دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، زمستان 1387، صفحه 1-227 (شماره پیاپی 1)