توسعه منابع انسانی با رویکرد جامعه‌شناختی سازمان

چکیده

در بررسی مفهوم توسعه‌ی منابع انسانی، مدل‌های مزبور به دو رویکرد حوزه‌ای و وظیفه‌ای تقسیم می‌شوند. این مقاله با بهره‌گیری از مدل‌های وظیفه‌ای و حوزه‌ای و براساس نظریه عمومی عمل به تشریح مدل توسعه‌ی منابع انسانی از دیدگاه جامعه‌شناختی می‌پردازد. هدف اصلی این پژوهش، سنجش ابعاد چهارگانه‌ی توسعه‌ی منابع انسانی؛ هویت‌بخشی؛ یک‌پارچگی؛ موفقیت؛ و سازگاری با محیط در کارکنان ستادی شرکت ملی نفت ایران است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که برای هر سه گروه مدیران، کارشناسان و کارکنان عملیاتی، توجه به چهار بعد هویت‌بخشی، یک‌پارچگی، موفقیت و سازگاری با محیط لازم و ضروری است. هم‌چنین نتایج پژوهش نشان می‌دهد که اهمیت ابعاد توسعه‌ی منابع انسانی به جز بعد هویت‌بخشی و حفظ فرهنگ سازمان، در بین سه گروه متفاوت است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Human Resource Development through Organizational Sociology

چکیده [English]

The models of studying the concept of human resource can be divided into two approaches: field approach and functions approach. Making use of field and functions approaches, and following the general action theory, the researcher intends to describe the human resource development model from sociological perspective. This article is intended to measure four aspects of human resource development: identity, integrity, achievement, and adoption of the employees of the Iranian National Petroleum Company. The results indicated that all aspects were necessary for managers, specialists, and operational employees. The results also revealed that, except for identity and maintenance of organizational culture, the importance of human resource development was different among the groups.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Human Resource Development
  • Four Aspects
  • General Action Theory؛ I. A. Model