مطالعه‌ی مشکلات رفتاری کارکنان وظیفه‌ی یک یگان سازمان نظامی

چکیده

با توجه به اهمیت فوق‌العاده و بسیار مهمِ دوران خدمت سربازی و نیز جوان بودن اغلب داوطلبان خدمت زیر پرچم؛ پرداختن به مسایل و مشکلات رفتاری سربازان وظیفه؛ بسیار ضروری به‌نظر می‌رسد. مقاله‌ی حاضر در راستای اجرای پژوهشی به‌منظور مطالعه‌ی مشکلات و مسایل رفتاری سربازان وظیفه در یک یگان سازمان نظامی و دسته‌بندی و شناخت دقیق این عوامل ارایه شده است. هدف این پژوهش، شناسایی و بررسی میزان اهمیت هریک از عوامل تأثیرگذار بر ایجاد مشکلات رفتاری کارکنان وظیفه و دست‌یابی به راه‌کارهایی در جهت کاهش این‌گونه رفتارها می‌باشد. برای دست‌یابی به یک الگوی جامع در این زمینه، از سه حوزه‌ی نظری علوم روان‌شناسی، جامعه‌‌شناسی و مدیریت استفاده شده و عوامل تأثیرگذار بر ایجاد رفتارهای مخرب از سوی سربازان وظیفه دسته‌بندی شده است. برای تجزیه و تحلیل آماری داده‌های تحقیق، از دو آزمون تحلیل عامل اکتشافی و فریدمن استفاده شده است. هم‌چنین، برای تعیین میزان هم‌بستگی بین عوامل از آزمون هم‌بستگی پیرسون استفاده شده است. نتایج حاصل حاکی از آن است که در 5 عامل با ترتیب اهمیت نسبی: عوامل مدیریتی (رفتارهای تعاملی مخرب فرماندهان با سربازان)، عوامل فردی (رفتارهای مخرب شغلی سربازان)، عوامل کنشی (رفتارهای تعاملی مخرب سربازان در محیط پادگان)، عوامل روان‌شناختی و عوامل ساختار سازمانی، بر ایجاد مشکلات رفتاری سربازان وظیفه تأثیرگذار است. نتایج آزمون هم‌بستگی پیرسون نیز معنادار بودن رابطه بین عوامل پنج‌گانه‌ی فوق را با ایجاد مشکلات رفتاری کارکنان وظیفه تأیید کرده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Studying the Behavioral Problems of the Conscripts At a Unit of Military Organization

چکیده [English]

Due to the vital significance of military service and that the conscripts are all young, it seems quite necessary to study their behavioral problems. This research is intended to study the problems of the conscripts being employed at a unit of Military organization, and to recognize and classify causes of these problems. The main purpose of this research is to assess the importance of each of these causes and to present solutions to remove or decrease them. To develop a comprehensive model and to classify the causes of destructive behavior of the conscripts, the findings of psychology, sociology, and management were applied. Two tests of ‘exploring factor analyses and “Friedman test’ were applied for analyzing the data. ‘Pierson correlation was used for assessing the correlation between the explored causes. The results illustrated the following five factors with approximate important influencing the behavior of the conscripts: managerial factors (interactional destructive behavior among commanders and conscripts), individual factors (occupational factors), psychological factors, and factors relating to organization structure. The results of Pierson correlation test indicated that there was a significant correlation between five effective factors and behavioral problems.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Military Service
  • Job Behaviors
  • Conscripts
  • Soldier