دوره و شماره: دوره 15، شماره 4 - شماره پیاپی 54، بهمن 1402 (شماره پیاپی 54، فصلنامه زمستان) 
الگوی توسعه قابلیت هیجانی در نظام مدیریت منابع انسانی سازمان

صفحه 71-128

علیرضا محمدی؛ بهروز رضایی منش؛ میرعلی سیدنقوی؛ وجه الله قربانی زاده


ارائه الگوی دگرگون سازی شناختی شغل در شرکت‌های دانش‌بنیان حوزه فناوری اطلاعات

صفحه 129-166

مهدی یزدان شناس؛ مهدی حقیقی کفاش؛ حامد دهقانان؛ شیما میرزائی


شماره‌های پیشین نشریه