بررسی میزان همسویی راهبرد منابع انسانی با راهبرد کسب‌وکار

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحدعلوم و تحقیقات، تهران

2 کارشناس ارشد مدیریت اجرایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران

چکیده

پژوهش حاضر با بهره‌گیری از گونه‌شناسی پورتر (1986) در راهبرد کسب‌وکار و گونه‌شناسی استوارت و براون (2009) در راهبرد منابع انسانی و با تمرکز بر همسویی عمودی، در پی بررسی میزان همسویی راهبرد منابع انسانی با راهبرد کسب‌وکار است. روش تحقیق، توصیفی از نوع همبستگی و از ‌نظر هدف کاربردی است. جامعة آماری شامل 78 نفر از معاونان و مدیران شرکت سایپا می‌باشد. از مجموع 78 پرسشنامه توزیع‌شده به 63 پرسشنامه پاسخ داده شد که مبنای تحلیل قرارگرفت. یافته‌های تحقیق نشان داد که راهبرد کسب‌وکار شرکت کاهش هزینه و راهبرد منابع انسانی آن سرباز وفادار بوده است. باتوجه به نتایج آزمون رگرسیون چندگانه وتحلیل واریانس، جهت‌گیری بازار کار مدیریت منابع انسانی، جذب استعدادها شناسایی شده و نتایج آزمون کای، دوفرضیة تحقیق را تأیید نکرد. به عبارت دیگر همسویی ضعیفی بین راهبرد منابع انسانی با راهبرد کسب‌وکار در سازمان مورد مطالعه  برقرار بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study of the Alignment of Human ResourceStrategy with Business Strategy

نویسندگان [English]

  • sohrab khalili 1
  • asghar jabarzadeh 2
چکیده [English]

Applying Porter’s typology at business strategy, and Stewart and Brown’s typology at human resource strategy and focusing on vertical alignment, the researchers conducted an investigation on the alignment between human resource management and business management. This is a descriptive and correlational research following aapplied purpose. Research population includes 78 managers and deputy directors at Saipa. 63 questionnaire, out of 78 ones, were filled in by the subjects and were analyzed. The results indicated that business strategy was cost reduction and human resource strategy was loyal soldier. Multiple regression and variance analysis indicated that business was directed towards human resource. Yet, Chi-squared test did not confirm both of the hypotheses. In other words, there was a weak alignment between human resource and business strategies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • alignment
  • human resource strategy
  • business strategy

آرمسترانگ، مایکل (1388). راهبردهای مدیریت منابع انسانی. ترجمه خدایار ابیلی و حسن موفق، انتشارات مرکزآموزش مدیریت دولتی.

استوارت،گرگ؛ ال. براون،کنت‌جی (1389). مدیریت منابع انسانی پیوند استراتژی و عمل. (مترجمان: سید محمد اعرابی و مرجان فیاضی)، انتشارات مه­کامه.

اکبری، حسین؛ قدوسی، حامد؛ اسدی، مجتبی و نورعلیزاده، حمیدرضا (1385). ارزیابی تطبیقی پروژه های مدیریت استراتژیک درسازمان‌های ایرانی. مجله تدبیر، ش 143.

بامبرگر، پیتر و مشولم، ایلن (1389). تدوین، اجرا، آثار، استراتژی منابع انسانی. ترجمه سید محمد اعرابی و علی پارسائیان، دفتر پژوهش­های فرهنگی.

بکر، برایان؛ هوزلید، مارک و اولریش، دیو (1388). ارزیابی متوازن منابع انسانی. ترجمه مسعود بینش، افشین دبیری و رضا قرائی­پور، مرکزآموزش و تحقیقات صنعتی ایران.

بکر، برایان. هوزلید، مارک. اولریش، دیو (1388). روشهای ارزیابی متوازن منابع انسانی، رابطه بین افراد، استراتژی و عملکرد. (مترجم: پرویز احمدی با همکاری لقمان رحمان‌پور)، دفتر پژوهشهای فرهنگی.

خلیلی شورینی، سهراب و خجسته­پور، مرتضی (1386). همسوسازی سطوح استراتژی: روشی مؤثر در پیاده‌سازی استراتژی. چهارمین کنفرانس بین­المللی مدیریت استراتژیک.

خلیلی شورینی، سهراب و زرگر، سیدمحمد (1389). استراتژی هولدینگ و مصائب آن. پنجمین کنفرانس بین­المللی مدیریت استراتژیک و عملکرد.

سرمد، زهره؛ بازرگان، عباس و حجازی، الهه (1390). روش­های تحقیق در علوم رفتاری، کتاب برگزیده.

سپهوند، رضا (1388). اثر هماهنگی استراتژیک بین استراتژی منابع انسانی، استراتژی سرمایه انسانی و استراتژی رفتار سازمانی بر عملکرد سازمان. رساله دکتری مدیریت رفتارسازمانی ومنابع انسانی، دانشکده مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی(ره).

کاپلان، رابرت و نورتون، دیوید (1389). دستاورد اجرا (متصل­ساختن استراتژی به عملیات برای دستیابی به مزیت رقابتی. ترجمه محمدرضا عاطفی، نشر گروه ناب.

فیاضی، مرجان (1389). الگوی هماهنگی استراتژی‌های منابع انسانی با عملکرد (مورد مطالعه: بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری). رساله دکتری مدیریت رفتارسازمانی ومنابع انسانی، دانشکده مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی(ره).

کاپلان، رابرت. نورتون، دیوید (1389). سازمان‌های استراتژی محور. (مترجم: پرویز بختیاری)، انتشارات سازمان مدیریت صنعتی.

کاپلان، رابرت. نورتون، دیوید (1389). همسویی استراتژیک، ایجاد هم‌افزایی با کارت امتیاز متوازن. (مترجم : بابک زنده دل)، انتشارات آریانا.

ویلن، توماس­ال و هانگر، جی­دیوید (1389). مدیریت استراتژیک و سیاست کسب­وکار. ترجمه سید محمد اعرابی و هاشم آقازاده، دفترپژوهش‌های فرهنگی.

Becker, B. E. & Huselid, M. A. (2006). Strategic Human Resources Management: where do we go from here? Journal of Management, 32(6).

Bin Othman, Rozhan and Poon, June M. L.,(2000). What Shapes HRM? A Multivariate Examination,Employee Relations, Vol. 22, No.5.

Budhwar, Pawan S. (2000). Evaluating Levels of Strategic Integration and Devolvement of Human Resource Management in the UK. Personnel Review, Vol. 29, No. 2.

Christensen Hughes, Julia M. (2002), "HRM and Universalism: is There one Best Way?", International Journal of Contemporary Hospitality Management, Vol. 14, No. 5.

Dessler, G. (2009). Human Resource Management.11 Edition,Prentice Hall.

Ghosh, P. & Geetika, M. ,(2007). Recruitment Strategies: Exploring the Dimensions in the Indian Software Industry. Asian Journal of Management Cases, 4(1).

Hendry, C. & Pettigrew, A. (1986). The Practice of Strategic Human Resource Management. Personnel Review, 15.

Huang, T. C. (2001). The Effects of Linkage Between Business and Human Resource Management Strategies. Personnel Review, 30 (2).

Kim, S., Wright, P. M. & Su, Z. (2010). Human Resource Management and firm Performance in China: A Critical Review. Asia Pacific Journal of Human esources, 48(1).

Kelliher, Clare and Perrett, Gilly (2001). Business Strategy and Approaches to HRM – A Case Study of New Developments in the United Kingdom Restaurant Industry, Personnel Review, Vol. 30, No. 4.

Lepak, David., P, Snell,Scott, A. (2002). Examining the Human Resource Architecture:The Relationships Among Human Capital,Employment, and Human Resource Configurations, Journal of Management.

Lepak, David, P, Snell, Scott, A. (1998). The Human Resource Architecture toward a theory of human capital allocation and development, Academy of Management Review.

Luoma, Mikko (2000). Investigating the Link between Strategy and HRD, Personnel Review, Vol. 29, No. 6.

Melnyk, S. A., Calantone, R. J., Luft, J., Stewart, D. N., Zsidisin, G. A., Hanson, J. and Burnns, L. (2005). An empirical investigation of the metrics alignment process, International Journal of Productivity and performance management, Vol. 54, No. 5/6.

Ngo, H.; Lau, C. & Foley, S. (2008). Strategic Human Resource Management, firm Performance, and Employee Relations Climate in China. Human Resource Management, 47(1), 73.

Rose, R. C. & Kumar, N. (2006). The Influence of Organizational and Human Resource Management Strategies on Performance. Performance Improvement, 45(4).

Srivannaboon S, Milosevic DZ. (2004). The process of translating business strategy in project actions. In: Slevin DP, Pinto JK, Cleland DI, editors. Innovations Project Management Research. Newtown Square, PA: Project Management Institute.

Schuler, RS., Jackson S. E. (1987). Linking Competitive Strategies With Human Resource Management Practices, Academy of Management Executive. 9(3).

Schuler, R., S. Jackson (2001). HR. Issues and Activities in Mergers and Acquisitions. European Management Journal. 19(3).

 

Schuler, R. S. (2000). The Internationalization of Human Resource Management. Journal of International Management, 6.

Shenhr, A. J., Milosevic D.,Dvir D., Thamhain H. (2007). Linking Project Management to Business Strategy. Project Management Institute.

Sheehan, Cathy (2005). A Model for HRM Strategic Integration, Personnel Review, Vol. 34, No. 2.

Shih, H. A., Chiang, Y. H. (2005). Strategy Alignment Between HRM, KM, and Corporate Development. International Journal of Manpower. 26 (6).

Snell, G., Bohlander, S. (2010). Managing human resources, 14th edition,printed in united state of America.