بررسی تحقیقات رضایت شغلی در ایران (تحلیل محتوای پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی دانشگاه‌های دولتی طی سال‌های 1358 تا 1387، موجود در پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران)

چکیده

بررسی رضایت شغلی، به‌عنوان یک ابزارجمع‌آوری اطلاعات اصلی در سازمان‌ها عمل می‌کند و مدیران را قادر می‌سازد تا از این طریق اولاً بخش‌ها یا گروه‌های کاری را با یکدیگر مقایسه نمایند و ثانیاً مسایل و مشکلات را اولویت‌بندی کرده و ثالثاً ادراکات و انتظارات کارکنان را شناسایی نماید تا بدین‌وسیله بتوانند موجب بهبود شکاف بین وضع موجود و شود. کارکرد دانشگاه‌ها در زمینه‌ی رضایت شغلی به دو بخش مشخص آموزشی (تربیت نیروی ماهر و متخصص) و پژوهشی (اجرای پروژه‌های تحقیقاتی و پایان‌نامه‌ها) قابل تقسیم است. اهمیت کارکرد پژوهشی دانشگاه‌ها، محققان را بر آن می‌دارد تا به بررسی و تحلیل محتوای پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی در حوزه‌ی جهانگردی بپردازند.
هدف اصلی این مقاله، ارایه مدلی پژوهشی متکی بر تحقیقات انجام‌شده‌ی کی نیکی و همکاران(2002)، تسینگ (2004)و باولینگ و هامون(2008) و با استفاده از نتایج تحقیقات رضایت شغلی در ایران خواهد بود. بر این اساس، به تحلیل محتوای 238 پایان‌نامه‌ی تحصیلات تکمیلی دانشگاه‌های دولتی ایران طی سال‌های 86-1358 خواهد پرداخت. نوع تحقیق، استفاده از اطلاعات موجود و روش تحقیق، تحلیل محتوا و تحلیل ثانوی می‌باشد. داده‌های تحقیق، با مراجعه به پایگاه اینترنتی پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران (وابسته به وزارت علوم، فن‌آوری و تحقیقات) استخراج و جمع‌آوری گردیده است. جهت تجزیه و تحلیل‌های آماری از نرم‌افزار Spss در محیط Windows و روش‌های آماری شامل تحلیل توصیفی (یک متغیره و دو متغیره) استفاده گردید. متغیرهای هشتگانه‌ی مستقل تحقیق حاضر، شامل: جنس، تعدادصفحات، برخورداری از چکیده، مقطع تحصیلی، رشته و گرایش تحصیلی، نوع دانشگاه، سازمان پژوهشی و زمان دفاع از پایان‌نامه می‌باشند. گرایش‌های پژوهشی رضایت شغلی، به‌عنوان متغیر وابسته در نظر بوده که در قالب چهار گرایش (موضوع) اصلی و موضوعات فرعی طبقه‌بندی شده‌اند.
نتایج نهایی در قالب پنج بخش مهم: مشارکت جنسی، میان‌رشته‌ای بودن، میان‌سازمانی بودن، رشد زمانی و گرایش‌های چهارگانه‌ی رضایت شغلی تنظیم و جمع‌بندی شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Study of Job Satisfaction Researches in Iran Content Analysis of Higher Education Dissertations (1358-87)

چکیده [English]

Studying job satisfaction is used as a means for collecting data in organizations. This enables the managers, first, to compare vicarious work groups and departments, and second, to categorize the problems, and third, to identify the employees' expectations and perceptions. In turn, they will be able to decrease the gap between status quo and the desired situation.
The function of universities with regard to job satisfaction can be divided into two main groups; that is, educational function (training experts and skillful people), and research functions (including research projects and dissertations). The significance of the second function has made the researchers analyze the content of the dissertations on subjects such as tourism.
Based on several researches conducted in this field, including researches on job satisfaction, the researchers intended to provide a research model. To do so, the contents of 238 dissertations written during 1358 to 1386 in the public universities ofIranwere analyzed. Content analysis and secondary research were applied to analyze the information. SPSS statistical analysis was applied for conducting content analysis by explanatory, both univariate and bivariate researches.
The final outcomes of the research were classified into five important classes of gender participation, being interdisciplinary, being inter-institutional, time factor, and the four inclinations of job satisfaction

کلیدواژه‌ها [English]

  • Job Satisfaction
  • Content Analysis
  • Secondary Analysis
  • Dissertation
  • university