عوامل درون‌سازمانی مؤثر بر اخلاقِ کاریِ کارکنان

چکیده

امروزه، با گسترش جوامع انسانی، نیاز به وجود سازمان‌های متولی امور مختلف نیز بیش‌تر احساس می‌شود. این درحالی است که تأسیس سازمان‌های جدید و حتی نگه‌داشت بهینه‌ی سازمان‌های قدیمی نیازمند حضور و فعالیت منابع انسانی کارآمد و متخصص است. از آن‌جا که هر سازمان، جامعه‌ای منحصربه‌فرد است، لزوم رعایت و اشاعه‌ی عوامل مؤثر بر اخلاق کاری بیش‌تر احساس می‌شود. هدف این مقاله، بررسی عوامل مؤثر بر ارتقای سطح اخلاق کاری کارکنان صفی و ستادی بانک ملت است. جامعه‌ی آماری این پژوهش، تمامی کارکنان شاغل در اداره‌ی کل امور کارکنان بانک ملت و شعب منطقه‌ی یک تهران می‌باشد که از بین آن‌ها دو گروه 58 و 90 نفری به‌ترتیب از حوزه‌ی ستادی و صفّی با روش نمونه‌گیری تصادفی منظم به‌عنوان نمونه انتخاب شده‌اند. برای جمع‌آوری داده‌ها از ابزار پرسش‌نامه‌ی محقق‌ساخته استفاده شده است و روش‌های آمار توصیفی (جداول فراوانی و شاخص‌های متمایل به مرکز) و استنباطی(آزمون‌های رگرسیون و تی زوجی) برای تجزیه‌وتحلیل اطلاعاتِ به‌دست آمده، مورد استفاده قرارگرفته است. نتایج به‌دست آمده بیان‌گر این است که بین عوامل درون‌سازمانی مؤثر بر ارتقای سطح اخلاق کاری کارکنان صف و ستاد بانک ملت تفاوت معنا‌ داری وجود دارد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Intra-Organizational Factors Affecting the Work Ethics of the Employees

چکیده [English]

Development in human societies require organizations to feel more responsibility about different affairs of man. In the meantime, establishment of new organizations, even the optimum maintenance of old ones, necessitate the presence and activities of more professional and effective human resources. As any organization has its unique characteristics, it seems necessary to consider factors affecting work ethics of the employees. This research is intended to study various factors affecting work ethics of line and staff employees of Mellat Bank.
Classified according to systematic incidental sampling, the research population included all line and staff employees at personnel office. The subjects were divided into two groups of 58 (office workers), and 90 (line workers). The results were analyzed through descriptive (frequency and mean-oriented indexes) and inference (regression & T test) statistical methods. The results indicated that intra-organizational factors affecting work ethics are different in line workers and staff workers.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Work Ethics
  • Purposes and Strategies
  • Management
  • process
  • commitment