیری، منصور(1393)، الگوی تحلیل متغیرهای مؤثر بر استعداد، فصلنامه‌ پژوهش­های مدیریت منابع انسانی دانشگاه جامع امام حسین(ع)، دوره 6، ش 4، صص 67-92.

کیانی‌راد، حمیدرضا (1387)، کاربرد لنگرگاه­های مسیر ترقی در شغل افراد براساس الگوی شاین، میثاق مدیران، مرداد و شهریور 1387، ش 33، صص 61-63.

نوع‌پسند اصیل، محمد؛ ملک‌اخلاق، اسماعیل و عاشق­حسینی مهروانی، مجید (1392)، بررسی رابطه­ بین مدیریت استعداد و عملکرد سازمانی، فصلنامه‌پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی دانشگاه جامع امام حسین(ع)، دوره 6، ش 1، صص 31-51.

Arnold, J. (2001). Careers and Career Management., Journal of Industrial, Work, and Organizational Psychology, Vol. 2, No. 1, Pp. 115–132

Anakwe, P. U., Hall, C. J., Schore, M. S. (2000), Knowledge Related Skills and Effective Career Management, International Journal of Management. Vol. 21, No. 7, Pp. 164-183.

Barclay, B. W., Chapman, Jared R., Brown, Bruce, L. (2013). Underlying Factor Structure of Schein's Career Anchor Model. Journal of Career Assessment, Vol 21, No 3. Pp. 430-451.

Baruch, Y. (2004), Managing Careers: Theory and Practice, FT Prentice-Hall, Harlow.

Bromley H. Kniveton (2003). Managerial Career Anchors in a Changing Business Environment, Journal of European Industrial Training, Vol. 28 No. 7, Pp. 564-573.

Danziger, N., Rachma-Moor, D. & Valency, R. (2008). The Construct Validity of Schein's Career Anchors Orientation Inventory. Career Development International Journal, vol. 13, No.1, 2008, 7-19.

DeCenzo, D. A., S. P. Ronnins and S.L Verhulst (2010), Human Resource Management, 10 Edition, John Wiley & Sons, Inc.

DeLong, Thomas, J. (1982). Reexamining the Career Anchor Model. Personnel, Vol. 59, No. 3, Pp. 50–61.

Feldman, D.C. Bolino M.C. (1996). Careers within Careers: Reconceptulizing the Nature of Career Anchors and Their Consequences, Human Resource Management Review 6, Pp. 89-112.

Frederick T. L. Leong, Stanley D. Rosenberg and SinHui Chong (2013). A Psychometric Evaluation of Schein's (1985) Career Orientations Inventory, Journal of Career Assessment, August 2013, 1-15.

Greenhaus, J. H., Gerard, A., C. and Veronica, M. G. (2000). Career Management, 3rd Edition New York, NY, USA: Dryden Press.

Igbaria, M. Greenhaus, J.H. Parasuraman, S. (1991). Career Orientations of MIS Employees: An Empirical Analysis, MIS Quarterly. 169-151, 15.

Ituma, A. Simpson, R. (2007). Moving beyond Schein’s Typology: Individual Career Anchors in the Context of Nigeria, Personnel Review 36,978-995.

Schein, E. H. (2006), Career Anchors Self-Assessment. Copyright by John Wiley & Sons, Inc. Printed in the United Stated of America, 3th .Ed, 7-13.

Schein, Edgar H. (1996). Career Anchors Revisited: Implications for Career Development in the 21st Century. Academy of Management Executive 10(4):80–88.

Somaya, D. & Williamson, I. O. (2008). Rethinking the War for Talent, MIT`s, Journal of Management Research and Ideas.

Suutari, V. and Taka, M. (2004), Career Anchors of Managers with Global Careers, Journal of Management Development, Vol. 23 No. 9, Pp. 833-47.

Tan, H. & Quek, B. (2001). An Exploratory Study on the Career Anchors of Educators in Singapore. Journal of psychology, 135, Pp. 527-545.