الگویی جهت تحلیل عملکرد سازمانی با تاکید برغیبت گرایی در شرایط چندموجی کرونا در سازمانهای دولتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت دولتی، واحد علوم و تحقیقات،دانشگاه آزاد اسلامی،تهران،ایران

2 استادیار، گروه مدیریت دولتی، موسسه آموزش عالی خرد،بوشهر،ایران

3 دانشیار، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده کسب و کار و اقتصاد، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران

چکیده

این تحقیق با هدف ارائه یک مدل کیفی برخواسته از تئوری داده ‌بنیاد جهت تحلیل عملکرد سازمانی با تاکید بر غیبت گرایی در شرایط چندموجی کرونا در سازمان های دولتی، با مشارکت خبرگان، اساتید و کارشناسان سازمان های دولتی انجام گرفته است. روش نمونه گیری، نمونه گیر ی نظری(روش کیفی) می باشد.در مرحله ابتدایی به تحلیل داده‏های حاصل از بررسی پیشینه و ادبیات موضوع و همچنین مصاحبه با 11 نفر از خبرگان و اعضاء هیئت علمی آگاه به حوزه منابع انسانی پرداخته شده است.سپس بر اساس رویکرد داده بنیاد، مدل‌ کیفی تحلیل عملکرد سازمانی با تاکید برغیبت گرایی در شرایط چندموجی کرونا در سازمان های دولتی طراحی گردید. نتایج نشان داد پدیده اصلی غیبت گرایی به دو مقوله اجتنابی و نگرشی،پدیدآورندگان غیبت گرایی به دو دسته عوامل سازمانی و فردی، شرایط زمینه‏ای غیبت گرایی به سه دسته عوامل شغلی،سازمانی و محیطی،مداخله‌گرهای غیبت گرایی به پنج دسته عوامل خدمات اجتماعی،توانمندسازی کارکنان،کسب شایستگی استخدامی،فضای اعتماد و احترام و عدالت سازمانی،راهبردهای کاهش غیبت گرایی بهداشت محیط کاری و فردی،تعادل بین کار و زندگی،بهبود و شفاف‌سازی فرایندهای سازمانی،نیازسنجی آموزشی شغل،آسیب‌شناسی شغل و بهبود ارتباطات کارمند/مدیر و پیامدهای پدیده غیبت گرایی شامل آسیبهای شغلی، نارضایتی ارباب رجوع، بیگانگی شغلی،افسردگی و افزایش هزینه‌های سازمان و پیامدهای مثبت شامل بهداشت فردی و محیط کار،کاهش هزینه های مادی سازمان،کمک به محیط زیست،افزایش رضایت فردی غائب،انعطاف پذیری کار روزانه می باشد و نتایج این تحقیق نشان می دهد عملکرد سازمانی در دوران پاندمی ها با حضور پدیده غیبت گرایی کاهش می یابد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Model for Analyzing Organizational Performance with an Emphasis on absenteeism in Multi-Wave Conditions of Corona in Public Organizations

نویسندگان [English]

  • sedigheh afsharnasab 1
  • esmail kamalirad 2
  • gholamreza jamali 3
1 PhD student, Department of Public Administration, Science and Research Unit, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Department of Public Administration, Khord Higher Education Institute, Bushehr, Iran
3 Associate Professor, Department of Industrial Management, Faculty of Business and Economics, Persian Gulf University, Bushehr, Iran
چکیده [English]

This research aims to provide a qualitative model based on data-based theory to analyze organizational performance with an emphasis on absenteeism in multi-wave conditions of Corona in government organizations, with the participation of experts, professors and experts of government organizations. In the initial stage, the analysis of the data obtained from the review of the background and literature of the subject, as well as interviews with 11 experts and faculty members knowledgeable in the field of human resources, were conducted. Then, based on the foundation's data approach, a qualitative model of organizational performance analysis was designed with an emphasis on absenteeism in multi-wave conditions of Corona in government organizations. The results showed that the main phenomenon of absenteeism is divided into two categories: avoidance and attitudinal, the causes of absenteeism are divided into two categories of organizational and individual factors, the background conditions of absenteeism are divided into three categories of occupational, organizational and environmental factors, the interveners of absenteeism are, work environment and personal health, balance between work and life, Improving and clarifying organizational processes, job training needs assessment, job pathology and improving employee/manager communication and the consequences of the absenteeism phenomenon including job injuries, client dissatisfaction, job alienation, depression and increasing organization costs and Positive consequences include personal health and work environment, reduction of material costs of the organization, help to the environment, increase of absent personal satisfaction, flexibility of daily work.And the results of this research show that organizational performance decreases with the presence of absenteeism

کلیدواژه‌ها [English]

  • absenteeism
  • Organizational Performance
  • Covid-19