بررسی جوّ سازمانی یک مجتمع دانشگاهی و پی‌آمدهای قصد نشده‌ی ناشی از آن

چکیده

در این پژوهش پی‌آمدهای قصد نشده‌ی ناشی از جوّ سازمانی یک مجتمع دانشگاهی در دو مرحله مورد بررسی قرار گرفت. در مرحله‌ی اول، 86 نفر از استادان و 288 نفر از دانشجویان به روش نمونه‌گیری تصادفی به‌عنوان جمعیت نمونه انتخاب شدند و با استفاده از پرسش‌نامه، جوّ سازمانی مجتمع، به‌روش توصیفی مورد سنجش قرار گرفت. برای تحلیل داده‌ها، از شاخص‌های آمار توصیفی، آزمون t مستقل، تحلیل واریانس تک‌متغیری و چندمتغیری استفاده شد. در مرحله‌ی دوم پی‌آمد‌های قصد نشده‌ی ناشی از جوّ سازمانی، به‌روش کیفی و از طریق مصاحبه‌ی نیمه‌سازمان‌یافته و مشاهده، مورد شناسایی قرار گرفت. بدین‌منظور با 80 نفر از دانشجویان دوره‌های مختلف، به‌صورت گزینشی مصاحبه شد و یافته‌های به‌دست آمده، متناسب با روش‌های کیفی، تحلیل گردید. برای اعتباربخشی و تأیید نتایج و راه‌کارها، از نظرات متخصصان استفاده گردید. نتایج پژوهش نشان داد که: جوّ سازمانی از نظر استادان و دانشجویان، کمی پایین‌تر از متوسط توصیف شده است؛ دانشجویان، جوّ را بسته‌تر از استادان توصیف نموده‌اند؛ تفاوت بین جوّ سازمانی دانشکده‌ها، از لحاظ آماری معنادار نبوده است؛ پی‌آمدهای پنهان اطاعت‌پذیری، پذیرش اقتدار سازمانی، سازگاری، ظاهرسازی و ایفای نقش برای موفقیت، عدم تمایل به همکاری گروهی و یادگیری‌های سطحی برای دریافت نمره، موجب تقویت وابستگی فکری در دانشجویان می‌شود؛ زمینه و بستر پیشنهاددهی، انتقادگری و تقویت اعتماد به‌نفس برای دانشجویان وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Investigation of the Organizational Climate of a College and the Unintended Consequences

چکیده [English]

The Unintended Consequences resulting from organizational Climate of a college is investigated in two phases. In the first phase, 86 professors and 288 students were selected randomly, and the organizational Climate was investigated descriptively by distributing questioners among them. The indicators of descriptive statistics, independent T test, univariate and multivariable variance analysis were applied for analyzing the data. In the second phase, the unintended consequences were identified by qualitative methods using semi-organized questionnaires and observation. 80 students were interviewed selectively and the outcomes were reviewed through qualitative analysis. The comments of experts were applied for validity and reliability of the results. The results indicated that: The organizational Climate was slightly below average; Students described the Climate to be more rigid than that described by the professors; Differences among faculties were not significant; The Unintended Consequences of obedience, admitting organizational authority, adaptation, pretention and role playing for gaining success, reluctance to work in group, superficial learning for getting higher scores, political dependence, were at a high level in the students; Intention to give suggestions, critical attitude, and high self-esteem existed among the students.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational climate
  • Unintended Consequences
  • obedience
  • self-esteem