طراحی مدل مدیریت منابع انسانیِ منصفانه (رویکرد قطعی – فازی)

چکیده

این مقاله با یک رویکرد فراگیر، به آزمون ارتباط تمام وظایف مدیریت منابع انسانی با هر سه بعد ادراک عدالت کارکنان؛ یعنی عدالت توزیعی، رَویه‌ای و مراوده‌ای پرداخته است که این امر تاکنون در مطالعات منابع انسانی سابقه ندارد. هدف مقاله، طراحی یک مدل مدیریت منابع انسانی منصفانه، جهت تبیین تأثیر هرکدام از وظایف مدیریت منابع انسانی بر ادراک عدالت کارکنان می‌باشد. روشِ تحقیق پیمایشی بوده و در سه بانک ملت، تجارت و کشاورزی اجرا شده است. عوامل مربوط به وظایف مدیریت منابع انسانی منصفانه، ازطریق تحلیل عاملی تأیید شده‌اند و آزمون مدل، با روش معادلات ساختاری انجام شده است، ادراک عدالت نیز با دو روش قطعی و فازی اندازه‌گیری شده و آزمون تفاوت مدل مدیریت منابع انسانی منصفانه، با داده‌های قطعی و فازی ادراک عدالت صورت گرفته است که دو مدل قطعی و فازی، تفاوت معنی‌داری داشته‌اند. نتیجه‌ی این تحقیق، مجموعه‌ای از ویژگی‌های نظام‌مند مدیریت منابع انسانی است که به ادراک عدالت منجر می‌شود و در راستای پرورش تعهد و انگیزش در کارکنان ـ به‌عنوان برجسته‌ترین منبع راهبردی سازمان ـ مدیران و محققان سازمانی را یاری می‌نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a Fair Human Resource Management Model (Fuzzy – Crisp Approach)

چکیده [English]

This paper examines the relations between all functions of human resource management and the three dimensions of organizational justice perception (distributive, procedural and interactional justice) by a holistic approach e with no background in human resource studies. The article is intended to provide a just model for human resource evaluation to explain the the effect of each of the human functions. This survey research is conducted within three Iranian Banks (Melat, Tejarat and keshvarzi). The fair human resource management indexes was confirmed by confirmatory factor analysis and the model was tested by the structural equations method. we applied a fuzzy measurement of justice perception too; therefore, we had two different scores of justice perception: the crisp and fuzzy scores. The relation of the human resource management functions and the crisp and fuzzy justice perception were tested in two separate structural equations models, which indicated significant difference between these two models. The outcomes of this research contain a set of systematic human resource factors affecting the employees’ justice perception, and helps the managers and organizational researchers increase the commitment and motivation of employees who are the most important strategic source of organizations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Human Resource Management Functions
  • Justice Perception
  • Fair Human Resource Management
  • Fuzzy Measurement