دوره و شماره: دوره 15، شماره 2 - شماره پیاپی 52، مرداد 1402، صفحه 11-198 (شماره پیاپی 52، فصلنامه تابستان) 
طراحی مدل رهبری شورانگیز ویژه شرکت‌های دانش‌بنیان

صفحه 87-122

زکیه بیکی دمنه؛ سید محسن علامه؛ اکبر اعتباریان خوراسگانی؛ سعید شریفی


مفهوم‌پردازی نظام‌مند انضباط اداری با استفاده از روش فراترکیب

صفحه 151-189

ناصح روخنده؛ کیومرث احمدی؛ مهدی حمزه پور؛ فاطمه سهرابی


نقش فناوری در رهبری با رویکرد ترکیبی اکتشافی

صفحه 191-227

نرجس خاتون تربیت فرساد؛ غلامرضا شمس مورکانی؛ اسماعیل جعفری


شماره‌های پیشین نشریه