بررسی عوامل مرتبط با حفظ و نگه‌داری کارکنان در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران

چکیده

نیروی انسانی یکی از منابع مهم و اساسی سازمان‌ها قلمداد می‌شود و سازمان‌ها برای رسیدن به اهداف، نیازمند به نیروی انسانی کارآمد و توانمند می‌باشند؛ بنابراین، حفظ و نگه‌داری این منبع مهم، یکی از ضروریات سازمانی تلقی می‌شود. این مقاله که محصول پژوهش میدانی است، وضعیت حفظ و نگه‌داری کارکنان یکی از نیروهای مسلح را مورد بررسی قرار داده و راه‌کارهای علمی برای بهبود آن ارایه می‌دهد.
در این تحقیق، ده فرضیه مورد آزمون قرار گرفته است، که عبارتند از: بین رضایت شغلی در سازمان، سبک مدیریت، انگیزه‌ی کسب موفقیت، خدمات رفاهی، بهداشت محیط و ایمنی کار، گرایش‌های سیاسی و عقیدتی افراد، پاداش، مسیر پیشرفت شغلی، ارزش‌یابی عملکرد و امور انضباطی کارکنان با حفظ و نگه‌داری کارکنان رابطه‌ای معنادار وجود دارد. نمونه‌ی آماری تحقیق، 336 نفر می‌باشند که از پنج استان کشور انتخاب شده‌اند.
درنتیجه‌ی تحقیق، همه‌ی فرضیات تأیید شده‌اند؛ این امر بیانگر اهمیت هریک از فرضیه‌های تحقیق در موضوع حفظ و نگه‌داری کارکنان است.
در تحلیل رگرسیون چند متغیره، از بین ده فرضیه، متغیر انگیزه‌ی کسب موفقیت با 34درصد، متغیر رضایت شغلی با 27درصد، متغیر گرایشات سیاسی و عقیدتی با 25درصد و متغیر اقدامات انضباطی با 21درصد ضریب تعیین (R2)، می‌توانند تغییرات متغیر حفظ و نگه‌داری را پیش‌بینی نمایند. سایر متغیرها قدرت تبیین ندارند.
متغیر تحصیلات در بین متغیرهای جمعیت شناختی، عامل ایجاد تفاوت در توان حفظ و نگه‌داری منابع انسانی می‌باشد و سایر متغیرهای جمعیت شناختی مانند سن یا درجه تفاوت معناداری در حفظ و نگه‌داری نشان نمی‌دهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Study of Various Factors Related to the Maintenance of the Employees in the Armed Forces of the Islamic Republic of Iran

چکیده [English]

Human resource is a vital necessity for any organization. Having competent and capable human resource is inevitable for all organizations to achieve objectives. Therefore, maintaining this important resource is regarded as an important requirement. This article, which is the report of a field research, studies the maintenance of employees in an armed force, and provides scientific suggestions for its improvement.
Ten hypotheses are tested in this piece of research. They include the idea that there is a significant relation between job satisfaction in the organization, management style, motivation for achieving success, welfare services, environmental sanitation and work safety, political and religious attitudes of people, reward, career progress path, practice evaluation, and employees' discipline.  Our sample included 336 subjects from 5 provinces.
The result indicated that all hypotheses were confirmed. It signified that all factors played important roles in employees' maintenance. The result of the multivariable regression analysis declared that motivation for achieving success (34 per cent) was the most important factor. Job satisfaction (27 per cent), political and religious attitudes (25 per cent), and disciplinary practices (21 per cent) of R2 can predict maintenance changes. Other variables were not significant.
The variable of education from among demographical variables is a significant factor in making change in human resource maintenance; yet, other demographical factors did not make significant changes

کلیدواژه‌ها [English]

  • Maintenance
  • Armed forces
  • Job Satisfaction
  • Career
  • Wage and Salary