بررسی رضایت، انگیزش و عملکرد شغلی کارکنان آموزشی یک دانشکده‌ی نظامی

چکیده

تحقیق حاضر، به‌منظور بررسی میزان رضایت، انگیزش و عملکرد شغلی کارکنان آموزشی صورت گرفته است. به‌همین منظور، از جامعه‌ی آماری که مشتمل بر کارکنان آموزشی بود 93 نفر انتخاب شدند. شیوه‌ی انتخاب آزمودنی‌های تحقیق، به‌صورت سرشماری است؛ یعنی، تمام افراد در تحقیق شرکت داشتند و پرسش‌نامه‌های کامل عودت‌داده‌شده 93 نفر می‌باشد. برای جمع‌آوری اطلاعات از پرسش‌نامه‌ی رضایت شغلی (JDI) و نیز پرسش‌نامه‌ی انگیزه‌های شغلی و پرسش‌نامه‌ی عملکرد شغلی که با توجه به شرایط آموزشی تنظیم شده بود استفاده گردید. ضریب پایایی سه پرسش‌نامه‌ی مورد استفاده، به‌ترتیب عبارتند از: 96/0، 91/0 و 90/0. یافته‌های پژوهش، نشان داد که کارکنان آموزشی از رضایت، انگیزش و عملکرد شغلی بالاتر از متوسط برخوردارند. مؤلّفه‌های رضایت از حقوق و رضایت از ارتقا پایین‌تر از بقیه‌ی مؤلّفه‌ها هستند. نیازهای سطح پایین و سطح بالای کارکنان، همگی در سطحی بالاتر از متوسط قرار دارند. مهم‌ترین عامل رضایت شغلی کارکنان آموزشی، خودِ شغل یا نفس کار؛ یعنی، تدریس و آموزش می‌باشد. انگیزه‌های قدرت و معنوی، پیش‌بینی‌کننده‌های عملکرد شغلی کارکنان آموزشی هستند و درمجموع انگیزش شغلی و رضایت شغلی و تعامل آن‌ها پیش‌بینی‌کننده‌ی عملکرد شغلی کارکنان هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Study of Faculty Members Job Satisfaction, Motivation and Performance in a Military College

چکیده [English]

This study is conducted to explore faculty members’ job satisfaction, motivation, and job performance in a military college. Research population consists of 93 teachers that all of them participated in the study, thus it required no sampling. Data collection was done by instruments such as, job description index (JDI), job motives and job performance questionnaires that were designed with respect to research context. The reliability coefficients of the above-mentioned instruments were respectively 0.96, 0.91, and 0.90.
Research findings showed that faculty members’ job satisfaction, motivation and performance were rated above mean. Satisfaction about salary and promotion opportunity were rated less than the other components.Both basic and growth needs of the subjects were found above the average. The most important factor in job satisfaction of subjects was the nature of the job, namely teaching and instruction. Power and spiritual motives can be used to predict faculty members’ job performance. Ultimately, job motivation, job satisfaction, and their interaction can predict job performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Motivation
  • Satisfaction
  • Performance
  • faculty members