شناسایی عوامل مؤثر بر برنامه همسوسازی منابع انسانی؛ ارائه الگو با روش مدل‌سازی ساختاری تفسیری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه لرستان

2 گروه مدیریت، دانشکده مدیریت، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران

چکیده

در فرآیند کارمند یابی استراتژیک منابع انسانی، ازجمله مهم‌ترین فعالیت‌ها و اقدامات متخصصان منابع انسانی، جامعه‌پذیری، هم‌راستاسازی با فرهنگ سازمانی و آشناسازی کارکنان تازه-وارد با سازمان است. فرآیندی که مجموعه فعالیت‌های جامعه پذیری، هم‌راستاسازی با فرهنگ سازمانی و آشناسازی کارکنان تازه‌وارد با سازمان را انجام می‌دهد، در دنیای امروز مدیریت تحت عنوان برنامه همسوسازی منابع انسانی شناخته می‌شود. لذا پژوهش حاضر باهدف شناسایی عوامل مؤثر بر برنامه همسوسازی منابع انسانی در سازمان‌های دولتی و ارائه الگوی آن انجام پذیرفت. این پژوهش ازنظر نوع داده ترکیبی، ازنظر هدف، کاربردی و از حیث ماهیت و روش، توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش، مدیران ارشد و مدیران حوزه منابع انسانی سازمان‌های دولتی هستند که تعداد 20 نفر از آن‌ها با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب‌شده‌اند. ابزار گردآوری اطلاعات در بخش کیفی مصاحبه است که روایی و پایایی آن به ترتیب با روش محتوایی و روایی نظری و پایایی درون کدگذار و میان کدگذار تائید شد. هم‌چنین ابزار گردآوری اطلاعات در بخش کمی پرسشنامه است که روایی و پایایی آن با استفاده از روایی محتوا و پایایی باز آزمون تائید شد. در این پژوهش داده‌های کیفی با روش تحلیل محتوا و نرم‌افزار Maxqda و نتایج کمی با روش ISM تحلیل شد. نتایج پژوهش مشتمل بر شناسایی ابعاد و مؤلفه‌های اثرگذار بر برنامه همسوسازی منابع انسانی در چهار محور زمینه‌های پیاده‌سازی برنامه همسوسازی، عوامل همبسته و مداخله جوی برنامه همسوسازی به همراه ابعاد و پیامدهای آن است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Identifying factors affecting the human resources onboarding program; Presenting the pattern with interpretive structural modeling method

نویسندگان [English]

  • ali shariatnejad 1
  • farnaz mehdikhani 2
  • سیده مریم mousavi zadeh 2
1 Assistant Professor, Department of Business Management, Faculty of Management and Economics, Lorestan University, Khorramabad, Iran
2 Management faculty, Lorestan university, Khorram Abad, Iran
چکیده [English]

In the process of strategic recruitment of human resources, one of the most important activities and actions of human resources specialists is socialization, alignment with the organizational culture and familiarization of new employees with the organization. The process that carries out the activities of socialization, alignment with the organizational culture and familiarization of new employees with the organization, is known as the human resources alignment program in today's world of management. Therefore, the current research was carried out with the aim of identifying the effective factors on the human resource onboarding program in government organizations. . The statistical population of this research includes senior managers and human resource managers of government organizations 20 people of whom were selected using a targeted sampling method. The data collection tool is an interview in the qualitative part and a questionnaire in the quantitative part, the validity and reliability of which were confirmed using the content method and theoretical validity and intra-coder and inter-coder reliability. In this research, qualitative data were analyzed with content analysis method and Maxqda software, and quantitative results were analyzed with ISM method. The results of the present research include the identification of the dimensions and components affecting the implementation of the human resources onboarding program in the four areas of the implementation of the onboarding program, the related and intervening factors of the onboarding program along with its dimensions and consequences.

کلیدواژه‌ها [English]

  • onboarding
  • human resources onboarding
  • organizational culture
  • socialization
  • government organizations