استراتژی تحقیق در مدیریت منابع انسانی

چکیده

تحقیق، فرایند جمع‌آوری داده‌ها، اطلاعات و حقایق در جهت اثبات فرضیه(ها) یا پاسخ به سؤالاتی خاص است. تولید و توسعه‌ی علم، هدف اصلی از انجام هر فرایند تحقیقی است تا بدان‌وسیله بتوان افزایش کارآیی و اثربخشی را تحقق بخشید. تحقیق در مدیریت منابع انسانی، حوزه‌ای نظام‌مند از تحقیق در مدیریت است که در جست‌وجوی افزایش بهره وری منابع انسانی و انجام اقدامات مؤثر است. استراتژی‌های تحقیق در این حوزه نیز همانند سایر حوزه‌های پژوهشی، براساس دو بعد جایگاه فلسفی (اثبات‌گرایی و ساختارگرایی اجتماعی) و میزان درگیری محقق (مستقل از فرایند تحقیق و درگیر در موضوع تحقیق) دسته‌بندی می‌شوند و عبارتند از: تحقیق موردی، تحقیق بنیادی، تحقیق پیمایشی و تحقیق عملی. بررسی نمونه‌های انجام گرفته از این نوع تحقیقات، به محققان منابع انسانی در درک و شناخت بهتر فرایند تحقیق و ایجاد آمادگی بیش‌تر کمک خواهد کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Research Strategies in Human Resource Management

چکیده [English]

A Research contains the process of gathering data, information and facts for the purpose of confirming a hypothesis or answering specific questions. The main goal of conducting researches in any field is producing and developing knowledge for the purpose of increasing efficiency and effectiveness. Research in the field of human resource management is a systematic field of management inquiry that seeks to increase human resource productivity, as well as other effective issues. Like other disciplines, research strategies in human resource management are categorized on the basis of their philosophical positions (positivism and social structuralism), and the extent of the researcher’s involvement (independent of research process and his involvement in it). These strategies include: case study, grounded theory, field study (survey research) and action research. Human resource researchers can benefit from considering the previous human resource inquiries of this type to gain a better and comprehensive view of the research process

کلیدواژه‌ها [English]

  • Research Strategy
  • Case Study
  • Grounded Theory
  • Survey Research
  • Action Research