نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آموزش طراحی الگوی سنجش اثربخشی سیستم آموزش [دوره 1، شماره 4، 1387، صفحه 25-46]
 • آموزش و توسعه معرفی الگوی مدیریت منابع انسانی تحقیقات در یک سازمان نظامی [دوره 1، شماره 1، 1387، صفحه 51-78]

ا

 • ابعاد چهارگانه توسعه منابع انسانی با رویکرد جامعه‌شناختی سازمان [دوره 1، شماره 3، 1387، صفحه 51-80]
 • اثربخشی طراحی الگوی سنجش اثربخشی سیستم آموزش [دوره 1، شماره 4، 1387، صفحه 25-46]
 • اثربخشی سیستم آموزشی طراحی الگوی سنجش اثربخشی سیستم آموزش [دوره 1، شماره 4، 1387، صفحه 25-46]
 • ادراک عدالت طراحی مدل مدیریت منابع انسانیِ منصفانه (رویکرد قطعی – فازی) [دوره 1، شماره 2، 1387، صفحه 1-27]
 • ایران طراحی مدل بومی برای کنترل استراتژیک دستگاه‌های فرهنگی کشور [دوره 1، شماره 1، 1387، صفحه 105-148]
 • ارتباطات بررسی نقش ارتباطی شنود مؤثر و تعهد سازمانی [دوره 1، شماره 3، 1387، صفحه 147-170]
 • ارتباطات معیارهای ارتباطی از دیدگاه قرآن کریم با رویکرد فردی و سازمانی [دوره 1، شماره 4، 1387، صفحه 67-89]
 • ارتباطات چهارگانه طراحی و تبیین الگوی توسعه‌ی منابع انسانی (استادان دانشگاه) مبتنی بر نگرش فطرت‌گرا و توسعه‌ی ارتباطات چهارگانه [دوره 1، شماره 1، 1387، صفحه 19-50]
 • ارتباطات مؤثر بررسی نقش ارتباطی شنود مؤثر و تعهد سازمانی [دوره 1، شماره 3، 1387، صفحه 147-170]
 • ارتش ج .ا.ا ﻃﺮﺍﺣﻰ و تدوینﺍﻟﮕﻮی مناسب شایستگی‌های مدیران و ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎﻥ در سازمان ارتش ج.ا.ا با بهره‌گیری از دیدگاه امام خامنه‌ای(مد ظله العالی) [دوره 1، شماره 1، 1387، صفحه 1-30]
 • ارزیابی عملکرد تعیین شاخص‌های ارزیابی عملکرد مراکز پژوهشی دفاعی [دوره 1، شماره 4، 1387، صفحه 115-136]
 • ارزیابی عملکرد معرفی الگوی مدیریت منابع انسانی تحقیقات در یک سازمان نظامی [دوره 1، شماره 1، 1387، صفحه 51-78]
 • ارزیابی عملکرد نقش نظام مدیریت منابع انسانی در کارآفرینی سازمانی [دوره 1، شماره 1، 1387، صفحه 177-220]
 • ارزش‌یابی آموزشی طراحی الگوی سنجش اثربخشی سیستم آموزش [دوره 1، شماره 4، 1387، صفحه 25-46]
 • ارزش‌های فرهنگی طراحی مدل بومی برای کنترل استراتژیک دستگاه‌های فرهنگی کشور [دوره 1، شماره 1، 1387، صفحه 105-148]
 • استراتژی تحقیق استراتژی تحقیق در مدیریت منابع انسانی [دوره 1، شماره 4، 1387، صفحه 1-23]
 • استراتژی سازمان هم‌آهنگی بین استراتژی سازمان و استراتژی ساختار با استفاده از نقاط مرجع استراتژیک (SRPs) [دوره 1، شماره 2، 1387، صفحه 127-146]
 • استراتژی فرهنگ ارایه‌ی مدل تدوین استراتژی مبتنی بر فرهنگ ـ مورد ایران [دوره 1، شماره 3، 1387، صفحه 127-145]
 • استراتژی منابع انسانی تدوین استراتژی‌های منابع انسانی (مطالعه‌ی موردی: یکی از سازمان‌های معنوی کشور) [دوره 1، شماره 3، 1387، صفحه 1-23]
 • استفاده از آموزش متدولوژی تدوین و جاری‌سازی استراتژی توانمندسازی منابع انسانی در بستر فرهنگی ایران [دوره 1، شماره 1، 1387، صفحه 1-18]
 • اصفهان بررسی جامعه‌شناختی بهره‌وری نیروی انسانی در آموزش و پرورش [دوره 1، شماره 2، 1387، صفحه 147-172]
 • اطاعت‌پذیری بررسی جوّ سازمانی یک مجتمع دانشگاهی و پی‌آمدهای قصد نشده‌ی ناشی از آن [دوره 1، شماره 3، 1387، صفحه 25-49]
 • اعتمادمحوری الگوی کنترل استراتژیک انسان‌محور سازمان‌های لجستیکی در شرایط صلح و جنگ [دوره 1، شماره 2، 1387، صفحه 29-55]
 • الگوبرداری طراحی الگوی توسعه‌ی منابع انسانی کارآفرین بر اساس نظریه‌ی یادگیری اجتماعی [دوره 1، شماره 3، 1387، صفحه 81-100]
 • الگوهای شایستگی ﻃﺮﺍﺣﻰ و تدوینﺍﻟﮕﻮی مناسب شایستگی‌های مدیران و ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎﻥ در سازمان ارتش ج.ا.ا با بهره‌گیری از دیدگاه امام خامنه‌ای(مد ظله العالی) [دوره 1، شماره 1، 1387، صفحه 1-30]
 • انتصاب طراحی الگوی انتصاب مدیران [دوره 1، شماره 4، 1387، صفحه 91-113]
 • انتقال دانش ضمنی نقش انتقال دانش ضمنی در توانمندسازی کارکنان [دوره 1، شماره 2، 1387، صفحه 85-105]
 • اندازه‌گیری فازی طراحی مدل مدیریت منابع انسانیِ منصفانه (رویکرد قطعی – فازی) [دوره 1، شماره 2، 1387، صفحه 1-27]
 • انسان‌محوری الگوی کنترل استراتژیک انسان‌محور سازمان‌های لجستیکی در شرایط صلح و جنگ [دوره 1، شماره 2، 1387، صفحه 29-55]
 • انگیزش بررسی رضایت، انگیزش و عملکرد شغلی کارکنان آموزشی یک دانشکده‌ی نظامی [دوره 1، شماره 1، 1387، صفحه 149-175]
 • اهداف و راهبرد عوامل درون‌سازمانی مؤثر بر اخلاقِ کاریِ کارکنان [دوره 1، شماره 4، 1387، صفحه 47-65]

ب

 • بازگشت به‌خدمت بررسی عوامل مرتبط با تمایل به اشتغال مجدد بازنشستگان نیروهای مسلح [دوره 1، شماره 4، 1387، صفحه 137-153]
 • بازنشستگی بررسی عوامل مرتبط با تمایل به اشتغال مجدد بازنشستگان نیروهای مسلح [دوره 1، شماره 4، 1387، صفحه 137-153]
 • بکارگیری معرفی الگوی مدیریت منابع انسانی تحقیقات در یک سازمان نظامی [دوره 1، شماره 1، 1387، صفحه 51-78]

پ

 • پایان‌نامه بررسی تحقیقات رضایت شغلی در ایران (تحلیل محتوای پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی دانشگاه‌های دولتی طی سال‌های 1358 تا 1387، موجود در پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران) [دوره 1، شماره 1، 1387، صفحه 79-104]
 • پاداش نقش نظام مدیریت منابع انسانی در کارآفرینی سازمانی [دوره 1، شماره 1، 1387، صفحه 177-220]
 • پارسونز بررسی جامعه‌شناختی بهره‌وری نیروی انسانی در آموزش و پرورش [دوره 1، شماره 2، 1387، صفحه 147-172]
 • پایش دوره‌های آموزشی طراحی الگوی سنجش اثربخشی سیستم آموزش [دوره 1، شماره 4، 1387، صفحه 25-46]
 • پی‌آمدهای پنهان بررسی جوّ سازمانی یک مجتمع دانشگاهی و پی‌آمدهای قصد نشده‌ی ناشی از آن [دوره 1، شماره 3، 1387، صفحه 25-49]

ت

 • تأمین منابع انسانی معرفی الگوی مدیریت منابع انسانی تحقیقات در یک سازمان نظامی [دوره 1، شماره 1، 1387، صفحه 51-78]
 • تجزیه و تحلیل Pest تدوین استراتژی‌های منابع انسانی (مطالعه‌ی موردی: یکی از سازمان‌های معنوی کشور) [دوره 1، شماره 3، 1387، صفحه 1-23]
 • تجزیه و تحلیل Swot تدوین استراتژی‌های منابع انسانی (مطالعه‌ی موردی: یکی از سازمان‌های معنوی کشور) [دوره 1، شماره 3، 1387، صفحه 1-23]
 • تحقیق بنیادی استراتژی تحقیق در مدیریت منابع انسانی [دوره 1، شماره 4، 1387، صفحه 1-23]
 • تحقیق پیمایشی بررسی جامعه‌شناختی بهره‌وری نیروی انسانی در آموزش و پرورش [دوره 1، شماره 2، 1387، صفحه 147-172]
 • تحقیق پیمایشی و تحقیق عملی استراتژی تحقیق در مدیریت منابع انسانی [دوره 1، شماره 4، 1387، صفحه 1-23]
 • تحقیق موردی استراتژی تحقیق در مدیریت منابع انسانی [دوره 1، شماره 4، 1387، صفحه 1-23]
 • تحلیل ثانوی بررسی تحقیقات رضایت شغلی در ایران (تحلیل محتوای پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی دانشگاه‌های دولتی طی سال‌های 1358 تا 1387، موجود در پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران) [دوره 1، شماره 1، 1387، صفحه 79-104]
 • تحلیل محتوا بررسی تحقیقات رضایت شغلی در ایران (تحلیل محتوای پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی دانشگاه‌های دولتی طی سال‌های 1358 تا 1387، موجود در پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران) [دوره 1، شماره 1، 1387، صفحه 79-104]
 • تدوین استراتژی ارایه‌ی مدل تدوین استراتژی مبتنی بر فرهنگ ـ مورد ایران [دوره 1، شماره 3، 1387، صفحه 127-145]
 • تصمیم‌گیری نقش انتقال دانش ضمنی در توانمندسازی کارکنان [دوره 1، شماره 2، 1387، صفحه 85-105]
 • تعهد سازمانی بررسی نقش ارتباطی شنود مؤثر و تعهد سازمانی [دوره 1، شماره 3، 1387، صفحه 147-170]
 • تعهدمحوری الگوی کنترل استراتژیک انسان‌محور سازمان‌های لجستیکی در شرایط صلح و جنگ [دوره 1، شماره 2، 1387، صفحه 29-55]
 • تفویض اختیار متدولوژی تدوین و جاری‌سازی استراتژی توانمندسازی منابع انسانی در بستر فرهنگی ایران [دوره 1، شماره 1، 1387، صفحه 1-18]
 • توانمندسازی متدولوژی تدوین و جاری‌سازی استراتژی توانمندسازی منابع انسانی در بستر فرهنگی ایران [دوره 1، شماره 1، 1387، صفحه 1-18]
 • توانمند‌سازی نقش انتقال دانش ضمنی در توانمندسازی کارکنان [دوره 1، شماره 2، 1387، صفحه 85-105]
 • توسعه طراحی الگوی انتصاب مدیران [دوره 1، شماره 4، 1387، صفحه 91-113]
 • توسعه ارتباطات چهارگانه طراحی و تبیین الگوی توسعه‌ی منابع انسانی (استادان دانشگاه) مبتنی بر نگرش فطرت‌گرا و توسعه‌ی ارتباطات چهارگانه [دوره 1، شماره 1، 1387، صفحه 19-50]
 • توسعه‌ی منابع انسانی توسعه منابع انسانی با رویکرد جامعه‌شناختی سازمان [دوره 1، شماره 3، 1387، صفحه 51-80]
 • توسعه منابع انسانی فطرت‌گرا طراحی و تبیین الگوی توسعه‌ی منابع انسانی (استادان دانشگاه) مبتنی بر نگرش فطرت‌گرا و توسعه‌ی ارتباطات چهارگانه [دوره 1، شماره 1، 1387، صفحه 19-50]
 • توسعه نظام‌مند طراحی الگوی انتصاب مدیران [دوره 1، شماره 4، 1387، صفحه 91-113]
 • توسعه همه‌جانبه طراحی الگوی انتصاب مدیران [دوره 1، شماره 4، 1387، صفحه 91-113]

ج

 • جبران خدمات معرفی الگوی مدیریت منابع انسانی تحقیقات در یک سازمان نظامی [دوره 1، شماره 1، 1387، صفحه 51-78]
 • جوّ سازمانی بررسی جوّ سازمانی یک مجتمع دانشگاهی و پی‌آمدهای قصد نشده‌ی ناشی از آن [دوره 1، شماره 3، 1387، صفحه 25-49]

ح

 • حفظ و نگه‌داری بررسی عوامل مرتبط با حفظ و نگه‌داری کارکنان در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران [دوره 1، شماره 2، 1387، صفحه 107-125]
 • حقوق و دستمزد بررسی عوامل مرتبط با حفظ و نگه‌داری کارکنان در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران [دوره 1، شماره 2، 1387، صفحه 107-125]
 • حقوق و دستمزد نقش نظام مدیریت منابع انسانی در کارآفرینی سازمانی [دوره 1، شماره 1، 1387، صفحه 177-220]

خ

 • خودکارآمدی طراحی الگوی توسعه‌ی منابع انسانی کارآفرین بر اساس نظریه‌ی یادگیری اجتماعی [دوره 1، شماره 3، 1387، صفحه 81-100]

د

 • دانشگاه بررسی تحقیقات رضایت شغلی در ایران (تحلیل محتوای پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی دانشگاه‌های دولتی طی سال‌های 1358 تا 1387، موجود در پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران) [دوره 1، شماره 1، 1387، صفحه 79-104]
 • دستگاه‌های فرهنگی طراحی مدل بومی برای کنترل استراتژیک دستگاه‌های فرهنگی کشور [دوره 1، شماره 1، 1387، صفحه 105-148]

ر

 • رابطه‌محوری الگوی کنترل استراتژیک انسان‌محور سازمان‌های لجستیکی در شرایط صلح و جنگ [دوره 1، شماره 2، 1387، صفحه 29-55]
 • راهبرد معیارهای ارتباطی از دیدگاه قرآن کریم با رویکرد فردی و سازمانی [دوره 1، شماره 4، 1387، صفحه 67-89]
 • رضایت بررسی رضایت، انگیزش و عملکرد شغلی کارکنان آموزشی یک دانشکده‌ی نظامی [دوره 1، شماره 1، 1387، صفحه 149-175]
 • رضایت شغلی بررسی عوامل مرتبط با حفظ و نگه‌داری کارکنان در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران [دوره 1، شماره 2، 1387، صفحه 107-125]
 • رضایت شغلی بررسی تحقیقات رضایت شغلی در ایران (تحلیل محتوای پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی دانشگاه‌های دولتی طی سال‌های 1358 تا 1387، موجود در پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران) [دوره 1، شماره 1، 1387، صفحه 79-104]
 • رفتار اثربخش طراحی و تبیین الگوی توسعه‌ی منابع انسانی (استادان دانشگاه) مبتنی بر نگرش فطرت‌گرا و توسعه‌ی ارتباطات چهارگانه [دوره 1، شماره 1، 1387، صفحه 19-50]
 • رفتار کارآفرینانه طراحی الگوی توسعه‌ی منابع انسانی کارآفرین بر اساس نظریه‌ی یادگیری اجتماعی [دوره 1، شماره 3، 1387، صفحه 81-100]
 • رفتارهای شغلی مطالعه‌ی مشکلات رفتاری کارکنان وظیفه‌ی یک یگان سازمان نظامی [دوره 1، شماره 3، 1387، صفحه 101-125]
 • روش ارزیابی متوازن (BSC) الگوی مفهومی مدیریت عملکرد در سازمان‌های مأموریت‌محور [دوره 1، شماره 2، 1387، صفحه 57-83]
 • روش فازی معیارهای ارتباطی از دیدگاه قرآن کریم با رویکرد فردی و سازمانی [دوره 1، شماره 4، 1387، صفحه 67-89]

س

 • سرباز مطالعه‌ی مشکلات رفتاری کارکنان وظیفه‌ی یک یگان سازمان نظامی [دوره 1، شماره 3، 1387، صفحه 101-125]
 • سنجش اثربخشی طراحی الگوی سنجش اثربخشی سیستم آموزش [دوره 1، شماره 4، 1387، صفحه 25-46]

ش

 • شاخص‌های ارزیابی تعیین شاخص‌های ارزیابی عملکرد مراکز پژوهشی دفاعی [دوره 1، شماره 4، 1387، صفحه 115-136]
 • شنود مؤثر بررسی نقش ارتباطی شنود مؤثر و تعهد سازمانی [دوره 1، شماره 3، 1387، صفحه 147-170]
 • شیوه‌های عقلایی متدولوژی تدوین و جاری‌سازی استراتژی توانمندسازی منابع انسانی در بستر فرهنگی ایران [دوره 1، شماره 1، 1387، صفحه 1-18]

ع

 • عزت نفس بررسی جوّ سازمانی یک مجتمع دانشگاهی و پی‌آمدهای قصد نشده‌ی ناشی از آن [دوره 1، شماره 3، 1387، صفحه 25-49]
 • عملکرد و کارکنان آموزشی بررسی رضایت، انگیزش و عملکرد شغلی کارکنان آموزشی یک دانشکده‌ی نظامی [دوره 1، شماره 1، 1387، صفحه 149-175]
 • عوامل اجتماعی بررسی عوامل مرتبط با تمایل به اشتغال مجدد بازنشستگان نیروهای مسلح [دوره 1، شماره 4، 1387، صفحه 137-153]
 • عوامل اقتصادی بررسی عوامل مرتبط با تمایل به اشتغال مجدد بازنشستگان نیروهای مسلح [دوره 1، شماره 4، 1387، صفحه 137-153]
 • عوامل سازمانی بررسی عوامل مرتبط با تمایل به اشتغال مجدد بازنشستگان نیروهای مسلح [دوره 1، شماره 4، 1387، صفحه 137-153]
 • عوامل فردی بررسی عوامل مرتبط با تمایل به اشتغال مجدد بازنشستگان نیروهای مسلح [دوره 1، شماره 4، 1387، صفحه 137-153]
 • عوامل کلیدی طراحی مدل بومی برای کنترل استراتژیک دستگاه‌های فرهنگی کشور [دوره 1، شماره 1، 1387، صفحه 105-148]

ف

 • فرهنگ سازمانی ارایه‌ی مدل تدوین استراتژی مبتنی بر فرهنگ ـ مورد ایران [دوره 1، شماره 3، 1387، صفحه 127-145]
 • فطرت‌گرایی منابع انسانی طراحی و تبیین الگوی توسعه‌ی منابع انسانی (استادان دانشگاه) مبتنی بر نگرش فطرت‌گرا و توسعه‌ی ارتباطات چهارگانه [دوره 1، شماره 1، 1387، صفحه 19-50]

ق

 • قرآن معیارهای ارتباطی از دیدگاه قرآن کریم با رویکرد فردی و سازمانی [دوره 1، شماره 4، 1387، صفحه 67-89]

ک

 • کارآفرینی سازمانی نقش نظام مدیریت منابع انسانی در کارآفرینی سازمانی [دوره 1، شماره 1، 1387، صفحه 177-220]
 • کارراهه‌ی شغلی بررسی عوامل مرتبط با حفظ و نگه‌داری کارکنان در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران [دوره 1، شماره 2، 1387، صفحه 107-125]
 • کارکنان وظیفه مطالعه‌ی مشکلات رفتاری کارکنان وظیفه‌ی یک یگان سازمان نظامی [دوره 1، شماره 3، 1387، صفحه 101-125]
 • کنترل استراتژیک الگوی کنترل استراتژیک انسان‌محور سازمان‌های لجستیکی در شرایط صلح و جنگ [دوره 1، شماره 2، 1387، صفحه 29-55]
 • کنترل استراتژیک طراحی مدل بومی برای کنترل استراتژیک دستگاه‌های فرهنگی کشور [دوره 1، شماره 1، 1387، صفحه 105-148]

ل

 • لجستیک الگوی کنترل استراتژیک انسان‌محور سازمان‌های لجستیکی در شرایط صلح و جنگ [دوره 1، شماره 2، 1387، صفحه 29-55]

م

 • مدیران و فرماندهان ﻃﺮﺍﺣﻰ و تدوینﺍﻟﮕﻮی مناسب شایستگی‌های مدیران و ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎﻥ در سازمان ارتش ج.ا.ا با بهره‌گیری از دیدگاه امام خامنه‌ای(مد ظله العالی) [دوره 1، شماره 1، 1387، صفحه 1-30]
 • مدیریت عوامل درون‌سازمانی مؤثر بر اخلاقِ کاریِ کارکنان [دوره 1، شماره 4، 1387، صفحه 47-65]
 • مدیریت استراتژیک طراحی مدل بومی برای کنترل استراتژیک دستگاه‌های فرهنگی کشور [دوره 1، شماره 1، 1387، صفحه 105-148]
 • مدیریت دانش نقش انتقال دانش ضمنی در توانمندسازی کارکنان [دوره 1، شماره 2، 1387، صفحه 85-105]
 • مدیریت عملکرد الگوی مفهومی مدیریت عملکرد در سازمان‌های مأموریت‌محور [دوره 1، شماره 2، 1387، صفحه 57-83]
 • مدیریت منابع انسانی نقش نظام مدیریت منابع انسانی در کارآفرینی سازمانی [دوره 1، شماره 1، 1387، صفحه 177-220]
 • مدیریت منابع انسانیِ منصفانه طراحی مدل مدیریت منابع انسانیِ منصفانه (رویکرد قطعی – فازی) [دوره 1، شماره 2، 1387، صفحه 1-27]
 • مدل I-A توسعه منابع انسانی با رویکرد جامعه‌شناختی سازمان [دوره 1، شماره 3، 1387، صفحه 51-80]
 • مدل تعالی سازمانی (EFQM) الگوی مفهومی مدیریت عملکرد در سازمان‌های مأموریت‌محور [دوره 1، شماره 2، 1387، صفحه 57-83]
 • مراکز پژوهشی دفاعی تعیین شاخص‌های ارزیابی عملکرد مراکز پژوهشی دفاعی [دوره 1، شماره 4، 1387، صفحه 115-136]
 • مسؤولیت‌پذیری نقش انتقال دانش ضمنی در توانمندسازی کارکنان [دوره 1، شماره 2، 1387، صفحه 85-105]
 • مشارکت‌محوری الگوی کنترل استراتژیک انسان‌محور سازمان‌های لجستیکی در شرایط صلح و جنگ [دوره 1، شماره 2، 1387، صفحه 29-55]
 • معیارهای ارزیابی تعیین شاخص‌های ارزیابی عملکرد مراکز پژوهشی دفاعی [دوره 1، شماره 4، 1387، صفحه 115-136]
 • معلمان بررسی جامعه‌شناختی بهره‌وری نیروی انسانی در آموزش و پرورش [دوره 1، شماره 2، 1387، صفحه 147-172]
 • مقام معظم رهبری ﻃﺮﺍﺣﻰ و تدوینﺍﻟﮕﻮی مناسب شایستگی‌های مدیران و ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎﻥ در سازمان ارتش ج.ا.ا با بهره‌گیری از دیدگاه امام خامنه‌ای(مد ظله العالی) [دوره 1، شماره 1، 1387، صفحه 1-30]
 • منابع انسانی معرفی الگوی مدیریت منابع انسانی تحقیقات در یک سازمان نظامی [دوره 1، شماره 1، 1387، صفحه 51-78]

ن

 • نیروهای مسلح بررسی عوامل مرتبط با حفظ و نگه‌داری کارکنان در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران [دوره 1، شماره 2، 1387، صفحه 107-125]
 • نظام منابع انسانی تحقیقات معرفی الگوی مدیریت منابع انسانی تحقیقات در یک سازمان نظامی [دوره 1، شماره 1، 1387، صفحه 51-78]
 • نظریه‌ی یادگیری اجتماعی طراحی الگوی توسعه‌ی منابع انسانی کارآفرین بر اساس نظریه‌ی یادگیری اجتماعی [دوره 1، شماره 3، 1387، صفحه 81-100]
 • نظریه‌ی بنیادی طراحی الگوی توسعه‌ی منابع انسانی کارآفرین بر اساس نظریه‌ی یادگیری اجتماعی [دوره 1، شماره 3، 1387، صفحه 81-100]
 • نظریه‌ی عمومی عمل توسعه منابع انسانی با رویکرد جامعه‌شناختی سازمان [دوره 1، شماره 3، 1387، صفحه 51-80]
 • نقاط مرجع استراتژیک هم‌آهنگی بین استراتژی سازمان و استراتژی ساختار با استفاده از نقاط مرجع استراتژیک (SRPs) [دوره 1، شماره 2، 1387، صفحه 127-146]
 • نگرش فطرت‌گرا طراحی و تبیین الگوی توسعه‌ی منابع انسانی (استادان دانشگاه) مبتنی بر نگرش فطرت‌گرا و توسعه‌ی ارتباطات چهارگانه [دوره 1، شماره 1، 1387، صفحه 19-50]
 • نگه‏داری منابع انسانی معرفی الگوی مدیریت منابع انسانی تحقیقات در یک سازمان نظامی [دوره 1، شماره 1، 1387، صفحه 51-78]

و

ه

 • هم‌آهنگی ساختار و استراتژی هم‌آهنگی بین استراتژی سازمان و استراتژی ساختار با استفاده از نقاط مرجع استراتژیک (SRPs) [دوره 1، شماره 2، 1387، صفحه 127-146]