بررسی اثرگذاری امیدواری سازمانی بر عملکرد با رویکرد منابع و تقاضای شغلی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه فرهنگیان، بروجرد، ایران

2 علوم قضایی و خدمات اداری، تهران، ایران..

3 اعضو هیئت علمی معاونت تربیت و آموزش ناجا تهران، ایران..

چکیده

قابت‌های جهانی نیازهای جدیدی برای عملکرد بالا و ایجاد مزیت رقابتی مطرح می‌نمایند. از این‌رو سازمان‌های امروز نیازمند حرکت به سوی یک پارادایم جدید می باشند؛ پارادایمی که مزیت رقابتی را در داشتن حق انحصاری،منابع کمیاب، کارکنانی با مهارت‌ها و روابط اجتماعی بالا نمی‌بیند. این مزیت رقابتی را می‌توان از طریق توسعه و مدیریت سرمایة روانشناختی همچون امیدواری سازمانی بدست آورد. لذا هدف پژوهش حاضر بررسی بررسی اثرگذاری امیدواری سازمانی بر عملکرد با رویکرد منابع و تقاضای شغلی می باشد. پژوهش حاضر از نوع پژوهش های آمیخته می‌باشد، که با بگارگیری مصاحبه نیمه ساختار یافته با نخبگان و روش تحلیل مضمون مؤلفه‌های امیدواری سازمانی و منابع و تقاضای شغلی را احصا نموده، و 94 مضمون پایه و 14 مضمون سازمان دهنده و 5 مضمون فراگیر حاصل شد.در فاز کمی با آزمون های کولموگروف اسمیرنوف، رگرسیون و همبستگی به اعتبار سنجی مؤلفه‌ها و بررسی اثرگذاری امیدواری سازمانی بر عملکرد پرداخته شده است. یافته‌ها پژوهش بیانگر آن است که امیدواری سازمانی دارای نقش تعدیل کنندگی بر تقاضای شغلی و منابع شغلی بوده و اثر مثبت و مستقیم بر ارتقاء عملکرد سازمانی دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the effect of organizational hope on performance with the approach of resources and job demand

نویسندگان [English]

  • Neda Kavand 1
  • Youssef Mohammadi Moghadam 2
  • Yahya Mohammadi Moghadam 3
1 Farhangian University, Borujerd, Iran
2 Judicial Sciences and Administrative Services, Tehran, Iran.
3 A member of the faculty of Naja Education and Training Vice-Chancellor, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Global competitions raise new needs for high performance and creating a competitive advantage. Therefore, today's organizations need to move towards a new paradigm; A paradigm that does not see a competitive advantage in having exclusive rights, scarce resources, employees with high skills and social relations. This competitive advantage can be obtained through the development and management of psychological capital such as organizational hope. Therefore, the purpose of this research is to investigate the effect of organizational hope on performance with the approach of resources and job demand. The current research is a type of mixed research. which has calculated the components of organizational hope and job resources and demand by adopting semi-structured interviews with elites and thematic analysis method,and 94 basic themes, 14 organizing themes and 5 comprehensive themes were obtained. In the quantitative phase, with the Kolmogorov Smirnov, regression and correlation tests, the validation of the components and the investigation of the effect of organizational hope on performance have been done. The research findings indicate that organizational hope has a moderating role on job demand and job resources and has a positive and direct effect on improving organizational performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • performance
  • competitive advantage
  • organizational hope
  • job resources
  • job demand