دوره و شماره: دوره 15، شماره 1 - شماره پیاپی 51، اردیبهشت 1402 (شماره پیاپی 51 ،فصلنامه بهار ) 
حفظ و نگهداشت کارکنان تنوع عصبی در سازمان با تمرکز بر افراد اوتیسم

صفحه 99-119

فاطمه حاج کریمی؛ سید مهدی الوانی؛ رضا طهماسبی؛ ابوالفضل گائینی


طراحی مدل شایستگی‌ مدیران سازمان برنامه و بودجه کشور

صفحه 121-153

علیرضا دهقان پور فراشاه؛ علی اصغر پور عزت؛ افسانه دهقان‌پور فراشاه


قابلیت های رهبری راهبردی مدیران دولتی شاغل در مناصب سیاسی

صفحه 189-228

علی ترابی کلاته قاضی؛ میرعلی سید نقوی؛ محسن رضایی میرقائد؛ داوود حسین پور؛ وجه الله قربانی زاده


شماره‌های پیشین نشریه