معیارهای ارتباطی از دیدگاه قرآن کریم با رویکرد فردی و سازمانی

چکیده

تعدد و تفاوت فرهنگی جوامع، لزوم مدیریت بومی در هر سرزمینی را اجتناب‌ناپذیر کرده است. در فرهنگ جمهوری اسلامی ایران که دین کارکرد اصلی دارد به‌کارگیری نظریه‌های مدیریت به تنهایی نمی‌تواند مؤثر باشد و نمی‌توان انتظار داشت که نظریه‌های موجود که آمیخته با فرهنگ غربی است در یک جامعه‌ی ارزش محور کاربرد اثربخشی داشته باشد. افزون بر این، با مراجعه به منابع اسلامی می‌توان به گزاره‌هایی غنی دست یافت که حاوی دستورالعمل‌ها و توصیه‌های مدیریتی و رفتاری است. از این رو ارائه الگوهای اسلامی در زمینه‌ی ارتباطات که تار و پود سازمان را به هم پیوند می‌دهد و نیاز مدیران در انجام وظایف مختلف است از ضرورت‌های غیرقابل انکار است. بنابراین استخراج معیارهای ارتباطی از دیدگاه قرآن و ارزیابی یک سازمان ارزش محور بر اساس آن، ضروری به‌نظر می‌رسد. در این پژوهش معیارهای ارتباطی با مطالعه‌ی فهرست موضوعی و تخصصی آیات قرآن و تفاسیر نور و نمونه استخراج و در سه حوزه‌ی فردی، سازمانی و محیطی طبقه‌بندی شده است معیارها با روش فازی اولویت‌بندی و معیارهای اولویت‌دار در جهاد دانشگاهی صنعتی شریف مطابق طیف لیکرت مورد ارزیابی قرار گرفت و با استفاده از الگوی تحلیل شکاف، فاصله بین وضعیت موجود و وضعیت مطلوب مشخص و راهبردهای لازم جهت کاهش این شکاف‌ها با رویکرد قرآنی ارائه شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Quranic View of Communication Criteria (Individual and Organizational Approaches)

چکیده [English]

Cultural varieties have resulted in the inevitability of having local management. In Iran, where religion plays an essential function, resorting to western management theories embracing western culture, cannot be valuable and effective. Furthermore, Islamic resources can be referred to for extracting rich managerial recommendations and behavioral principles. Hence, it seems quite necessary for the managers to present Islamic models for communication, which is supposed to unite the members of societies. It is also necessary to find out the Quranic views on communication and use them for the evaluation of value-centered organizations. In this piece of research, the criteria for communication are derived from the verses of the holy Quran and its interpretations: “Tafsir Noor” and “Tafsir Nemooneh”. These criteria have been classified at individual, organizational, and environmental levels. The criteria were then prioritized  according to Fuzzy method. Then, their priorities were tested in Sharif University, according to Likert scale. Using analysis model,  the researchers identified the gap between the present and the desirable situations, and suggested appropriate strategies for filling the gap by a Quranic approach

کلیدواژه‌ها [English]

  • communication
  • the Holy Quran
  • Fuzzy Method
  • فرایند مدیریت دانش سازمانی