دوره و شماره: دوره 15، شماره 3 - شماره پیاپی 53، آذر 1402 (شماره پیاپی 53، فصلنامه پاییز) 

مقاله پژوهشی

تصمیم‌گیری در مورد راهبردهای به‌زیستی کارکنان در یک سازمان: پژوهشی ترکیبی

صفحه 11-44

راضیه قنبری وانانی؛ حسن دانائی فرد؛ سید حسین کاظمی؛ جلیل دلخواه


بررسی و شناسایی روش‌های موثر توسعه استعدادها در صنعت بانکداری ایران

صفحه 45-85

الهویردی حبیب پور؛ آرین قلی پور؛ غلامرضا معمارزاده طهران


راهکارهای تحقق عدالت اجتماعی منابع انسانی با توجه به برنامه ۶ توسعه ماده ۷۸

صفحه 197-232

پریما بیدقی؛ صدیقه طوطیان اصفهانی؛ نازنین پیله وری؛ حسن رنگریز